Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Danuta Kłosek-Kozłowska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Profesor zwyczajny doktor habilitowany inżynier architekt Danuta KŁOSEK- KOZŁOWSKA, stanowisko: profesor,  Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, doktorat 1983, habilitacja 2008, profesor PW 2010, profesor zw. 2016. Kierownik Pracowni Dziedzictwa Miast w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki WAPW. Kierownik Studium Podyplomowego Ochrona Dziedzictwa Kulturowego – miasto historyczne WAPW od 1993 r; Certyfikat Międzynarodowego Centrum Badań, Ochrony i Restauracji Dziedzictwa Kulturowego ICCROM – Rzym (konserwacja urbanistyczna): Integrated Territorial and Urban Conservation ITUC'97 - Rzym 1997; Członek: Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Sekcji Historii Architektury, Urbanistyki i Konserwacji Zabytków, Redaktor Naczelna Architecture and Town Planning Quarterly. Theory and History PAN Kwartalnika Architektury i Urbanistyki PAN, 2012-2018.  

Rzeczoznawca: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków PKN ICOMOS. Ekspert w Zespole Ekspertów Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich 1985-1993; Programu Rządowego IV „Ratowanie miast historycznych” 1995-1998; członek Panelu Ekspertów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego do oceny Projektów Rewitalizacji ZPORR 2006; Romualdo Del Bianco Foundation – Florencja; Rady Urbanistyczno-Architektonicznej przy prezydencie Warszawy 2003-2007; Przewodnicząca: Komitetu Sterującego dla priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w tym transport publiczny i odnowa miast, w ramach Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych, do wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004-2009 oraz Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2004-2009 przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2007-2011; Komisji Ochrony Dziedzictwa Miast PKN ICOMOS od 2007; Sekcji Ochrony Środowiska Kulturowego TUP 1989-2010. Wiceprezes: Stałej Komisji Miast Zabytkowych Europy Środkowej i Wschodniej PKN ICOMOS; Prezydium PKN ICOMOS (z-ca Sekretarza Generalnego, skarbnik, przewodnicząca Jury Międzynarodowego Konkursu PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza 1993-2010); Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (NGO) 1999-2007, Komisji Ochrony Dziedzictwa Miast PKN ICOMOS; Oddziału Warszawskiego TOnZ – wiceprzewodnicząca; Rady Konsultacyjnej ZG TOnZ, Rady redakcyjnej miesięcznika Spotkania z Zabytkami TOnZ; Członek: Rady Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Warszawy 2003-2007; Prezydium SKZ 2000-2005, GKUA przy Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 1995 – 2000.  W organizacjach międzynarodowych: vice prezydent (od 2011) International Commitee on Historic Towns and Villages CIVVIH – ICOMOS i prezydent podkomitetu CIVVIH ds Dziedzictwa Miast Europy Środkowej i Wschodniej (od 2012); członek International Society of City and Regional Planners ISOCARP 1989-2010; European Association of Urban Historians; członek Międzynarodowej Grupy Roboczej: 6th Working Group: FOCUS AREA of CULTURAL HERITAGE (FACH WG-6), 2006-2007; Wykłady: Facolta di Architettura Politecnico di MIlano 1991, 1992, 1998; East London University 1993, Międzynarodowa Podyplomowa Szkoła Letnia Akademii Nieświeskiej 1999; Technische Hochschule Berlin 1999; Facolta di Architettura Universita di Firenze 2001; Universita degli Studi Federico II, Facolta di Architettura, Napoli 2011; National Technical University NTUA Athens, 2009, 2012.

Wybrane publikacje Refleksje nad rozpoznawaniem zmiennej materii miast JAKOŚĆ ŻYCIA W MIEŚCIE. POGLĄDY INTERDYSCYPLINARNE, wyd. CeDeWu Warszawa 2018; OCHRONA WARTOŚCI KULTUROWYCH MIAST A URBANISTYKA, Ofic.Wyd.PW, Warszawa 20017, wyd.I 2007; Reconstruction in World Heritage Cities: The Case of Warsaw, w: URBAN CONSERVATION AND RECONSTRUCTION IN THE ARABIAN GULF, ICCROM-ATHAR, 2016; DZIEDZICTWO MIAST. OCHRONA I ROZWÓJ. HERITAGE OF THE CITIES. PRESERVATION AND DEVELOPMENT, Warsz Druk Nauk. PAN, dwujęzyczna-pol/ang, Warszawa 2013; Dziedzictwo kulturowe w zagospodarowaniu przestrzennym małych miast z charakterem. Sektor kultury kreatywnym źródłem innowacji, w: SPECYFIKA ODNOWY MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST W POLSCE, Kraków 2009; Problematyka dziedzictwa w Studium Uwarun i Kier Zagosp Przest m. Krakowa, w: MODELE REWITALIZACJI I ICH ZASTOSOWANIE W MIASTACH DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO, PRO-REVITA, Łódź 2010; Rola rzeki w rozwoju miasta, w: MIASTO PO OBU STRONACH RZEKI. RÓŻNE OBLICZA KULTURY, red. A. Stawarz, Polskie Tow. Etnologii Miasta, Warszawa 2007; Miasto historyczne i jego ochrona, w: O ZABYTKACH. OPIEKA, OCHRONA, KONSERWACJA, Wyd. TOnZ, Warszawa 2005; U źródeł konserw urbanistycznej, w: STUDIUM URBIS, księga dedykowana Prof. Teresie Zarębskiej, Warszawa 2003; O lokalizacji i kształtowaniu zespołu jezuickiego w Jarosławiu w II poł. XVI i I poł. XVII wieku w świetle przemian struktury przestrzennej miasta i mecenatu właścicieli, w: ROCZNIKI HUMANISTYCZNE KUL wyd. specjalne, prace dedykowane ks. J. Paszendzie, red. J. Lileyko. Tom L, (4) 2002; Rehabilitation Project of the ex-convent and ex-prison San Domenico in San Gimignano – World Heritage Town on the UNESCO List, w: A NEW URBAN IDENTITY, Firenze 2002; Monitoring of the UNESCO World Heritage: Warsaw Old Town, w: PRESERVATION, DEVELOPMENT AND MONITORING OF HISTORIC CITIES in XXI century, Athens 2003; Język przestrzeni a tożsamość kulturowa miasta, w: TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNO-KULTUROWA WSPÓŁCZESNEGO MIASTA W POLSCE, Warszawa 2002; The Protection of Urban Heritage: the Social Evaluation of the Space in Historic Towns - Local Intangible Values in a Globalised World, w: STRATEGUIES FOR THE WORLD’S CULTURAL HERITAGE IN A GLOBALISED WORLD: PRINCIPLES, PRACTICES AND PERSPECTIVES, Madrid 2002; Oś Saska i Ogród Saski w Warszawie. Wartości dawne i nowe, w: KRÓLEWSKIE OGRODY W POLSCE, Wyd. TOnZ, Warszawa 2001; Historia i krajobraz. Badania historyczne w ochronie krajobrazu Świętej Lipki, w: HORTUS VITAE, praace dedykowane Andrzejowi Michałowskiemu, Warszawa 2001, Wartości w prccesie ochrony miast historycznych w: BADANIA I OCHRONA ZABYTKÓW W POLSCE w XX w, red. A. Tomaszewski, Warszawa 2000; Citta e architettuta nell’epoca del Tardogotico in Polonia, w:ARCHITETTURA DEL TARDOGOTICO IN EUROPA, Milano 1995; The influence of Jesuit foundations on the structuring of urban space in Lublin, Planning Perspectives, London 1994/9, nr 3, 321-351.

Nagrody i odznaczenia. Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2017,  Nagroda Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. Wojciecha Kalinowskiego „za ogromny merytoryczny dorobek w dziedzinie konserwacji urbanistycznej oraz studiów historycznych dotyczących budowy miast”-2014; Indywidualna Ministra Infrastruktury za pracę habilitacyjną w dziedzinie architektury i urbanistyki -2009, Indywidualna I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku 2002, 2008, 2011, publikację 2009; Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gen. Konserwatora Zabytków za publikację Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka -2009; Szkolnictwa Wyższego i Techniki zespołowa st. III za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych - Studium rewaloryzacji ściany południowej Centrum Warszawy 1981; Medal brązowy nr 4/2003 Fondazione Romualdo Del Bianco, Włochy, Firenze 2003; Złota Odznaka Ministra Kultury RP „Za Opiekę nad Zabytkami”-2002; Srebrny Krzyż Zasługi z inicjatywy Towarzystwa Urbanistów Polskich „za wprowadzanie problematyki ochrony narodowego dziedzictwa kultury do zadań planowania przestrzennego w ustawodawstwie polskim, za wieloletnie kierowanie Sekcją Ochrony Środowiska Kulturowego Towarzystwa Urbanistów Polskich, działalność naukową Sekcji i udział w pracach Komisji Legislacyjnej TUP”-1990.

 Projekty. Ponad 200 opracowań studialnych o charakterze wdrożeniowym dot. uwarunkowań konserwatorskich do planów zagospodarowania przestrzennego miast, projektów rewaloryzacji i rewitalizacji miast w Polsce i zagranicą np: „Rehabilitation Project of the ex-convent and ex-prison San Domenico in San Gimignano – World Heritage Town on the UNESCO List” 2001-2002, publikacja w: A NEW URBAN IDENTITY, Firenze 2002; opinie dot. ochrony Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO (Toruń, Zamość, Warszawa, Kraków), w tym coroczna ewaluacja nominacji na Listę UNESCO z regionu Europy dla Komitetu Światowego Dziedzictwa - od 2006; projekt „Ochrona i kształtowanie obszaru wokół byłych obozów zagłady Auschwitz-Birkenau” z K. Pawłowskim, B. Chmiel, publikowany w:The International consultative meeting of eksperts on the spatial menagement of the area around the former nazi camps of Auschwitz-Birkenau, a UNESCO World Heritage Site, PKN ICOMOS, Warszawa 1998; projekt „Makroregion warszawski. Osadnictwo miejskie i struktura funkcjonalna – uwarunkowania historyczne i kulturowe” z T. Zarębską, W. Trzebińskim -1989, opublikowany w: MAZOWSZE, 1994/2 nr 3; Resortowy Program Ministerstwa Kultury i Sztuki  Badań Podstawowych I.11 nad efektywnością realizacji procesów rewaloryzacji, 1990; program „Udział zespołów rezydencjonalnych okolic Warszawy w kształtowaniu jej środowiska kulturowego” w zespole T. Zarębskiej, część I, praca nr 330/4 -1993; „Dziedzictwo kulturowe w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa” - 2010, 2011; „Program Opieki nad zabytkami w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2020” (opinie, panel ekspertów); ekspertyzy konserwatorskie dot. wartości dziedzictwa i ochrony historycznego krajobrazu miasta dla samorządów lokalnych, inwestorów, urzędów konserwatorskich.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
architektura i urbanistyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-9233-8863https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-9233-8863http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-9233-8863%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-9233-8863

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT56277/
URN
urn:pw-repo:WUT56277

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek