Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Hanna Michalak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Profesor zw. doktor habilitowany inżynier Hanna MICHALAK Stanowisko: profesor zwyczajny Jednostka: Katedra Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej Życiorys: Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 1986, doktorat 1997, habilitacja 2007, profesor nadzwyczajny PW 2010, prodziekan Wydziału Architektury ds. Studenckich 2008-2012, prodziekan Wydziału Architektury ds. ds. Ogólnych w kadencji 2012-2016, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Projektowania Konstrukcji, rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 2001, członek kolegium redakcyjnego czasopisma naukowo-technicznego „Inżynieria i Budownictwo”. Prace naukowe: Autor bądź współautor książek z zakresu budownictwa, w tym: Michalak H.: Kształtowanie konstrukcyjno-przestrzenne garaży podziemnych na terenach silnie zurbanizowanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, seria Architektura - zeszyt 2, Warszawa 2006 r. (publikacja wyróżniona przez Ministra Infrastruktury w 2010 r. i nagrodzona przez J.M. Rektora PW w roku 2007). Michalak H.: Garaże wielostanowiskowe. Projektowanie i realizacja. Arkady, Warszawa, 2009 (publikacja nagrodzona przez J.M. Rektora PW w roku 2010). Michalak H., Pyrak S.: Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Wydanie I. Arkady, Warszawa 2000 (publikacja nagrodzona przez Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 18 maja 2001 r.). Michalak H., Pyrak S.: Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Wydanie I zaktualizowane. Arkady, Warszawa 2003, Michalak H., Pyrak S.: Budynki jednorodzinne. Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2013, a także rozdziałów w pracach zbiorowych: rozdział 16 pt. „Dachy”, rozdział 17 pt. „Ściany działowe” i rozdział 18 pt. „Schody” w pracy zbiorowej pod redakcją Janusza Panasa: Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2000 (publikacja wyróżniona przez Ministra Infrastruktury 19 kwietnia 2004 r.), rozdział 6.4 pt. „Nadbudowa budynków istniejących” w pracy zbiorowej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego „Budownictwo Ogólne” tom 4 Konstrukcje budynków. Arkady, Warszawa 2009, rozdział 7 pt. „Stropy” wraz z dr inż. Stefanem Pyrakiem w pracy zbiorowej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Lecha Lichołai „Budownictwo Ogólne” tom 3 Elementy budynków. Podstawy projektowania. Arkady, Warszawa 2008 (publikacja wyróżniona przez Ministra Infrastruktury w 2010 r.). Ważniejsze prace naukowe i granty badawcze: Zalecenia projektowe obliczania konstrukcji tymczasowej obudowy wykopów tuneli metro, 1988; Metody budowy tuneli mające ograniczony wpływu na naturalny stan wód gruntowych, 1988; Wpływ optymalnych rozwiązań materiało-konstrukcyjnych na kształtowanie formy architektonicznej przekryć podwieszonych dużych rozpiętości, 1997; Współczesne technologie fundamentowania głębokiego i konstruowania obiektów w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, 1999; Analiza rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych garaży podziemnych, 2000; Współczesne metody wzmacniania podłoża gruntowego i fundamentów obiektów istniejących w sąsiedztwie realizowanych wykopów głębokich, 2001; Analiza rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, diagnostyka oraz metody wzmacniania starej zabudowy mieszkaniowej, 2001; Badania i rehabilitacja zabudowy zabytkowej na przykładzie obiektów Starego Miasta w Warszawie, 2001 (grant KBN). Autor bądź współautor: - około 60 artykułów w czasopismach technicznych, w tym: „Inżynieria i Budownictwo”, „Budownictwo Górnicze i Tunelowe”, „Builder”, „Geoinżynieria. Drogi Mosty Tunele”, „Inżynier Budownictwa”, - referatów na konferencje międzynarodowe, w tym m.in.: „International Seminar Technical Aspects in Architectural Education”. Gdańsk, wrzesień 1997; IV Konferencja Naukowo –Techniczna Rew-Inż’98 „Inżynieryjne Problemy Ochrony Staromiejskich Zespołów Zabytkowych”. Kraków 1998; XIX Konferencja Naukowo – Techniczna „Awarie Budowlane”. Szczecin – Międzyzdroje 1999; XX Konferencja Naukowo – Techniczna „Awarie Budowlane”. Szczecin – Międzyzdroje 2001; XLIX Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB „Krynica 2003”. Warszawa-Krynica 2003; XXI Konferencja Naukowo – Techniczna „Awarie Budowlane”. Szczecin – Międzyzdroje 2005; LII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB „Krynica 2006”. Gdańsk-Krynica 2006; XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane’2007”. Szczecin – Międzyzdroje 2007; XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane’2009”. Szczecin – Międzyzdroje 2009; X International Conference on Underground Infrastructure of Urban Areas, Wrocław 2008; XI International Conference on Underground Infrastructure of Urban Areas, Wrocław 2011; VII Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria’2009”, Tomaszowice k. Krakowa 2009; X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo Podziemne /Underground Construction’2009”, Kraków 2009; XI International Conference on Underground Infrastructure of Urban Areas, Wrocław 2011, a także konferencje krajowe: III Konferencja Naukowo – Techniczna „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego”, Kielce 1997; IV Konferencja Naukowo – Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”, Kielce 1998; sympozjum Naukowe Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN z cyklu „Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie”, Politechnika Rzeszowska 2000; XVI Ogólnopolska Konferencja „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”, PZITB, Oddział w Krakowie, Ustroń 2001; VIII Konferencja Naukowo – Techniczna ITB, PIIB i ZG PZITB „Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego”. Kielce – Cedzyna 2004; IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego”. Instytut Techniki Budowlanej, Kielce – Cedzyna 2006; X Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Miedzeszyn 2008; XXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła 2009 r. i inne, - ponad 50 projektów obiektów budowlanych bądź ich elementów, - ponad 230 ekspertyz technicznych dotyczących oceny: przyczyn katastrof bądź awarii budowlanych nowo wznoszonych budynków z wielokondygnacyjnymi częściami podziemnymi wznoszonymi w zwartej zabudowie wraz z wytycznymi kontynuacji robót budynków, wpływu realizacji nowych budynków z wielokondygnacyjnymi częściami podziemnymi na zabudowę usytuowaną w bezpośrednim sąsiedztwie, stanu technicznego budynków zabytkowych, możliwości adaptacji konstrukcji budynku itp. Promotor 3 przewodów doktorskich (w tym jednego obronionego), objęła opieką promotorską 4 doktorantów. Nagrody: Za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymała wiele nagród, w tym m. in.: odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi 2004 r., nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 18 maja 2001 r., trzy wyróżnienia Ministra Infrastruktury za prace naukowe z 2004 oraz 2010 r., nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowe J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej w 1998, 2007 i 2009, nagrody indywidualne za osiągnięcia organizacyjne J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej w 2009 i 2010, nagrody zespołowe za osiągnięcia naukowe J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej w 2000 i 2001; nagrody Rady Programowej Czasopism Budowlanych PZITB za najlepsze artykuły opublikowane w „Inżynierii i Budownictwie” 1996, 1997, 1998, 1999 i 2003. Projekty: Na wydziale Architektury PW prowadzi semestralne cykle wykładów i zajęć dydaktycznych z przedmiotów Mechanika Konstrukcji 1 i 2, Konstrukcje Budowlane 1, a także wykłady z Projektu Konstrukcji, Współczesnych Konstrukcji Inżynierskich oraz wykłady i seminaria wybieralne z zakresu tematyki: - projektowania i technologii realizacji obiektów z przekryciami o konstrukcji cięgnowej, w tym głównie podwieszonej, - kształtowania konstrukcyjno-przestrzennego garaży wielokondygnacyjnych, - wpływu oddziaływania nowo wznoszonego obiektu o wielokondygnacyjnej części podziemnej na przemieszczenia powierzchni terenu i zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
architektura i urbanistyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-5914-4859https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-5914-4859http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-5914-4859%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-5914-4859

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT56789/
URN
urn:pw-repo:WUT56789

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek