Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Zbigniew Król

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Konsultacje
    wtorki 8:30-10:00 za pośrednictwem MS Teams
  • Języki komunikacji
    polski,
    angielski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Problematyka badawcza, którą się zajmuję ma charakter interdyscyplinarny i wymaga znajomości szeregu nauk, takich jak matematyka, logika, fizyka, astronomia, kosmologia, historia, historia matematyki i nauki, historyczna analiza źródeł, hermeneutyka tekstu itd. Moje badania dotyczą głównie szeroko pojętej filozofii matematyki, hermeneutyki filozoficznej i historycznej hermeneutyki tekstu, fenomenologii, ontologii, matematyki, logiki, podstaw matematyki, filozofii Platona, Arystotelesa, Heideggera, Fregego, Gődla, historii matematyki i nauki, historii filozofii starożytnej, nowożytnej i współczesnej. Badania prowadzę w ramach własnej koncepcji ontologicznej hermeneutyki fenomenologicznej, gdzie posługuję się szeregiem nowych metod, takich jak rekonstrukcja horyzontu hermeneutycznego.


Od roku 2004 realizuję wieloletni projekt badawczy: Intuicja a prawda w matematyce. W latach 2007-2009 przebywałem w Japonii, gdzie realizowałem dwuletni projekt badawczy obejmujący następujące tematy: The development of a new episteme of knowledge sciences for the starting era of knowledge civilization. The finding of rational foundations of knowledge creation. The intuitive foundations of mathematics and science. The role of intuition in the creation of knowledge.


Stopnie naukowe:

19.06.1986 – magisterium, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, specjalność filozofia przyrody (kosmologia relatywistyczna), Katolicki Uniwersytet Lubelski, tytuł pracy: Model Lemaître'a i jego rola w kosmologii;


18.07.2002 – doktorat, Wydział Filozofii, specjalność filozofia przyrody, Katolicki Uniwersytet Lubelski, tytuł pracy: Aktualne kontrowersje wokół platonizmu w filozofii matematyki.


28.03.2008 – habilitacja na podstawie jednotematycznego cyklu publikacji Intuicyjne podstawy matematyki (obejmującego książkę Platon i podstawy matematyki współczesnej. Pojęcie liczby u Platona oraz 3 artykuły monograficzne).


Praca:

Od 01.09.2012 do 31.08.2020 byłem Dziekanem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Pracuję również w IFiS PAN (Warszawa), jako prof. PW, w Zespole Filozofii i Hermeneutyki Matematyki. Pracuję także w Zespole Filozofii Antycznej i Historii Ontologii oraz w Zakładzie Teorii Poznania i Filozofii Nauki w IFiS PAN. Wcześniej, od 01.01.2011, byłem kierownikiem Zakładu Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki WAiNS.


Funkcje i prace na uczelni:


Dziekan WAiNS (od 01.09.2012 do 31.08.2020);

Członek Senatu PW (jw.);

Były członek Senackiej Komisji Mienia i Finansów PW;

Były członek Senackiej Komisji Nauki PW;

Były członek Senackiej Komisji Zagranicznej PW;


Jestem członkiem Zespołu Historii Matematyki w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych przy Uniwersytecie Jagiellońskim i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Współpracuję ze School of Knowledge Science w Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST).


Komitety i stowarzyszenia:


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Jestem członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej im. Ludwiga Wittgensteina.

Od września 2009 r. jestem członkiem Editorial Board międzynarodowego pisma International Journal of Knowledge and Systems Sciences (wydawane w Hong Kongu).

Jestem członkiem Editorial Board pisma Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej.


Wraz z prof. A. Motycką i prof. S. Blandzim jestem jednym z organizatorów i prowadzących ogólnopolskie seminarium "Filozoficzne problemy podstaw wiedzy", IFiS PAN. Seminarium odbywa się raz w miesiącu w trakcie roku akademickiego.


Badania zagraniczne i krajowe:

09.11.2004–20.11.2004 — Japonia, JAIST, pobyt badawczy połączony z sympozjum.

09.05.2005–11.06.2005 — Japonia, JAIST, pobyt badawczy.

06.11.2006–30.11.2006 — Japonia, JAIST, pobyt badawczy połączony z sympozjum.

16.07.2007–17.07.2009 — Japonia, JAIST, dwuletni pobyt badawczy w ramach stypendium Japan Society for the Promotion of Science.

03.2012 — Zagraniczny wyjazd badawczy i kwerenda biblioteczna: Paryż, dział manuskryptów Biblioteki Richelieu (Bibliotheque Nationale de France).

2012 — prowadzenie badań w Bibliotece Watykańskiej.

10.2012 — prowadzenie badań naukowych w bibliotekach w Londynie, Cambridge i Oxfordzie.

09.2012 — wyjazd naukowy do Japonii, JAIST, oraz nawiązanie współpracy z Osaka Prefectural University w Osace.

Zagraniczny wyjazd badawczy i kwerenda biblioteczna: Paryż, dział manuskryptów Biblioteki Richelieu (Bibliotheque Nationale de France), Paryż, 10-16.02.2013.

19.02.2014 — prowadzenie badań w Dziale Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu nad rękopisami dotyczącymi historii matematyki i nauki.

31.03.2014 – 05.04.2014 r. — prowadzenie badań w Bibliotece Watykańskiej nad rękopisami dotyczącymi historii matematyki i nauki.


Wybrane publikacje:

Książki:

Platonism and the Development of Mathematics. Infinity and Geometry. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015, s. 389.

Platonizm matematyczny i hermeneutyka. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 247.

Platon i podstawy matematyki współczesnej. Pojęcie liczby u Platona. Wydawnictwo Rolewski, Złotoria k. Torunia 2005, s. 207.


Rozdziały w pracach zbiorowych:

Platon i podstawy matematyki współczesnej, [w:] Spotkania platońskie. W dobie rozumu rozproszonego wracamy do korzeni, praca zbiorowa pod red. A. Motyckiej przy współpracy S. Blandziego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 56 - 63.

Wiedza matematyczna a prawda. [w:] Wiedza a prawda, A. Motycka red., Phoenix, s. 165-178, 2005.

Pewne problemy epistemologiczne związane z matematyką. [w:] Epistemologia współcześnie, praca zbiorowa pod red. M. Hetmańskiego, Universitas, 2007, s. 154-170.

Postylla: Jak myśli matematyk? [w:] Wiedza a intuicja, A. Motycka red., Phoenix, Warszawa 2008, s. 35-38.

O pewnej formie intuicji i wiedzy intuicyjnej. [w:] Wiedza a intuicja., A. Motycka red., Phoenix, Warszawa 2008, s. 215-230.

Epistemologia po Wittgensteinie. [w:] Sapientia Restituta, praca zbiorowa pod redakcją A. Motyckiej, Warszawa 2008, s. 58-65.

Nauka jako interpretacja. [w:] Nauka a metafizyka, praca zbiorowa pod redakcją A. Motyckiej, Phoenix, Warszawa 2008, s. 193-206.

Uwagi o stylu historycznym matematyki i rozwoju matematyki, [w:] Światy matematyki. Tworzenie czy odkrywanie?, I. Bondecka-Krzykowska, J. Pogonowski red., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 203-234.

Platonizm w matematyce a platonizm w naukach matematyczno-przyrodniczych, [w:] Filozofia przyrody dziś. Philosophy of Nature Today, Wł. Ługowski, I. K. Lisiejew red., IFiS, Warszawa 2011, s. 100-106 (książka zawiera prace także w j. angielskim).

Uwagi w sprawie zagadnienia matematyczności przyrody, [w:] Nauka w filozofii. Oblicza obecności., S. Butrym, M. Czarnocka, W. Ługowski, M. Michalska red., Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011, s. 227-241

Akademia Obrony Narodowej, Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej. Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie: dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, [w:] "Fizykalizm a wolność woli", s. 291-296, 2013, red. naukowa: Zbigniew Król, Anna Drabarek, ISBN 978-83-7523-284-4.

Podstawowe intuicje w geometrii euklidesowej, czyli jak powstaje matematyka?, [w:] Filozofia matematyki i informatyki, R. Murawski (red.), Copernicus Center Press, Kraków 2015, s. 45-63.

Wolność i godność osoby ludzkiej jako podstawa porządku społecznego i prawnego w społeczeństwie obywatelskim, [w:] Administracja publiczna – uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne, A. Gołębiowska (red.), Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015, s. 155-160.


Artykuły w języku polskim:

O platonizmie w teorii mnogości, "Roczniki Filozoficzne KUL", z. 3(51), 2003, s. 225 - 252;

Zbigniew Król Krzysztof Wójtowicz, Platonizm matematyczny. Studium filozofii matematyki Kurta Gödla. "Roczniki Filozoficzne KUL", z. 3(52), 2004, s. 435 - 441.

Platon na nowo pogrzebany. "Edukacja Filozoficzna", 38, 2004, s. 181-183.

Platonizm w matematyce a platonizm w naukach matematyczno-przyrodniczych. "Zagadnienia Naukoznawstwa", 1(163), 2005, s. 37-46.

Czas a matematyka. "Przegląd Filozoficzny", 3(14), 2005, s. 79-85.

O oczywistości, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1(167), 2006, s.143-153.

Geometria starożytna i filozofia Platona na podstawie "Komentarza Pappusa do X księgi «Elementów» Euklidesa". "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", 3-4(2006), s. 169-203.

Pewne problemy epistemologiczne związane z matematyką. "Przegląd Filozoficzny", 2(58), 2006, s. 195-202.

Intuicja i hermeneutyka: analiza intuicyjnego pojęcia wielościanu. "Zagadnienia Naukoznawstwa", 2(168), 2006, s. 251-271.

Wstęp do starożytnych teorii proporcji. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", R: 52: 2007 nr 1, s. 73-91.

Uwagi na marginesie książki Mirosława Harciarka "Holografia mózgu. Spostrzeganie jako proces holograficzny". "Zagadnienia Naukoznawstwa", 2007, s. 125-128.

Rewolucja czy odrodzenie? Uwagi o "Zapomnianej rewolucji" L. Russo. "Zagadnienia Naukoznawstwa", 2007, s. 273-285.

Apologia matematyki pitagorejskiej. "Przegląd Filozoficzny", 2(2007), s. 1-17.

Rozwój pojęcia zbioru, opublikowane na stronie VIII Kongresu Filozofii Polskiej calculemus.org, 17 stron (25 stron standardowych).

Rozwój pojęcia zbioru II, opublikowane na stronie VIII Kongresu Filozofii Polskiej calculemus.org, 8 stron (12 stron standardowych).

Teoretyczne badania nad rozwojem nauki a racjonalne zarządzanie nauką, "Przyszłość. Świat-Europa-Polska" 1(21), 2010, s. 47-67.

Zagadnienia Naukoznawstwa, Filozofia matematyki i nauka: wzajemne inspiracje (Blok tematyczny pod redakcją naukową Zbigniewa Króla), Zbigniew Król (redakcja naukowa), z. 4, (47), 2011/2012, s. 443-520.

Zagadnienia Naukoznawstwa, Wstęp, Zbigniew Król, z. 4, (47), 2011/2012, s. 443-444.

Zagadnienia Naukoznawstwa, Kulturowy status twórcy (Genialność czy szaleństwo) (Blok tematyczny pod redakcją naukową Zbigniewa Króla i Aliny Motyckiej), Zbigniew Król, Alina Motycka (redakcja naukowa), z. 4, (47), 2011/2012, s. 521-720.

Zagadnienia Naukoznawstwa, Kilka słów na zakończenie. Subiektywna refleksja o tekstach i debacie, Zbigniew Król, z. 4, (47), 2011/2012, s. 715-720.

Przyszłość: Świat, Europa, Polska", Spór o wartości fundamentalne a rozwój Polski i społeczeństwa polskiego; Zbigniew Król, numer 1/2011, s. 119-141,

Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne, Filozofia a nauki ścisłe, Z. Król, 2014, Tom 2, s. 65-69.


Prace obcojęzyczne:

The Emergence of New Concepts in Science. [w:] Creative Environments: Issues for Creativity Support for the Knowledge Civilization Age. A.P. Wierzbicki, Y. Nakamori eds. Chapter XVII, pp. 415-442, Springer Verlag, 2007 (rozdział w książce zbiorowej).

Intuition and History: Change and the Growth of Mathematical Knowledge, "International Journal for Knowledge and Systems Science", Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Japan Vol. 2, nr 3, 2005, s. 22-32.

Mathematics: Time and Eternity. [w:] Time and History. Papers: 28th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, 7-13 August 2005, s.155-157.

The Role of Intuition in the Creation of Mathematical Knowledge. "COE News. Newsletter of the Center for Strategic Development of Science and Technology", JAIST, Japan, vol. 2 nr 1, spring 2005, s. 5-6.

Intuition and the Emergence of New Concepts in Science, "COE News. Newsletter of the Center for Strategic Development of Science and Technology", JAIST, Japan, vol. 4 nr 1, spring 2007, s. 1-4.

Some remarks on cognition: on the basis of "Epistemology After Wittgenstein. Jan Srzednicki's New Epistemological Perspective" by Grażyna Żurkowska, Dialogue and Universalism, 1-3, 2008, s. 135-142.

Платонизм в математике и платонизм в естественно-математических науках. Tłum. ros. artykułu Z. Król, Platonizm w matematyce a platonizm w naukach matematyczno-przyrodniczych. W: I. K. Liseev, W. Ługowski (eds.), Filosophija Prirody Sievodnia (Philosophy of Nature Today), The Russian Academy of Sciences, Institute of Philosophy, Izdatielstwo Kanon, Moscow 2009, pp. 267-282.

Is Science About Power and Money?, Proceedings of the 8th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences (KSS2007) jointly with the 2nd International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS2007), pp. 364 - 371, November 5 -7, 2007, Japan Advanced Institute of Science and Technology, Ishikawa, 2007.

Towards The New Episteme: Basic Methodology for Knowledge and Tacit Knowledge, Proceedings of the 9th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences (KSS2008) Jointly with Knowledge Management in Asia Pacific (KMAP2008), Dec. 11 - 12, 2008, pp. 279-287.

In Search of a New Episteme: Is Science About Power and Money?, International Journal of Knowledge and Systems Sciences, vol. 5(2), 2008, pp. 1-9.

Towards The New Episteme: Philosophy, Knowledge Science, Knowledge and Tacit Knowledge, International Journal of Knowledge and Systems Sciences, vol. 6(1), 2010, pp. 23-41.

The Development of the Ancient Theories of Proportion, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", 56, 2010, s. 9-31.

Scientific heritage: the reception and transmission of Euclidean geometry in Western civilization, Dialogue and Universalism, 4, 2012, s. 41-65; por. calculemus.org.

The implicit logic of Plato's 'Parmenides', Filozofia Nauki, 1, 2013;

Infinity in mathematics: Development of Platonic ideas and methods in mathematics in late antiquity and the Middle Ages, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 2013 19, s. 7-27.

The One and the Dyad: the Foundations of Ancient Mathematics. What Exists Instead of Infinite Space in Euclid's "Elements"?, Archiwum Historii Filozofiii i Myśli Społecznej vol. 59/2014, s. 55-81.

Mathematics and God's point of view, [w:] Studies in Logic Grammar and Rhetorics, Theology in Mathematics 44(77) 2016, s. 81-9


Inne publikacje:

Tekst inaugurujący obrady konferencji "Rzeczpospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 r.", w: Rzeczpospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 r., A. Gołębiowska (red.), Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015, s. 33.


Referaty:

10-12.11.2004 udział w konferencji międzynarodowej Technology Creation Based on Knowledge Science: Theory and Practice and the 5th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences (KSS' 2004)" (jako invitedspeaker) z referatem pt. "Intuition and History: Change and Growth of Mathematical Knowledge", międzynarodowesympozjumzorganizowaneprzez Japan Advanced Institute of Science and Technology, Ishikawa, Japonia.

03-04 czerwca 2004r., Warszawa, IFiS PAN referat nt. ,,Platonizm matematyczny a platonizm w naukach przyrodniczych" na międzynarodowym sympozjum PAN i RAN (Rosyjska Akademia Nauk).

Udział w konferencji międzynarodowej 28th International Wittgenstein Symposium", Kirchbergam Wechsel, 7-13 August 2005, z referatem "Mathematics: Time and Eternity."

10.11.2006, The Principle of Emergence, referat w czasiemiędzynarodowejkonferencji "JAIST Forum 2006", Japan Advanced Institute of Science and Technology, Tatsunokuchi, Ishikawa, Japonia.

22.11.2006, The Emergence of New Concepts in Science, prowadzenie dyskusji i wykład wygłoszony na międzynarodowym seminarium naukowym w Japan Advanced Institute of Science and Technology, Tatsunokuchi, Ishikawa, Japonia.

23-25.06.2006 wykład "O platonizmie matematycznym" i współprowadzenie dyskusji na konferencji w Bukowinie Tatrzańskiej, organizator IFiS PAN i Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej.

18.05.2007, udział w panelu ogólnokrajowej debaty filozoficznej "Metafizyka Poznania" dot. książki Grażyny Żurkowskiej Epistemologia po Wittgensteinie. Nowa perspektywa epistemologiczna Jana Strzednickiego. Wygłoszenie referatu "Epistemologia po Wittgensteinie".

26-29.01.2007, udział w ogólnopolskiej konferencji "XXXVIII Szkoła Matematyki Poglądowej: Nieskończoność", z referatem "Ewolucja pojęcia nieskończoności".

05-07.11.2007 udział w międzynarodowej konferencji The 8th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences (KSS2007) jointly with the 2nd International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS2007), Japan Advanced Institute of Science and Technology, Ishikawa, Japan, November 05-07, 2007 z referatem nt. Is science about power and money? Zostałem też wybrany ekspertem i recenzentem prac zaproponowanych do tego sympozjum.

09.11.2007 udział w międzynarodowej konferencji International Workshop: Social and technological innovations in the knowledge based society, z referatem "Weak points of the theories of knowledge creation", School of Knowledge Science, JAIST, Japonia.

Zostałem wybrany ekspertem i recenzentem prac zaproponowanych do międzynarodowego sympozjum The 8th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences (KSS2007), Guanghzu, China 11-12 December 2008. Udział z referatem "Towards The New Episteme: Basic Methodology for Knowledge and Tacit Knowledge".

23-24.10.2009 udział w II Konferencji Polskiej Filozofii Matematyki z referatem O stylu historycznym matematyki (invited speaker), zorganizowanej przez Instytut Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

09.05.2011 wykład nt. "Parmenides" Platona i logika współczesna wygłoszony na ogólnopolskim spotkaniu Grupy Historii Matematyki Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych PAT/UJ w Krakowie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Uniwersytet Śląski.

17-18.10.2011 udział w III Konferencji Polskiej Filozofii Matematyki z referatem W poszukiwaniu nowych podstaw matematyki: logika w "Parmenidesie" Platona a logika współczesna (invited speaker), zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki i Instytut Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

21.10.2011 prowadzenie sesji, podsumowanie obrad i streszczenie rezultatów ogólnopolskiej debaty filozoficznej Kulturowy status twórcy: genialność czy szaleństwo, Warszawa, IFiS PAN.

06.11.2012 słowo wstępne i powitanie uczestników, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz: "Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego", Sala Kolumnowa, Gmach Sejmu RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa.

16.11.2012 słowo wstępne, podsumowanie części panelowej oraz prowadzenie debaty filozoficznej w czasie ogólnopolskiej konferencji naukowej Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej.Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?". (6 i 9 listopada 2012r.).

04.11.2013 słowo wstępne i powitanie uczestników, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego", Sala Kolumnowa, Gmach Sejmu RP, ul. Wiejska 4/6/8, WAiNS PW, Warszawa, 04-05 listopada 2013r.

17-19.09.2013 closing address, Plans for the future, niepublikowane, Międzynarodowa Konferencja God, Truth, and Other Enigmas, IFiS PAN, Warszawa.

05.06.2013 Nauki ścisłe a filozofia, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozofia w uczelni technicznej, WAiNS PW.

11.04.2014 wykład nt. Platonizm a rozwój geometrii euklidesowej, wygłoszony na ogólnopolskim seminarium "Filozoficzne problemy podstaw wiedzy", Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa (niepublikowany).

03-04.11.2014 powitanie uczestników, słowo wstępne, współprowadzenia, ogólnopolska konferencja Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego organizowana wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Przewodniczący Rady Programowej, (niepublikowany).

13.06.2014 powitanie uczestników, słowo wstępne, współprowadzenie, ogólnopolska konferencja Samorządna Rzeczpospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 roku zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP i Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Przewodniczący Rady Programowej konferencji w punkcie powyżej, (niepublikowany).

17.11.2014 powitanie uczestników, słowo wstępne, ogólnopolska konferencja Bezpieczeństwo ekonomiczne państw we współczesnym świecie. Wydział Administracji i nauk Społecznych PW, Warszawa. Przewodniczący Rady Programowej, (niepublikowany).

17.11.2014 powitanie uczestników, słowo wstępne, współprowadzenie, ogólnopolska konferencja Rola organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem terytorialnym. Przewodniczący Rady Programowej. Senat RP, Warszawa. Organizatorzy: Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Przewodniczący Rady Programowej konferencji, (niepublikowany).

05-06.12.2014 referat (invited speaker) nt. Podstawowe intuicje w geometrii euklidesowej, ogólnopolska konferencja naukowa IV Filozofia Matematyki i Informatyki, UAM, Poznań, (publikacja w 2015 r.).

22-23.10.2015 słowo wstępne, powitanie uczestników, współprowadzenie obrad, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego", Gmach Sejmu RP, ul. Wiejska 4/6/8, WAiNS PW, Warszawa, 04-05 listopada 2015r.

22-24.09.2015 closing address, niepublikowane, III-rd God Oriented Conference: God, Time, Infinity, Warszawa.

19-20.11.2015 słowo wstępne, powitanie uczestników, współprowadzenie obrad, międzynarodowa konferencja "Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i gospodarki", PW, Warszawa.

III-rd. God Oriented Conference: God, Time, Infinity, invited speaker, Warszawa 22-24.09.2015r., referat plenarny nt. Basic Intuitions Concerning the Concept of Infinity in Mathematics from the Historical and Theological Point of View, 23.09.2015 (będzie opublikowany w 2016 r. w Wydawnictwie de Gruyter).


Konferencje:

14.06.2011 — organizacja i prowadzenie w j. angielskim seminarium na Politechnice Warszawskiej z udziałem dr Kim Dong Wook'a z National Institute of Information and Communications Technology, Kioto, Japonia. Temat: Soundlessolfactory display.

21.10.2011 — współorganizacja i prowadzenie sesji ogólnopolskiej debaty filozoficznej Kulturowy status twórcy: genialność czy szaleństwo, Warszawa, IFiS PAN.

Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz: "Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego", Sala Kolumnowa, Gmach Sejmu RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa oraz WAiNS PW.

Współorganizator (obok prof. A. Motyckiej i prof. J. Bobryka) ogólnopolskiej konferencji naukowej Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej. Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?", 16.11.2012r., IFiS PAN, Pałac Staszica, Warszawa.

Przewodniczący Rady Programowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego", Sala Kolumnowa, Gmach Sejmu RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa oraz WAiNS PW, 04-05.11.2013.

Członek komitetu organizacyjnego i jeden z dwóch głównych organizatorów konferencji międzynarodowej God, Truth and Other Enigmas, Warszawa, 17-19 września 2013 r.

22-23.10.2015 — Przewodniczący Rady Programowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego", Gmach Sejmu RP, ul. Wiejska 4/6/8, WAiNS PW, Warszawa, 04-05 listopada 2015r.

19-20.11.2015 — członek Rady Programowej, kierowanie organizacją, międzynarodowa konferencja "Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i gospodarki", PW, Warszawa.

06.11.2015 — otwarcie konferencji, powitanie uczestników, ogólnopolska konferencja naukowa "Filozofia w logice i informatyce", WAiNS PW, Warszawa.

26.10.2015 — "Bezpieczeństwo ekonomiczne państw we współczesnym świecie", WAiNS PW, Warszawa, przewodniczący Rady Programowej.

15.03.2016 - członek Rady Programowej, słowo wstępne, powitanie uczestników, współprowadzenie obrad, ogólnopolska konferencja naukowa Funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce, Sejm RP, Warszawa.05.04.2016 - członek Rady Programowej, słowo wstępne, powitanie uczestników, współprowadzenie obrad, ogólnopolska konferencja naukowa Wyzwania bezpieczeństwa publicznego, Sejm RP, Warszawa.

12.05.2016 – członek Rady Programowej ogólnopolskiej konferencji naukowej Przedsiębiorczość w służbie zdrowia. Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia, Sejm RP, Warszawa.16.05.2016 – członek Rady Programowej, słowo wstępne, powitanie uczestników, współprowadzenie obrad, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Efektywność działania samorządu terytorialnego. Uwarunkowania prawne i społeczne, Senat RP, Warszawa

04.10.2016 – członek Rady programowej ogólnopolskiego seminarium Funkcjonowanie służby celnej w Polsce, Senat RP, udział w obradach, Warszawa.

09-10.12.2016 – udział w ogólnopolskiej konferencji „V onferencja Filozofia Matematyki i Informatyki” jako invited speaker, referat nt. „Wybrane problemy ontologiczne i matematyczne związane z nieskończonością”, UAM, Poznań.

16.12.2016 – referat nt. „Filozoficzne, logiczne i matematyczne problemy z nieskończonością”, wygłoszony w IFiS PAN, Warszawa.

10.01.2017 – otwarcie konferencji, słowo wstępne i reprezentowanie współorganizatora (WAiNS) ogólnopolskiej konferencji Warszawsko Gdańskie Sympozjum Naukowe pt. Kodeks urbanistyczno-budowlany. Oczekiwania i obawy, WAiNS PW, Warszawa.

12.04.2017 - powitanie uczestników i słowo wstępne w imieniu współorganizatora (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW) międzynarodowej konferencji naukowej 20 lat ustawy – Prawo energetyczne, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.

09.05.2017 - powitanie uczestników i słowo wstępne w imieniu współorganizatora (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW) ogólnopolskiej konferencji System Państwowego Ratownictwa Medycznego w świetle projektowanych zmian, UKSW, Warszawa.

26.06.2017 – współorganizacja spotkania Grupy Historii Matematyki (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Kraków) na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW, Warszawa.

29.09.2017 – referat (razem z J. Lubaczem), invited speaker, nt. Metaphysics of existential quantification. Is analytic philosophy the future of metaphysics?, wygłoszony w czasie międzynarodowej konferencji Quo vadis, Metaphysics? Dedicated to Peter van Iwagen to commemorate his 75th birthday, Warszawa, Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej.

06-07.11.2017 – reprezentowanie Wydziału AiNS PW jako współorganizatora ogólnopolskiej konferencji Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, Sejm RP, WAiNS PW, Warszawa.14.11.2017 – powitanie uczestników i słowo wstępne w imieniu współorganizatora (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW) ogólnopolskiej konferencji Ochrona zdrowia - aspekty ekonomiczne i prawne, SGH, Warszawa.

16.11.2017 – referat nt. Category Theory and Philosophy: Inspirations, Problems and Methods, wygłoszony w czasie międzynarodowej konferencji Category Theory in Physics, Mathematics and Philosophy, 16-17.11.2017, Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Politechnika Warszawska, Warszawa.

06.10.2017 – prowadzenie obrad i dyskusji w j. angielskim w czasie międzynarodowego seminarium i wystąpienia prof. Uwe Meixnera (Uniwersytet w Augsburgu) nt. Elements of a Theory of Non-physical Agency, IFiS PAN, Warszawa

Od kilku lat, prowadzę (razem z prof. Motycką i prof. Blandzim) ogólnopolskie seminarium „Filozoficzne problemy podstaw wiedzy”. Spotkania co miesiąc w IFiS PAN, Warszawa. Od grudnia 2016 – por. poniżej. (Razem kilkadziesiąt konferencji ogólnopolskich.)

Od grudnia 2016 r. jestem organizatorem i osobą prowadzącą ogólnopolskie seminarium „Filozoficzne problemy podstaw wiedzy”. Spotkania co miesiąc w IFiS PAN, Warszawa. (Afiliowane w IFiS PAN.)


Góry:

Większą część życia — ponad 30 lat — związałem z górami, uprawiając alpinizm podziemny (speleologię), alpinizm i himalaizm. W dziedzinie alpinizmu podziemnego zaliczałem się przez wiele lat do ścisłej czołówki. Specjalizowałem się we wspinaczce podziemnej, tj. wspinaczkowym odkrywaniu nowych partii jaskiń i sportowych wyjściach wspinaczkowych z jaskiń pionowych, co polega na zjechaniu na dno takiej jaskini, zwinięciu lin poręczowych i wspinaniu się do góry z użyciem powierzchniowych technik wspinaczkowych. Kierowałem lub współkierowałem wieloma wyprawami do najgłębszych jaskiń świata w kilkunastu krajach.


Jestem współautorem największego odkrycia w polskiej powojennej speleologii: połączenia systemu Jaskini Wielkiej Śnieżnej z Jaskinią Wielką Litworową w Tatrach. Przy eksploracji kominów w tzw. Partiach Wrocławskich i Galerii Krokodyla doszło do połączenia tych jaskiń i okrycia najgłębszej jaskini w Polsce: jedynej z deniwelacją ponad 800m, aktualnie 824m. Jestem także odkrywcą i należę do głównych eksploratorów jednej z najtrudniejszych jaskiń świata — skrajna ciasność i ekstremalne zaciski — Jaskini Skrzata w masywie Hoher Göl w Austrii. Należy do mnie także nieoficjalny lecz mimo różnych prób dotąd niepobity rekord świata w tempie wychodzenia po linie, ustanowiony w jaskini Sotano El Baro w Meksyku: odcinek 550m w czasie ok. 24 minut, z czego 500m bez kontaktu ze ścianą i w jednym "kawałku".


Drugim obok speleologii nurtem mojej górskiej działalności jest himalaizm. Kierowałem międzynarodowymi wyprawami na szczyty ośmiotysięczne; np. Shisa Pangma (8005m n.p.m.) i Cho Oyu (8204m n.p.m.) w 1995 r. i polsko-amerykańską ekspedycją na Cho Oyu w 1997 r. — Himalaje Tybetu. Byłem dwukrotnie autorem przejść roku w Himalajach Garhwalu i zostałem nagrodzony nagrodą Ministra Kultury Fizycznej i Sportu: przejście nowej drogi na Kirti Stambh, 6100m n.p.m., 1400m drogi skalno-lodowej przebytej w rekordowym czasie 12 godzin razem z najlepszym polskim alpinistą, zdobywcą w 2012 r. Gasherbruma zimą, Januszem Gołębiem, i Michałem Szymańskim, goryonline.com, oraz przejście drogi Sunshine Pillar na Kedarnath Dome (6634m, Himalaje Garhwalu); ten sam skład, plus Mario Jeziorski. Kierowałem wyprawami himalajskimi, w tym wyprawą najlepszego i najsłynniejszego polskiego zespołu wspinaczkowego, tzw. Dream Team, wikipedia.org.


Uczestniczyłem we wspinaczkach typu big wall climbing i wejściach w stylu alpejskim na wysokie szczyty himalajskie. Styl alpejski polega na atakowaniu problemu trudnego pod względem wspinaczkowym i nie ma to nic wspólnego z wchodzeniem na ośmiotysięczniki zwykłymi drogami. Tego może dokonać np. prawie każdy profesor nadzwyczajny. W stylu alpejskim idzie się jak w Tatrach lub Alpach bez tragarzy, w małej grupie 2–4 osób. Zaczyna się wspinaczkę non-stop i nocuje w ścianie na rozkładanych pomostach wiszących z jednego "haka". Po 7–10 dniach zdobywa się szczyt.


Niezależnie od szczytów himalajskich, zdobyłem w zwykłym stylu, z reguły w bardzo dobrym czasie, wiele innych szczytów, np. w ciągu ok. tygodnia dwa szczyty siedmiotysięczne w Pamirze: Pik Korżeniewskiej 7134m oraz Pik Komunizmu 7495m, ten ostatni, trudny i niebezpieczny, w ciągu trzech dni wspinaczki razem z dwoma Białorusinami — i wiele trudnych sześciotysięczników.


Za swój największy sukces uważam fakt, że nikt nie zginął w czasie moich wypraw, oraz że panowała tam całkowita przejrzystość finansowa.

 


"dr hab. Zbigniew Król, prof. PW w poniżej zamieszczonym filmie w przystępny sposób omawia zagadnienia związane z matematyką i filozofią matematyki."

https://www.youtube.com/watch?v=Q0uR2vceN90 

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
filozofia / dziedzina nauk humanistycznych / obszar nauk humanistycznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-1690-658Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-1690-658Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-1690-658X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-1690-658X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT55925/
URN
urn:pw-repo:WUT55925

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek