Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Roman Marcinkowski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 603 411 932
  • Pokój
    209
  • Języki komunikacji
    polski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

MARCINKOWSKI Roman (ur. 1951), były oficer Wojska Polskiego, pracownik naukowy. Studia wyższe ukończył w Wojskowej Akademii Technicznej, z którą był związany do 2008 roku. Na uczelni tej zajmował stanowiska od asystenta do profesora nadzwyczajnego i prodziekana d.s. kształcenia. Doktorat w 1990 r. i habilitację w 2003 r. uzyskał w WAT w dyscyplinie Budownictwo, specjalizując się w obszarze technologii, ekonomiki i organizacji budownictwa. Od 2005 r. swoje losy zawodowe związał z Politechniką Warszawską Filią w Płocku, podejmując pracę naukowo-dydaktyczną w tej Uczelni i pełniąc od 2008 roku funkcję prodziekana d.s. ogólnych Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Dr hab. inż. Roman Marcinkowski jest aktywnym naukowo i organizacyjnie profesorem Politechniki Warszawskiej. Jego dorobek naukowy i dydaktyczny obejmuje ponad 100 publikacji, redakcję naukową 5 podręczników, autorstwo 8 rozdziałów w 5 monografiach, kierowanie 8 pracami naukowo-badawczymi, recenzowanie 6 doktoratów i 4 rozpraw habilitacyjnych, opracowanie 3 skryptów uczelnianych. Wypromował 3 doktorantów, ponad 70 dyplomantów studiów magisterskich i inżynierskich, opiekuje się 5 doktorantami. W jego dorobku organizacyjnym są funkcje Kierownika Zakładu i Prodziekana na uczelni, zorganizowanie 7-miu konferencji naukowo-technicznych (3 międzynarodowych) z zakresu inżynierii wojskowej, zarządzania kryzysowego, budownictwa, organizacji i zarządzania w budownictwie. Od 2007 roku co roku przewodniczył Radzie Programowej konferencji PZITB w Puławach (dotyczących problemów przygotowania i realizacją inwestycji budowlanych) jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Budowlanego, członkiem Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN. Organizował i kierował 4 studiami podyplomowymi związanymi z zarządzaniem w budownictwie. W płockim środowisku prof. Roman Marcinkowski, poza dydaktyką i udziałem w kierowaniu płocką Uczelnią, jest znany jako organizator Płockiego Forum Budowlanego, współorganizator Płockich Dni Techniki, inicjator rozszerzania współpracy Politechnik Warszawskiej z przedsiębiorstwami regionu. Aktywnie działa w Towarzystwie Naukowym Płockim, Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz w innych stowarzyszeniach technicznych zrzeszonych w NOT. W uznaniu dorobku zawodowego środowisko PZITB wyróżniło go nagrodą im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budownictwo / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-9455-5298https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-9455-5298http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-9455-5298%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-9455-5298

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT56633/
URN
urn:pw-repo:WUT56633

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek