Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
Profesor nadzwyczajny
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222347928
Pokój: 325
Konsultacje: czwartek 16.00-17.00 po uzgodnieniu drogą mailową
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID

Profil scopus
h-index*:4

Profesor PW, specjalista budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie (1977), odbył studia na Wydziale ISiW PW, kończąc je dyplomem mgra inż. budownictwa hydrotechnicznego (1982). W czasie studiów był prezesem Koła Inżynierii Wodnej (1980-1981). Jest również absolwentem Studium Doktoranckiego PW (1982-1986) oraz Studium Doskonalenia Pedagogicznego (PW1987-1988). Od 1986 r. zaczął pracę na PW osiągając stopnie naukowe: doktora nauk technicznych (1986), doktora hab. nauk technicznych (2000) i tytuł profesora nauk technicznych (2010). Zajmował stanowiska: konstruktora (1986-89), specjalisty (1989-93), adiunkta (1993-2001), adiunkta z hab. (2001-2004) i profesora nadzwyczajnego (od 2004). W l. 1988-1991 pracę w PW łączył z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie „Hydrobudowa – 1”. Był na Wydziale wicedyr. (1993-1996)) i dyr. (1997-2005) Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, kier. Zakładu: Budownictwa Wodnego (2006-2007) oraz Budownictwa Wodnego i Hydrauliki (2007-2011), kier. Studiów Podyplomowych: „Utrzymanie, remonty i modernizacja obiektów budowlanych gospodarki wodnej” (1997, 1998, 1999) oraz „Zagospodarowanie Ubocznych Produktów Spalania” (2013), a także dziekanem WIŚ (2005-2008). Prowadzi wykłady, ćwiczenia i projekty z kilkunastu przedmiotów, w tym z konstrukcji i technologii w budownictwie wodnym. Ma w dorobku naukowym ponad 150 publikacji naukowych, ponad 50 opracowań naukowo-badawczych, ponad 180 prac studialno-projektowych, ekspertyz i opinii technicznych, ponad 60 recenzji rozpraw, książek, artykułów, referatów i wniosków o granty, a także członkostwo w komitetach naukowych wielu konferencji. Promotor 25 prac magisterskich i w 8 przewodach doktorskich (3 zakończone). Pełnił ważne funkcje akademickie: przewodniczącego Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowo Badawczej (2008-2012) i prorektora ds. ogólnych Politechniki Warszawskiej (2012-). Współorganizował Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w woj. mazowieckim, był organizatorem i pierwszym przewodniczącym (z wyboru) Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (2002-2004), czł. Krajowej Rady (2006-) i wiceprezesem PIIB (2010-). Czł. licznych gremiów eksperckich: Krajowej Rady Gospodarki Wodnej przy Ministrze Środowiska (zastępca przewodniczącego 2002-2006, od 2011 czł.), wiceprzewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (2007-2010, 2011-), Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego SITWM-NOT ds. Gospodarki Wodnej (2005-), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (1983-, wiceprezes 2001-2005), Rady Programowej mies. „Gospodarka Wodna”(wiceprzewodniczący Rady 2007-), Rady Programowej czas. „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” (2006-), Tow. Elektrowni Wodnych, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór POLCOLD, Rady Ekspertów MPWiK w m.st. Warszawie. Uzyskał uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych do projektowania i wykonawstwa oraz rzeczoznawcy budowlanego w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych. Jest rzeczoznawcą SITWM w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej, także kwalifikowanym kandydatem na audytora systemów jakości i audytorem technicznym ds. laboratoriów badawczych PCBC.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.6 inżynieria lądowa i transport : 50.0 %; 2.9 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka : 50.0 %
Uwzględniany przy określaniu liczby 'N'
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.