Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Katarzyna Osińska-Skotak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 53 89
  • Pokój
    137
  • Konsultacje
    czwartki 8:15-9:45

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii (spec. Fotogrametria i Kartografia) oraz Wydziału Inżynierii Środowiska (spec. Ochrona Atmosfery i Meteorologia Techniczna) Politechniki Warszawskiej. W 2001 r. uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora, a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej geodezja i kartografia (spec. teledetekcja i fotogrametria). Zajmuje się zaawansowanymi technikami teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, w szczególności w zakresie ich wykorzystania w badaniach środowiska (m.in. wód śródlądowych, zjawiska miejskiej wyspy ciepła), monitorowania zmian powierzchni ziemi metodami teledetekcyjnymi, w planowaniu przestrzennym i archeologii. Posiada duże doświadczenie w zakresie przetwarzania cyfrowego obrazów satelitarnych (wielo-, super- i hiperspektralnych oraz termalnych), metod korekcji radiometrycznej i atmosferycznej obrazów satelitarnych, opracowała m.in. metodę korekcji atmosferycznej jednokanałowych zdjęć termalnych, metodę obliczania temperatury powierzchni Ziemi na podstawie jednokanałowych zdjęć termalnych oraz metodykę przetwarzania zdjęć superspektralnych do oceny stanu wód śródlądowych. Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji naukowych. Realizowała prace badawcze w 28 krajowych i międzynarodowych projektach naukowych, naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, w tym w 10 była kierownikiem projektu lub koordynatorem zespołu ze strony Politechniki Warszawskiej. Kierowała przygotowaniem kilkunastu opracowań eksperckich. Odbyła kilka średniookresowych staży naukowych, m.in. w Belgii na Uniwersytecie w Gent, we Francji w GDTA w Toulouse, w Niemczech na Uniwersytecie we Freiburgu i w Niemieckim Centrum Kosmicznym w Oberpfaffenhofen k. Monachium, a także w Szwecji na KTH. Stypendystka Fundacji im. Nowickiego i Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska (DBU). W latach 2012-2020 pełniła funkcję kierownika Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej. Była m.in. członkiem Komisji Senackiej ds. wspólpracy z zagranicą (2012-2016), członkiem Platformy Technik Kosmicznych (2014-2018) powołanej przez JM Rektora Politechniki Warszawskiej. Jest przewodniczącą Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Działa aktywnie w stowarzyszeniach i organizacjach zawodowych i naukowych. Jest członkiem i sekretarzem naukowym Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk (2020-2023), członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (2019-2022), sekretarzem Sekcji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (2019-2022), członkiem Zespołu ds. Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi Copernicus Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (2019-2022), członkiem i sekretarzem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk (2020-2023), członkiem zarządu Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2015), reprezentantem Zakładu w sieci laboratoriów teledetekcyjnych Earsel. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2011) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015). Popularyzatorka nauki – inicjatorka wydarzeń Dzień Teledetekcji oraz Nauka w Służbie Ziemi, koordynator Festiwalu Nauki na Wydziale Geodezji i Kartografii PW. Członek honorowy Stowarzyszenia Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA” (od 2012 r.).


Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
geodezja i kartografia / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-2602-4281https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-2602-4281http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-2602-4281%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-2602-4281

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT57301/
URN
urn:pw-repo:WUT57301

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek