Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Marek Jakubiak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 65 38
 • Pokój
  501 Noakowskiego 18/20
 • Konsultacje
  środy 16:30-18:00, soboty (w zjazdy niestacjonarne) 10:30-11:15. Wszystkie konsultacje odbywają się na zespole MS Team pod nazwą: Praca dyplomowa - konsultacje (KON, gr. nr 9) - 2021L, AiNS kod dostępu: 69npup
 • Języki komunikacji
  polski,
  angielski,
  niemiecki

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

 • Sumaryczny IF
 • Sumaryczny SNIP
 • Sumaryczny CiteScore
 • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Sylwetka naukowo-dydaktyczna:

Adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Jego główne zainteresowania badawcze można podzielić na dwa nurty:

·                   historia systemów ustrojowo-administracyjnych,

·                   szkolnictwo w Drugiej Rzeczypospolitej.

Pierwszy obszar działalności badawczo-publikacyjnej jest ściśle związany z tematyką zajęć dydaktycznych, które prowadzi na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Obszar ten obejmuje zagadnienia dotyczące historycznych i politycznych uwarunkowań rozwoju administracji publicznej w Polsce i na świecie, a także problematykę współczesnych koncepcji ustrojowo-administracyjnych. W publikacjach z tego zakresu została m. in. udowodniona teza, że rozwój administracji publicznej jest uzależniony od dwóch zasadniczych czynników – roli autorytetów w ściśle określonych realiach geopolitycznych oraz dojrzałości obywateli do wdrożenia i realizacji określonych koncepcji. Drugi obszar działalności badawczo-publikacyjnej dotyczy zagadnień związanych ze szkolnictwem w II Rzeczypospolitej. Badania w początkowym okresie obejmowały szkolnictwo powszechne i średnie, natomiast w ostatnich latach są skoncentrowane na historii akademickiego szkolnictwa technicznego, w szczególności Politechniki Warszawskiej. Jest autorem 67 publikacji naukowych, uczestniczył w 30 konferencjach krajowych i zagranicznych, kierował 6 grantami statutowymi, w 2010 r. odbył staż naukowy na Politechnice Lwowskiej, jest członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Podstawowa tematyka zajęć dydaktycznych, które prowadzi na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW, to historia administracji i parlamentaryzmu oraz systemów ustrojowo-gospodarczych. Z tego obszaru opracował 5 wykładów autorskich. Niesłabnącym zainteresowaniem od roku 2009 cieszy się wykład „Multimedialna historia nauki techniki”, który jako obieralny jest prowadzony na wielu wydziałach PW (Mechatroniki, Fizyki, Matematyki i Nauk Informacyjnych, Inżynierii Chemicznej i Procesowej). Wypromował 98 dyplomantów (85 na poziomie licencjackim i 13 na poziomie magisterskim).

 Wykształcenie:

2017 – doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia, na podstawie monografii „Akademickie szkolnictwo techniczne w Drugiej Rzeczypospolitej” (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016)

2005 – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

2001 – magister historii (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

1996 – matura (IX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie)

 Praca zawodowa:

Od 01.09.2008 – adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW (cały etat)

01.10.2007-31.08.2008 – adiunkt w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PW (cały etat)

2006 - 2007 adiunkt w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PW (1/2 etatu)

2005 – 2007 adiunkt na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (1/2 etatu)

 

Działalność naukowa:

 1.     Publikacje (pełny wykaz w Spisie publikacji)

     27 książek, monografii, w tym:

 2 książki autorskie,

25 monografii redagowanych – 28 rozdziałów autorskich i 17 haseł encyklopedycznych;

19 artykułów naukowych autorskich, w tym

2 w czasopismach z listy JCR

6 w czasopismach z listy ERIH;

 

11 artykułów o charakterze popularnonaukowym.

2.     Uczestnictwo w konferencjach

Czynny udział (wygłoszone referaty):

15 konferencji krajowych,

 5  konferencji zagranicznych/międzynarodowych.

Bierny udział:

 8 konferencji krajowych,

 2 konferencje zagraniczne/międzynarodowe.

3.     Staże naukowe

Lwów (Ukraina), lipiec-wrzesień 2010, badanie archiwum Politechniki Lwowskiej i archiwum Obwodu Lwowskiego.

 4.     Prace badawcze (granty kierowane)

·       „Szkolnictwo wyższe techniczne w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym”kierowanie grantem dziekańskim,- realizacja w roku akademickim 2006/07.

·       „Wybrane aspekty historii szkolnictwa wyższego technicznego w Polsce w latach 1918-1939” – kierowanie grantem dziekańskim nr 503G/0127, realizacja w roku 2008.

·       „Wkład kadry akademickiej uczelni technicznych w rozwój Drugiej Rzeczypospolitej”, kierowanie grantem dziekańskim nr 504M/1180/0159, realizacja w 2011 r.

·        „Kandydaci na studia techniczne w świetle założeń reformy edukacyjnej II Rzeczypospolitej”, kierowanie grantem dziekańskim 504 M/1180/0164, realizacja 16.06.2012-31.12.2012.

·       Udział w konkursie Narodowego Centrum Nauki o finansowanie projektu badawczego, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji        tego projektu. Tytuł projektu „Przemiany strukturalne, programowe i środowiskowe wyższego szkolnictwa technicznego Drugiej Rzeczypospolitej”. (rozstrzygnięcie konkursu czerwiec 2012 r.). Grant nie został przyznany.

·       „Akademickie szkolnictwo techniczne w Drugiej Rzeczypospolitej” – kierownik i wykonawca grantu statutowego PW nr .504/0148/1180, realizacja w 2015.

·       „Akademickie szkolnictwo techniczne w Drugiej Rzeczypospolitej”– kierownik i wykonawca grantu statutowego PW nr .504/02395/1180, realizacja w 2016.

5.           Inne

Członek Towarzystwa Naukowego Płockiego (od 2011),

Recenzent Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej.

 Działalność dydaktyczna:

 Wykłady autorskie

1.      „Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej” – 30 godz./semestr – przedmiot obowiązkowy, egzaminacyjny, prowadzony na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW od 2008 r. do 2017 r.

2.     „Współczesne koncepcje ustrojowo-administracyjne” – 30 godz./semestr – przedmiot obowiązkowy, egzaminacyjny, prowadzony na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW od lutego 2018 r.

3.      „Multimedialna historia nauki i techniki” – 30 godz./semestr – przedmiot obieralny prowadzony od 2009 na różnych wydziałach PW (Mechatroniki, Fizyki, Matematyki i Nauk Informacyjnych, Inżynierii Chemicznej i Procesowej).

4.     „Rozwój i kształtowanie przestrzenne miast europejskich” – 30 godz./semestr – przedmiot obieralny prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii PW w latach 2010/11- 2013/14

5.     „Historia architektury i sztuki” – 30 godz./semestr – przedmiot obieralny, prowadzony w latach 2008-2012 na Wydziale ICHiP PW.

6.     „Zabytki techniki na ziemiach polskich” – wykład na Uniwersytecie III Wieku Politechniki Warszawskiej (2012 r.).

Ćwiczenia audytoryjne

1.     „Historia gospodarcza” – 30 godz./sem. studia stacjonarne, 15 godz./semestr studia niestacjonarne – przedmiot obieralny zaliczeniowy, prowadzony od 2009 r. na wydziałach; Administracji i Nauk Społecznych, Zarządzania (do 2012 r.) i Inżynierii Produkcji.

2.     „Historia parlamentaryzmu” – 30 godz./semestr – przedmiot obieralny, zaliczeniowy, prowadzony na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW od października 2017 r.

3.     „Historia architektury” – 30 godz./semestr, studia stacjonarne, 15 godz./semestr studia niestacjonarne – przedmiot obieralny zaliczeniowy, prowadzony na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych w latach 2009/10 -2014/15.

4.     „Historia architektury europejskiej” – 30 godz./semestr studia stacjonarne – przedmiot obieralny zaliczeniowy, prowadzony na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW od r. ak. 2015/16.

 Działalność organizacyjna:

Współorganizator Konferencji Naukowej „Od pojednania do współdziałania” z okazji roku polsko- niemieckiego 2005 (24-25.11. 2005) w ramach współpracy UKSW – Fredrich Ebert Stiftung.

Koordynator prac związanych z organizacją Biblioteki Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (2005-2007).

Sekretarz Rady Wydziału NHiS UKSW(2005- 2007).

Redaktor Naczelny Nihil Obstat (2001 - 2005).

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej KNSiA PW na studia magisterskie II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (2006 – 2007).

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia I stopnia licencjackie stacjonarne na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (od 2008).

Członek Komitetu Organizacyjnego 3 konferencji naukowych organizowanych (lub współorganizowanych przez WAiNS PW) – 2014 - 2016 r.

Współorganizator „Drzwi otwartych” dla kandydatów na studia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW (2012-2015).

Członek Komisji Senackiej PW ds. Historii i Tradycji (od 2008 r.)

Zainteresowania:

Muzyka klasyczna, gra na pianinie, podróże, literatura faktu.

 KSIĄŻKI:

1.        Jakubiak M.: Akademickie szkolnictwo techniczne w Drugiej Rzeczypospolitej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015, 330 stron.

2.        Jakubiak M.: Relacje państwo – Kościół Katolicki na tle polityki wychowawczo-oświatowej sanacji, PWN, Warszawa 2016, 195 stron.


MONOGRAFIE / ENCYKLOPEDIE:

1. Jakubiak M.: 3 hasła encyklopedyczne. [w:] Szlakiem oręża polskiego. Vademecum miejsc walk i budowli obronnych. T. 1, praca zbiorowa pod red. W. J. Wysockiego, Oficyna Wydawnicza Rytm, 2003.

2. Jakubiak M.: Prewencja władz PRL wobec organizatorów i uczestników nieoficjalnych uroczystości niepodległościowych. Rozdział [w:] Święto Niepodległości - Tradycja a Współczesność, praca zbiorowa pod red. A. Stawarza, Wydawnictwo Muzeum Niepodległości i Fundacji „Polonia Restituta”, Warszawa 2003, s. 63-76.

3. Jakubiak M.: 14 haseł encyklopedycznych. [w:] Szlakiem oręża polskiego. Vademecum miejsc walk i budowli obronnych, T. 2, praca zbiorowa pod red. W. J. Wysockiego, Wydawnictwo AMB, Warszawa 2005.

4. Jakubiak M.: Działalność niepodległościowa Polaków na terenie Prus Zachodnich i jej recepcja przez Drugą Rzeszę Niemiecką w latach 1914-1918. Rozdział [w:] Lata Wielkiej Wojny. Dojrzewanie d o niepodległości 1914-1918, praca zbiorowa pod red. D. Grinberga, J. Snopko, G. Zackiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007, s. 353-363.

5. Jakubiak M.: Kształcenie ustawiczne na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej. Rozdział [w:] Możliwości i ograniczenia kształcenia ustawicznego. Studium monograficzne, praca zbiorowa pod red. Z. P. Kruszewskiego, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2007, s. 361-372.

6. Jakubiak M.: Dzieje humanistycznego kształcenia inżynierów w dwudziestym wieku na przykładzie polskich uczelni technicznych. Rozdział [w:] Humanistyczne aspekty techniki, praca zbiorowa pod red. A. Jakubiaka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009, s.124-133.

7.   Jakubiak M.: Wkład kadry akademickiej Politechniki Warszawskiej i Politechniki Lwowskiej w rozwój gospodarczy Drugiej Rzeczypospolitej. Rozdział [w:] Szkoły wyższe kreatorem innowacji w gospodarce, praca zbiorowa pod red. Romana Marcinkowskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009, s. 11-17.

8. Jakubiak M.: Antoni Ponikowski wobec problematyki administracji terytorialnej i    szkolnictwa Drugiej Rzeczypospolitej. Rozdział [w:] Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, praca zbiorowa pod red. H. Kisilowskiej i E. Malaka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.

9. Jakubiak M.: Postawa studentów wybranych uczelni na ziemiach polskich na tle dążeń niepodległościowych. Rozdział [w:] Lata Wielkiej Wojny - Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej, praca zbiorowa pod red. J. Snopko, G. Zackiewicza, D. Grinberga, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, s. 631-641.

10.  Jakubiak M.: Wkład wyższych państwowych uczelni technicznych Drugiej Rzeczypospolitej w rozwój polskiego przemysłu regionalnego (1918-1939). Rozdział [w:] Szkoły wyższe w gospodarce regionów, praca zbiorowa pod red. Jacka Wernika i Krzysztofa Wołosza, Warszawa 2010, s. 9-22.

11. Jakubiak M.: Wyższe szkolnictwo techniczne Drugiej Rzeczypospolitej - geneza i rozwój. Rozdział [w:] Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, praca zbiorowa pod red. pod red. Dominiki Czajkowskiej-Ziobrowskiej i Matyldy Gwoździckiej-Piotrowskiej, Poznań 2010, s. 98-114.

12. Jakubiak M.: The role of the Internet in interpersonal communication In 21 st century society. Based on the study of the activities of Polish university students. Rozdział [w:] Society, Culture and Technology at the Dawn of the 21 st Century, praca zbiorowa pod red. J Muchy i K. Leszczyńskiej, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2010, s. 158-171

13. Jakubiak M.: Udział wybranych absolwentek PW w rozwoju polskiego chemicznego przemysłu regionalnego. Rozdział [w:] Absolwentki kierunków technicznych dla rozwoju regionów, praca zbiorowa pod red. Agnieszki Krzętowskiej, Warszawa 2011, s. 43-56.

14. Jakubiak M.: Candidates for technical study in the context of the reform of the education system in the Second Republic of Poland. Rozdział [w:] Academic Areas of Scientific Knowledge, praca zbiorowa pod red. M. Gwoździckiej-Piotrowskiej, Akademicki Instytut Naukowo-Wydawniczy ALTUS , Poznań 2012, str. 52-66.

15. Jakubiak M. : Wkład kadry akademickiej Politechniki Lwowskiej w rozwój regionów Drugiej Rzeczypospolitej. Rozdział [w:] Funkcje szkół wyższych a rozwój regionów, praca zbiorowa pod red. M. Kludacz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013, s. 11-21.

16. Jakubiak M.: Politechnika Lwowska. Rozdział [w:] Szkolnictwo i oświata w Galicji 1772- 1918, praca zbiorowa pod red. J. Dybca i A. Meissnera, Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 233-256.

17. Jakubiak M.: Geneza współczesnych koncepcji administracji publicznej. Rozdział [w:] Administracja publiczna - uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne, praca zbiorowa pod red. A. Gołębiowskiej, Powszechne  Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015, s. 115-126.

18. Jakubiak M.: Historyczne aspekty tworzenia samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej. Rozdział [w:] Rzeczpospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989, praca zbiorowa pod red. A. Gołębiowskiej, Powszechne Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015, s. 139-157.

19. Jakubiak M.: Historia elektroniki na Politechnice Warszawskiej; Historia elektroniki na Politechnice Rzeszowskiej; Historia elektroniki na Politechnice Krakowskiej; Początki elektroniki na Politechnice Lwowskiej. 4 rozdziały [w:] Zarys historii elektroniki w Polsce, MAJAX PI Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015.

20. Jakubiak M.: Studenckie koła naukowe Politechniki Warszawskiej w czasach II Rzeczypospolitej. Rozdział [w:] Prace studenckich kół naukowych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Tom 2, praca zbiorowa pod red. A. Jakubiaka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015, s. 7-16.

21. Jakubiak M., Historia Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Rozdział [w:] Wybrane zagadnienia administracyjne w kontekście ekonomicznym, prawnym i filozoficznym, praca zbiorowa pod red. A. Tomczak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015, s. 9–21.

22. Jakubiak M., Początki samorządu terytorialnego III Rzeczypospolitej w ujęciu historyczno-prawnym. Rozdział [w:] 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. K. Popik i B. Szmulika, Innovation Press Wydawnictwo naukowe, Lublin 2016, s. 17-34.

23. Jakubiak M., Efektywność zarządzania na przykładzie gminy- studium przypadku. Rozdział [w:] Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, praca zbiorowa pod red. A. Gołębiowskiej i P., B. Zientarskiego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, s. 133-15

24. Jakubiak M., Rola uczelni technicznych w kreowaniu rozwoju inteligentnego i zrównoważonego – studium przypadku. Rozdział [w:] Problemy rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego w Europie Środkowo-Wschodniej, praca zbiorowa pod red. A. Ignasiak- Szulc, M. Koli- Bezki, M. Czupicha, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 101-114.

25. Jakubiak M., Korporacje akademickie w Drugiej Rzeczypospolitej jako organizacje krzewiące wartości patriotyczne i narodowe. Rozdział [w:] Poczucie narodowe – poczucie patriotyczne, praca zbiorowa pod red. D. Rotta, Wydawnictwo STOPKA, Łomża 2017, s. 141-157.

 

ARTYKUŁY NAUKOWE:

 Czasopisma z listy ERIH (lista C):

1.            Jakubiak M.: Ideologia wychowawcza sanacji, Saeculum Christianum, R: X, nr 1, 2003, s. 253-266.

2.            Jakubiak M.: Wspomnienie o Księdzu Profesorze Edwardzie Nawrocie, Saeculum Christianum, R: XII, nr 2, 2005, s. 37-40.

3.            Jakubiak M.: Elementy edukacji religijnej w wybranych podręcznikach do historii z lat 1932 – 1939, Kwartalnik Pedagogiczny, R. LI, nr 3, 2006, s. 73-93.

4.            Jakubiak M.: Działalność oświatowo- wychowawcza kardynała Aleksandra Kakowskiego w latach 1914-1938, Saeculum Christianum, R. XIV, nr 1, 2007, s. 159-169.

5.            Jakubiak M.: Stulecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej – sto lat misji uczelni, Przegląd Historyczno-Oświatowy, nr 3-4, 2015, s. 217-238.

6.            Jakubiak M.: Pierwsza polska politechnika, Przegląd Historyczno-Oświatowy nr 1-2, 2017, s. 39-56.

 Czasopisma z listy JCR (lista A):

1. Jakubiak M.: Udział kadry Politechniki Lwowskiej w budowie przemysłu chemicznego Drugiej Rzeczypospolitej, Przemysł Chemiczny, nr 92/11, 2013.

2. Jakubiak M.: Początki kształcenia inżynierów - chemików na ziemiach polskich, Przemysł Chemiczny, nr 93/9, 2014.

 Pozostałe (lista B i inne):

1. Jakubiak M.: Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej w wybranych podręcznikach do historii z lat trzydziestych XX wieku, Niepodległość i Pamięć. Czasopismo muzealno-historyczne, R: XII, nr 1(21), 2005,s. 155-166.

2. Jakubiak M.: Kultura, etyka przestrzeń, Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, nr 27, 2008, s. 143-148.

3. Jakubiak M. Reaktywacja wyższego szkolnictwa technicznego na ziemiach polskich w latach 1915 – 1939, Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, nr 27, 2008, s. 133-141.

4. Jakubiak M.: Wkład elektryków polskich w rozwój Drugiej Rzeczypospolitej, Energetyka, nr 8(662), sierpień 2009, s. 487-491.

5. Jakubiak M.: Tendencje zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym po 1989 r., Zeszyty Naukowe Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, nr 29, 2009.

6. Jakubiak M.: Zamki na Mazowszu - historia, stan zachowania i wykorzystania, Mazowsze Studia Regionalne, nr 7/2011, Warszawa 2011, s. 117-125.

7.            Jakubiak M.: Początki kształcenia inżynierów-elektrotechników w II Rzeczypospolitej, Przegląd Telekomunikacyjny nr 12, grudzień 2012, s. 1687-1692.

8.            Jakubiak M.: Lwowscy pionierzy telekomunikacji, Przegląd Telekomunikacyjny, nr 5, maj 2013, s. 23-28.

9.     Jakubiak M.: Profesorowie Politechniki Warszawskiej - żołnierze Armii Krajowej, Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Armii Krajowej, nr 01(297), styczeń 2015.

10. Jakubiak M.: Rola kadry akademickiej w ochronie dziedzictwa naukowo-technicznego Politechniki Warszawskiej, Skarpa Warszawska, nr 10 (79), październik 2015, s. 28-32.

11. Jakubiak M.: Humanistic aspects of education of engineers upon the example of Warsaw University of Technology, VISNYK of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", nr1/2 (46/47) 2016, s. 60 -67.

12.  Sawczuk O., Jakubiak M., Фінанси місцевого самоврядування у II Республіці Польщі, Економічний форум 1/2018, s. 278-284.

REFERATY OPUBLIKOWANE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

1.        M. Jakubiak: Internal legal acts that regulate the functioning of the Main Library of Warsaw University of Technology, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa " Modern Problems of Libraries Activity in the Information Society Environment". Lwów 2013, s. 90-99.

  2. Sawczuk O., Jakubiak M., Iнновації у системі нагляду у сфері господарської діяльності

(Innowacje w systemie kontroli aktywności gospodarczej) "Aктуальні проблеми управління соціально-економічними системами" . Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференція «актуальні проблеми управління соціально-економічними системами». Луцький HTY cz. 1, Łuck 2017, s. 185-188.

 ARTYKUŁY POPULARNO-NAUKOWE

4 artykuły w cyklu tematycznym „Wspomnienia o starych domach na Woli”, Informator Śródmiejski, dwutygodnik gminy Warszawa-Centrum, Warszawa, 2001.

4 artykuły w cyklu tematycznym „Wspomnienia o śródmiejskich starych domach”, Informator Śródmiejski, dwutygodnik gminy Warszawa-Centrum, Warszawa, 2002.

5 artykułów w cyklu tematycznym „Sto refleksji z kościelnego archiwum”, Nihil Obstat, Warszawa, 2001 –2003.

 SPRAWOZDANIA, RECENZJE

1.     Jakubiak M.: Sprawozdanie z konferencji naukowej „Ł jak Łączka. Technika i medycyna w służbie pamięci narodowej”, Politechnika Warszawska, 01.06.2015, [w:] Dzieje Najnowsze, nr 4, 2015, s. 223-227.

 2.     Jakubiak M.: Recenzja dla Oficyny Wydawniczej ZBROJA książki "Ocalić od zapomnienia", autor Dunin-Wilczyński Z., 2015.


Research and associate professor at the Faculty of Administration and Social Sciences of the Warsaw University of Technology. His main research interests can be divided into two trends:

 · History of system and administrative systems,

 · Education in the Second Polish Republic.

 

The first area of ​​research and publication activity is closely related to the subject of didactic classes, which is conducted at the Faculty of Administration and Social Sciences of the Warsaw University of Technology. This area includes issues concerning the historical and political conditions of the development of public administration in Poland and in the world, as well as the problems of contemporary political and administrative concepts. In publications in this field, among others a proven thesis that the development of public administration depends on two main factors - the role of authorities in strictly defined geopolitical realities and the maturity of citizens to implement and implement specific concepts. The second area of ​​research and publication concerns issues related to education in the Second Polish Republic. Initial research included general and secondary education, while in recent years it has focused on the history of academic technical education, in particular the Warsaw University of Technology. He is the author of 67 scientific publications, participated in 30 national and international conferences, managed 6 statutory grants, in 2010 he completed a scientific internship at the Lviv Polytechnic, and is a member of the Płock Scientific Society.

 

The basic subject of didactic classes, which is conducted at the Faculty of Administration and Social Sciences of the Warsaw University of Technology, is the history of administration and parliamentarism as well as systemic and economic systems. From this area, he has developed 5 author's lectures. The lecture "Multimedia history of technology science", which as elect elective led in many faculties of WUT (Mechatronics, Physics, Mathematics and Information Sciences, Chemical and Process Engineering) enjoys unwavering interest since 2009. He promoted 98 graduates (85 at the undergraduate level and 13 at the master's level).

 

 

Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-7087-393Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-7087-393Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-7087-393X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-7087-393X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT55069/
URN
urn:pw-repo:WUT55069

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek