Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Jolanta Kwiatkowska-Malina

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 53 93
  • Pokój
    339

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwentka Wydziału Rolniczego i Biologii SGGW w Warszawie. W 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych, a w 2010 doktora habilitowanego w zakresie agronomii ze specjalnością gleboznawstwo-biogeochemia. W roku 2020 uzyskała tytuł naukowy profesora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. W roku 2001 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie na kierunku Zarzadzanie i Marketing z Wykorzystaniem Technik Informatycznych.

Jest specjalistką z zakresu inżynierii i ochrony środowiska w tym: odtwarzania zasobów glebowej materii organicznej, strategii ochrony i kształtowania zasobów glebowych na terenach przekształconych antropogenicznie, monitoringu środowiska, analizy ryzyka i ocen oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym. Realizuje prace badawcze związane z przemianami materii organicznej z różnych źródeł wprowadzonej do gleb, strategią ochrony i kształtowania zasobów glebowych, remediacją i zagospodarowaniem terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych dla potrzeb racjonalnego i zrównoważonego gospodarowania przestrzenią. Jej zainteresowania badawcze dotyczą również: strategii ochrony i kształtowania zasobów glebowych i wodnych w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego (‘water-food-environment nexus’), zagospodarowania terenów zdegradowanych (‘circular economy’, ‘ecosystem services’), wykorzystania metod geostatystycznych do szacowania stopnia zanieczyszczenia gleb, pozyskiwania surowców z odpadów dla racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska (‘city mining’), zintegrowanego planowania przestrzennego, zagospodarowania terenu, zarządzania zasobami glebowymi i wodnymi wobec współczesnych wyzwań środowiskowych: zanieczyszczenie światłem, zmiany klimatyczne, woda w przestrzeni miejskiej, eksurbanizacja (rozlewanie się miast).

Brała udział w realizacji projektów w ramach programów UE: V-PR UE - projekt pt.: Development of Integrated Management System for Prevention and Reduction of Pollution of Waterbodies at Contaminated Industrial Megasites (WELCOME) oraz VII-PR UE - MSCA Initial Training Network - projekt pt.: Advancing In Situ Sustainable Remediation for Contaminated Land and Groundwater (ADVOCATE). W latach 2016- 2020 kierowała zespołem realizującym projekt badawczy w ramach PR UE Horizon 2020 MSCA Initial Training Network pt.: Managing soil and groundwater impacts from agriculture for sustainable intensification (INSPIRATION). Była także kierownikiem lub wykonawcą licznych projektów badawczych z zakresu ochrony i rekultywacji środowiska glebowego finansowanych ze źródeł krajowych.

Jest autorką lub współautorką ponad 160. publikacji w czasopismach naukowych, doniesień i komunikatów w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, w tym 19. artykułów indeksowanych z bazy Web of Science Core Collection (indeks H = 8, liczba cytowań - 133), 6. monografii oraz 22. rozdziałów w książkach i monografiach. Wyniki badań prezentowała na ponad 50. konferencjach krajowych i zagranicznych, m. in. w: Austrii, Brazylii, Grecji, Hiszpanii, Indiach, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii.

Jest promotorem 2. zakończonych przewodów doktorskich oraz ponad 35. prac magisterskich i inżynierskich zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Jest laureatką nagród JM Rektora PW za działalność naukową.

Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-2090-8449https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-2090-8449http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-2090-8449%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-2090-8449

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT56245/
URN
urn:pw-repo:WUT56245

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek