Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Krzysztof Lewenstein

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22234-8385; GG tel. +48 22234-7828
  • Pokój
    123, 411; GG p. 149

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Dyplom magistra inżyniera radiotechniki w specjalności telewizja uzyskał w maju 1974 roku, a od początku roku akad. 1974/75 rozpoczął pracę jako asystent stażysta w Zakładzie Elektroniki prof. Janusza Majchra w Instytucie Budowy Sprzętu Precyzyjnego i Elektronicznego na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej. W 1983 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Zainteresowania naukowe przeniósł na inżynierię biomedyczną, a ściśle na komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. W 2003 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a dwa lata później został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w PW. W pracy badawczej swe zainteresowania naukowe koncentruje na komputerowym wspomaganiu diagnostyki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem technik sztucznej inteligencji. Prowadzi wykłady z elektroniki, podstaw techniki telewizyjnej i sztucznej inteligencji. Wypromował ponad 40 magistrów inżynierów i jednego doktora. Opublikował ok. 50 publikacji naukowych i ponad 60 komunikatów konferencyjnych. Ma w dorobku 7 patentów. Recenzował 8 rozpraw doktorskich i wiele artykułów naukowych i konferencyjnych. Przewodniczył i uczestniczył w komitetach organizacyjnych i naukowych Konferencji krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem Komitetu Fizyki Medycznej Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN. Równolegle do opisanej działalności naukowej od początku lat dziewięćdziesiątych nieprzerwanie trwa jego zaangażowanie w kierownictwie Wydziału. I tak w latach 1991–1996 był prodziekanem ds. studenckich i ogólnych (przy dziekanie prof. G. Pawlickim), następnie od 1996 do 2002 był Pełnomocnikiem dziekana (prof. E Ratajczyka) ds. Inwestycji i Budżetu, a w latach 2002–2005 ponownie prodziekanem ds. studenckich (podczas kadencji prof. J. Kurka). Od 2005 roku przez dwie kadencje (do 31.08.2012) sprawuje funkcję dziekana Wydziału Mechatroniki (nazwa została zamieniona w 1996 roku). Za najważniejsze osiągnięcia Wydziału podczas tych dwóch kadencji należy uznać: • Reformę systemu studiów – przejście z systemu jednolitego na studia trójstopniowe (łącznie z doktoranckimi) połączoną z gruntowną reforma programową, • Uporządkowanie sprawy uprawianych kierunków kształcenia, w tym uruchomienie kierunków Mechatronika i Inżynieria Biomedyczna, • Odzyskanie pierwszej kategorii naukowej w ostatniej akcji parametryzacji jednostek, • Wymiana okien i termoizolacja budynku Wydziału Mechatroniki, • Opracowanie strategii na lata 2012–2020, • Przygotowanie opisu procesu kształcenia na Wydziale w systemie tzw. Krajowych Ram Kwalifikacji. Od 2005 roku nieprzerwanie jest członkiem Senatu PW uczestnicząc w pracach wielu komisji (finansowej, inwestycyjnej) a od 2008 roku przewodniczy Senackiej Komisji ds. kształcenia. Dwukrotnie był laureatem nagrody Ministra i wielokrotnie JM Rektora PW. Jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-9276-4790https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-9276-4790http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-9276-4790%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-9276-4790

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT56385/
URN
urn:pw-repo:WUT56385

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek