Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Sławomir Gzell

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

profesor doktor habilitowany inżynier architekt Sławomir GZELL Stanowisko: profesor zwyczajny Jednostka: Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Życiorys: 1969 dyplom, 1978 dr, 1987 dr hab., 1996 tytuł naukowy profesora. Praca: od 1969 WA PW, równocześnie: 1973 BPRW, 1973-1975 Gł. Projektant Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego w Augustowie, MIASTOPROJEKT Białystok, 1974-1975 Wydział Architektury Politechniki Białostockiej,1977-1980 Gł. Projektant dzielnicy Morasko w Poznaniu, INWESTPROJEKT Poznań,1981-1984 Gł. Projektant dzielnicy wakacyjnej w Benghazi, Libia, 1987 visiting professor, School of Architecture, University of Detroit, Detroit, USA, od 1999 Europejskie Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski, Uprawnienia zawodowe: do projektowania w planowaniu przestrzennym, architektoniczne projektowe i wykonawcze, do pracy w rejonach objętych ochroną konserwatorską, Status Twórcy. Kierownik i właściciel Autorskiej Pracowni Projektowej PROJEKT BIS. Przynależność do zespołów i organizacji: Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Zespoły d/s Obszarów Miejskich i Edukacji PAN, Centralna Komisja Kwalifikacyjna d/s Stopni i Tytułów, Główna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna przy Ministrze Infrastruktury, wice-przewodniczący, Centralna Komisja Nagród przy Ministrze Infrastruktury, przewodniczący sekcji urbanistyki i planowania przestrzennego, SARP, TUP, czlonek Zarządu Głównego. Kształcenie kadry: 12 obronionych doktoratów, 5 otwartych przewodów doktorskich, 41 koreferatów prac doktorskich, 22 ważniejszych recenzji wydawniczych, recenzji prac habilitacyjnych i opinii o dorobku kandydata do stopnia doktora habilitowanego, wielokrotny udział w komisjach WA PW oceniających kandydatów do stopnia naukowego doktora habilitowanego, w komisjach d/s objęcia stanowiska profesora PW, liczne recenzje dorobku kandydatów do tytułu i stanowiska profesora, wielokrotny udział w komisjach egzaminów doktorskich, liczne opinie dla KBN nt. przyznawania grantów oraz opinie dla Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. stopni i tytułów naukowych, Dorobek organizacyjny: organizacja i kierowanie Zakładem Projektowania Urbanistycznego na WA PW, Rada Nadzorcza Fundacji Wydziału Architektury PW, Komisja Stypendium Profesora Adolfa Ciborowskiego, Komisja Rady Wydziału ds. Kształcenia, wielokrotny udział w przygotowywaniu międzynarodowych wymian studenckich i pracowników, a w szczególności wymiana studencka z Technicznym Uniwersytetem w Berlinie. Organizacja redakcji i redakcja naukowa rocznika poświęconego urbanistyce URBANISTYKA. MIĘDZYUCZELNIANE ZESZYTY NAUKOWE. Od 1995r. ukazało się 12 numerów - roczników. Prace naukowe: 3 książki (m.in. „FENOMEN MAŁOMIEJSKOŚCI\\\", Wydawnictwo PW i Akapit DTP), 3 książki - prace zbiorowe, redakcja naukowa (m.in. „Krajobraz architektoniczny Warszawy końca XX wieku”, Akapit DTP), 88 artykułów i komunikatów w pismach fachowych w kraju i za granicą oraz artykułów na tematy zawodowe w innych pismach, 84 opublikowane referaty, w kraju i za granicą, 39 ważniejszych opracowań badawczo-naukowych, publikowanych i nie opublikowanych (m.in. ostatnio: grant KBN „Gospodarka terenami peryferii i centrum jako wyznacznik stołeczności Warszawy”, „Miasto jako dzieło sztuki. Redefinicja pojęć”, „Wielkie osiedla mieszkaniowe Warszawy jako miasta w mieście”, „Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji zespołów urbanistycznych”, „Kompozycja wielkoprzestrzenna w mieście rozproszonym - utopia czy realna możliwość”, „Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji społeczności lokalnych”, grant KBN ”Rola projektowania urbanistycznego w świetle Nowej Karty Ateńskiej 2003 - na przykładzie Warszawy”). Nagrody: 1979 nagroda zespołowa Ministra Kultury i Sztuki za prace z dziedziny ochrony zabytków, 1989 nagroda IV Wydziału PAN za książkę \\\"Fenomen małomiejskości\\\", 2003 nagroda Ministra Infrastruktury za redakcję naukową książki „Krajobraz architektoniczny Warszawy końca XX w.”, 1990 Fulbright Foundation Senior Scholar Grant, George Washington University, Washington DC, USA, 1991 grant Japan International Cooperation Agency, Tokio, 1993 TEMPUS Individual Mobility Grant, De Montfort University, Leicester, UK, 20 nagród (2 razy I nagroda) i wyróżnień w konkursach architektonicznych i urbanistycznych, polskich i międzynarodowych, kilkakrotna nagroda JM Rektora Politechniki Warszawskiej za prace naukowe i osiągnięcia dydaktyczne. Projekty: Ok. 40 większych opracowań urbanistycznych i planistycznych (w tym 28 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i 6 studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), 15 większych opracowań architektonicznych (np. kościół w Muszynie 1981, kilka budynków wioski wakacyjnej w Benghazi 1981-1983, osiedle spółdzielni Dębina w Warszawie 1997-1999, koncepcja kościoła w Krynicy 1999, master plan osiedla mieszkaniowego w Warszawie, 2007).

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
architektura i urbanistyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-4924-2679https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-4924-2679http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-4924-2679%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-4924-2679

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT54833/
URN
urn:pw-repo:WUT54833

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek