Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Piotr Radziszewski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 64 72
  • Pokój
    544 (WIL)

Bibliometria*

Biogram

Stopień magistra inżyniera w specjalności Drogi Ulice i Lotniska uzyskał w 1980 roku, stopień naukowy doktora w 1989 roku, stopień doktora habilitowanego w 1998 roku. Tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał w 2009 r. Kierownik Zakładu Technologii Budowy Dróg Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, obecnie pełni również funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych Technologia Budowy Dróg oraz Studiów Podyplomowych Eksploatacja i Utrzymanie Dróg. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w zakresie: reologii asfaltów, asfaltów modyfikowanych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych, modelowania trwałości zmęczeniowej modyfikowanych kompozytów mineralno-asfaltowych, wykorzystania odpadów gumowych ze zużytych opon samochodowych do modyfikacji właściwości asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych, starzenia lepiszczy modyfikowanych i mieszanek mineralno-asfaltowych, konstrukcji nawierzchni „Perpetual”. Odbył staż naukowy w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley u profesora C. L. Monismitha. Był stażystą w Uniwersytecie Technicznym w Delft (Holandia), Road and Hydraulic Devision (DWW) w Delft (Holandia) oraz w Transport Research Laboratory (TRL) w Crowthorne (Wielka Brytania). Jest autorem i współautorem wielu monografii, podręczników akademickich oraz licznych artykułów w tym wielu w wydawnictwach z listy filadelfijskiej. Jest autorem ponad 150 opinii i recenzji w tym recenzji rozpraw, artykułów i referatów naukowych. W zakresie kształcenia kadry naukowej był promotorem 4 rozpraw doktorskich oraz recenzentem wielu rozpraw doktorskich i w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora. W Politechnice Białostockiej sprawował z wyboru funkcję Prorektora ds. Promocji i Współpracy. Członek wielu organizacji naukowych i zawodowych m.in. Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN; Zespołu Nanomateriałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN. Był członkiem Zespołu ds. Ewolucji Jednostek Naukowych; Komisji Oceny Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego; Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji; Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Rzeczoznawca do spraw jakości produktów i usług w zakresie materiałów budowlano-drogowych, technologii materiałów i nawierzchni drogowych. Ekspert wielu organizacji związanych z rozwojem nauki i budownictwa, m.in.: PKN KT 212 Budowa i Utrzymanie Dróg, Polskiej Komisji Akredytacyjnej; Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Liczne odznaczenia i nagrody, m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, prestiżowa Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych na potrzeby gospodarki, nagrody Ministra Infrastruktury za kierowanie nagrodzonej pracy dyplomowej, wyróżnień Ministra Infrastruktury za publikacje.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budownictwo / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-2835-0240https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-2835-0240http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-2835-0240%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-2835-0240

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT57945/
URN
urn:pw-repo:WUT57945

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek