Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
doc. dr inż. Małgorzata Perchuć
Starszy wykładowca
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222347929
Pokój: 511
Konsultacje: czwartek 13.00-14.00
Języki komunikacji: angielski

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa


Docent doktor inżynier, specjalistka technologii uzdatniania wody. W latach 2008–2016 prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych. Maturę zdała w 1968 roku. W 1973 roku ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PW, uzyskując tytuł mgr. inż. i tamże osiągnęła stopień doktora nauk technicznych (1983). Od 1974 roku zatrudniona kolejno jako asystent, adiunkt i od 2011 roku docent na Wydziale Inżynierii Środowiska. Zajmuje się dydaktyką, badaniami, projektowaniem i wdrożeniami w zakresie technologii uzdatniania wody do spożycia i na cele produkcyjne. Prowadzi wykłady, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z technologii uzdatniania wody oraz wodociągów wiejskich. Promotor 150 prac dyplomowych, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Ogłosiła publikacje i opracowania naukowe wykonane samodzielnie i jako współautorka w formie 3 rozpraw i monografii, 27 artykułów w czasopismach recenzowanych, 2 poradników i 1 książki, 36 artykułów w materiałach konferencyjnych, 11 opracowań i raportów naukowych, 91 projektów technologicznych, ekspertyz i wdrożeń. Wieloletnia sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, od 2008 roku prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych, od 2014 roku członkini Kapituły w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Otrzymała Dyplom Ministra Ochrony Środowiska w konkursie na najlepsze prace dyplomowe (2000). Za działalność naukową nagrodzona trzykrotnie przez Rektora PW oraz odznaczona Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2013).


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?