Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
Profesor zwyczajny
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222345336
Pokój: 537
Konsultacje: wtorek 15.00-16.00, piątek 15.00-16.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID
Profil google scholar

h-index*:11

Absolwent studiów na Wydziale ISiW Politechniki Warszawskiej, z dyplomem mgra inż. w specjalności zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków, który uzyskał w 1976 i również w tym roku rozpoczął swoją pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Oczyszczania Ścieków, osiągając kolejne tytuły i stopnie naukowe: doktora nauk technicznych (1986), doktora hab. nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska (1999) i tytuł profesora (2009). Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Prowadzi badania dotyczące: oceny niezawodności i ryzyka systemów wodociągowych i kanalizacyjnych; tworzenia i utrzymania standardów, jakości usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków; oceny rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; wpływu materiałów na jakość wody do picia; planowania systemów monitoringu układów dystrybucji wody i kanalizacji; rozwoju i aplikacji GIS do zarządzania systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi z uwzględnieniem GIS, monitoringu i modeli numerycznych sieci; tworzenia Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Badania prowadzi na zamówienie przemysłu (projekty zamawiane, studia, ekspertyzy naukowe, projekty) oraz w ramach projektów badawczych realizowanych w programach rządowych, projektach finansowanych przez KBN, NCBiR, NCN. Autor lub współautor ponad 180 publikacji w tym: 10 monografii i książek nauk.; 14 rozdziałów w monografiach; 67 artykułów w czasopismach międzynarodowych i krajowych; 93 artykuły konferencyjne, a także 55 projektów badawczych; 80 prac studialnych i ekspertyz oraz ponad 60 recenzji wydawniczych monografii, artykułów krajowych i zagranicznych, rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Wypromował 4 doktorów oraz ponad 150 magistrów i inżynierów o specjalności Wodociągi i Kanalizacje. Jest współautorem 6 patentów i zgłoszeń patentowych. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN; przewodniczącym Sekcji Inżynierii Sanitarnej w tym komitecie; członkiem International Water Association (IWA); członkiem Zespołu Ekspertów NCBiR i NCN; wiceprzewodniczącym Rady Ekspertów przy MPWiK w m st Warszawie S.A.; członkiem Komisji ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju, przewodniczącym Komisji Konkursowej Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń WOD-KAN; członkiem Rady Redakcyjnej Wydawnictw KILiW PAN; członkiem Rady Programowej czasopisma „Inżynieria Bezwykopowa i Rady Programowej czasopisma „Technologia Wody; członkiem i rzeczoznawcą PZiTS NOT, a w latach 1994-1999 był rzeczoznawcą Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; a także przewodniczącym lub członkiem wielu komitetów naukowych konferencji krajowych i zagranicznych. Był ekspertem programu restrukturyzacyjnego usług wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzonego przez Agencję Rozwoju Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.9 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka : 100.0 %
Uwzględniany przy określaniu liczby 'N'
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.