Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Zbigniew Kledyński

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 79 28
 • Pokój
  325
 • Konsultacje
  czwartek 16:00-17:00 po uzgodnieniu drogą mailową
 • Języki komunikacji
  angielski,
  rosyjski

Bibliometria*

Biogram

Profesor PW, specjalista budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie (1977), odbył studia na Wydziale ISiW PW, kończąc je dyplomem mgra inż. budownictwa hydrotechnicznego (1982). W czasie studiów był prezesem Koła Inżynierii Wodnej (1980-1981). Jest również absolwentem Studium Doktoranckiego PW (1982-1986) oraz Studium Doskonalenia Pedagogicznego (PW1987-1988). Od 1986 r. zaczął pracę na PW osiągając stopnie naukowe: doktora nauk technicznych (1986), doktora hab. nauk technicznych (2000) i tytuł profesora nauk technicznych (2010). Zajmował stanowiska: konstruktora (1986-89), specjalisty (1989-93), adiunkta (1993-2001), adiunkta z hab. (2001-2004) i profesora nadzwyczajnego (od 2004). W l. 1988-1991 pracę w PW łączył z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie „Hydrobudowa – 1”. Był na Wydziale wicedyr. (1993-1996)) i dyr. (1997-2005) Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, kier. Zakładu: Budownictwa Wodnego (2006-2007) oraz Budownictwa Wodnego i Hydrauliki (2007-2011), kier. Studiów Podyplomowych: „Utrzymanie, remonty i modernizacja obiektów budowlanych gospodarki wodnej” (1997, 1998, 1999) oraz „Zagospodarowanie Ubocznych Produktów Spalania” (2013), a także dziekanem WIŚ (2005-2008). Prowadzi wykłady, ćwiczenia i projekty z kilkunastu przedmiotów, w tym z konstrukcji i technologii w budownictwie wodnym. Ma w dorobku naukowym ponad 150 publikacji naukowych, ponad 50 opracowań naukowo-badawczych, ponad 180 prac studialno-projektowych, ekspertyz i opinii technicznych, ponad 60 recenzji rozpraw, książek, artykułów, referatów i wniosków o granty, a także członkostwo w komitetach naukowych wielu konferencji. Promotor 25 prac magisterskich i w 8 przewodach doktorskich (3 zakończone). Pełnił ważne funkcje akademickie: przewodniczącego Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowo Badawczej (2008-2012) i prorektora ds. ogólnych Politechniki Warszawskiej (2012-). Współorganizował Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w woj. mazowieckim, był organizatorem i pierwszym przewodniczącym (z wyboru) Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (2002-2004), czł. Krajowej Rady (2006-) i wiceprezesem PIIB (2010-). Czł. licznych gremiów eksperckich: Krajowej Rady Gospodarki Wodnej przy Ministrze Środowiska (zastępca przewodniczącego 2002-2006, od 2011 czł.), wiceprzewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (2007-2010, 2011-), Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego SITWM-NOT ds. Gospodarki Wodnej (2005-), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (1983-, wiceprezes 2001-2005), Rady Programowej mies. „Gospodarka Wodna”(wiceprzewodniczący Rady 2007-), Rady Programowej czas. „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” (2006-), Tow. Elektrowni Wodnych, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór POLCOLD, Rady Ekspertów MPWiK w m.st. Warszawie. Uzyskał uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych do projektowania i wykonawstwa oraz rzeczoznawcy budowlanego w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych. Jest rzeczoznawcą SITWM w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej, także kwalifikowanym kandydatem na audytora systemów jakości i audytorem technicznym ds. laboratoriów badawczych PCBC.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-8387-3119https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-8387-3119http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-8387-3119%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-8387-3119

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT55509/
URN
urn:pw-repo:WUT55509

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek