Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
Profesor
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222347274
Pokój: 808
Konsultacje: wtorek 15.00-17.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID
Profil google scholar

h-index*:15

Absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PW (1981). Główny obszar zainteresowań to zanieczyszczenie i ochrona powietrza atmosferycznego oraz ochrona klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem trójwymiarowego numerycznego modelowania jakości powietrza i klimatu, modelowania zintegrowanego w ochronie środowiska, modelowania receptorowego dla identyfikacji źródeł emisji pyłów atmosferycznych, oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i środowisko oraz systemów oceny i zarządzania jakością powietrza. Posiada uprawnienia biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Odbyła staże naukowe i pracowała na stanowiskach research associate i visiting specialist w Norwegian Institute for Air Research (NILU, Norwegia). Pracowała także na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. Od 2007 r. jest kierownikiem Zespołu Ochrony Atmosfery w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska PW, kierowała Zakładem Meteorologii i Ochrony Atmosfery (2005-2007). Jest Vice-przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą PW (kadencja 2016-2020). Była Przewodniczącą Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów PW (2012-2016), reprezentowała JM Rektora PW w The Permanent Platform of Atomium Culture. Zaangażowana w działania międzynarodowych i krajowych organizacji badań środowiska, zwłaszcza atmosfery: członek EURASAP – European Association for the Science of Air Pollution (1985- ), Międzynarodowej Sieci Tematycznej AIRCLIM-NET (2006-), przedstawicielka Polski w Network For Collaboration Between National Integrated Assessment Modelling Activities (NIAM) (2008-). Członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (2016-2020), w l. 2011-2015 członek Zarządu tego Komitetu oraz Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (2011-). Była członkiem Komitetu Problemowego Badań nad Zagrożeniami przy Prezydium PAN (2007-2010), Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Instytutem Stosowanej Analizy Systemowej, IIASA (2007-2010) oraz Komitetu Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN (1999-2007). Bierze udział w pracach zespołów eksperckich i konkursowych w kraju i za granicą. Jest członkiem Korpusu Ekspertów NCN, ekspertem w Programie Horizon 2020 UE i ekspertem Ministerstwa Nauki i Technologii Malty w Narodowym Programie Badań i Innowacji; była ekspertem Komisji Europejskiej w 7. Programie Ramowym UE. Jest autorką 2 monografii, w tym jednej angielskojęzycznej, podręcznika akademickiego „Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko” (OWPW, wyd. 2, 2006), redaktorem naukowym monografii „Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce” (Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2016) oraz autorką/współautorką 27 rozdziałów w wydawnictwach książkowych. Jest także autorką, bądź współautorką 24 artykułów w czasopismach wyróżnionych w bazie Journal Citation Report oraz ponad 80 referatów prezentowanych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, z czego wygłosiła 60 referatów (46 na konferencjach międzynarodowych), w tym 12 (8) referatów na zaproszenie. Była kierownikiem na PW 3 międzynarodowych projektów badawczych (COPERNICUS, ESPRIT, 6. Program Ramowy), brała udział w projekcie APPRAISAL (2012-2015) z 7. Programu Ramowego UE oraz kierowała 4 krajowymi projektami badawczymi (KBN, MNiSW, NCN). W początkach swojej pracy zawodowej była również wykonawcą w 2 projektach w ramach Programów Rządowych: PR-8 i CPBP 04.10. Obecnie kieruje projektem NCN typu OPUS (Projekt SAHIA, 2015-2018). Za działalność naukową nagrodzona przez Ministra Ochrony Środowiska (dwukrotnie) oraz przez J.M. Rektora PW (wielokrotnie, również za działalność dydaktyczną). Laureatka konkursu studentów „Złota Kreda” na macierzystym Wydziale. Odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę, przez Ministra Edukacji Narodowej medalem KEN, za zasługi dla PW uhonorowana Srebrnym Medalem 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Jest redaktorem działowym czasopisma „Archives of Environmental Protection” (platforma De Gruyter), członkiem rad programowych/redakcyjnych kwartalników naukowych: “Challenges of Modern Technology” i „Alergologia Polska, Polish Journal of Allergology” (Elsevier) oraz recenzentem kilkunastu renomowanych czasopism naukowych. Była członkiem komitetów naukowych i programowych kilkunastu konferencji. Wprowadziła tematykę oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na środowisko i globalnych zmian klimatu na macierzystym Wydziale PW. Prowadziła zajęcia dydaktyczne także na Wydziale Ekologii i na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, na studiach podyplomowych Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Technicznym Uniwersytecie Otwartym przy AGH w Krakowie. Aktualnie prowadzi na macierzystym Wydziale PW wykłady w jęz. polskim i angielskim między innymi z przedmiotów: „Ochrona Atmosfery”, „Systemy Oceny i Zarządzania Jakością Powietrza”, „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zrównoważony Rozwój”, „Global Climate Change”, „Air Pollution Control”. Prowadzi również cykliczne wykłady z zakresu ochrony i inżynierii środowiska w Staromiejskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Hobby: malarstwo, literatura, historia, sport i zwierzęta.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.9 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka : 100.0 %
Uwzględniany przy określaniu liczby 'N'
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.