Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Dariusz Gotlib

dr hab. inż. Dariusz Gotlib

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, Profesor uczelni

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 60 40
  • Pokój
    329

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Z wykształcenia kartograf-geoinformatyk, specjalista z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS – Geographical Information Systems). Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia uzyskał w 2001 roku, stopień doktora habilitowanego w roku 2011. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Kartografii Politechniki Warszawskiej (od roku 2001), inicjator i autor koncepcji programu studiów dla kierunku "geoinformatyka" w Politechnice Warszawskiej. Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Geodezji i Kartografii PW na kadencję 2012-2016, Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju na kadencję 2016-2020 oraz Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką na kadencję 2020-2024. Zainteresowania zawodowe: geoinformatyka, kartografia mobilna, kartografia nawigacyjna (w tym lotnicza i wewnątrz budynków), modelowanie danych przestrzennych, systemy informacji topograficznej, GIS, LBS, innowacyjne zastosowania geoinformacji (np, smart city). Prowadzi dydaktykę z zakresu geoinformatyki oraz kartografii. Pomysłodawca i kierownik projektu utworzenia Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzeniach i Obliczeń Satelitarnych PW (CENAGIS). Członek wielu organizacji naukowych i zawodowych, m.in. Przewodniczący Sekcji Geoinformacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk (od 2016 roku), członek Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, Członek Zarządu Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Członek Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju ("Inteligentne sieci, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne"), Wiceprzewodniczący Państwowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej (od 2018) .Pozauczelniane doświadczenie zawodowe: Autor lub współautor ok. 20 opracowań eksperckich dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz kilkunastu innych. Część opracowań została wykorzystana w wielu rozporządzeniach do Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego oraz w rozporządzeniu do ustawy dotyczącej deregulacji zawodów (2013). W latach 1999-2003 był głównym projektantem polskiej Bazy Danych Topograficznych (TBD, obecnie BDOT10k). Autor znacznej części ogólnopolskich Wytycznych Technicznych Baza Danych Topograficznych (TBD) wydanych w 2003 przez Głównego Geodetę Kraju (w roku 2014 Polska w oparciu o przedstawione koncepcje zakończyła pozyskiwanie danych dla całego terytorium kraju). Kierowanie pracami produkcyjnymi i rozwojem Systemu Bazy Danych Przestrzennych (2001-2011) w firmach grupy kapitałowej PPWK (funkcja Dyrektora ds. technologii GIS, Dyrektora ds. Marketingu i Szkoleń i Dyrektor Działu Baz Danych Geograficznych), których efektem było opracowanie bazy danych dla Polski wykorzystywanej m.in. w komercyjnych systemach nawigacyjnych i produkcie Google Maps. Członek Redakcji kwartalnika „Polski Przegląd Kartograficzny”, Rady Redakcyjnej półrocznika „Reports on Geodesy and Geoinformatics” oraz kilku rad naukowych oraz programowych konferencji i konsorcjów. 

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
geodezja i kartografia / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-7532-4497https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-7532-4497http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-7532-4497%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-7532-4497

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT54633/
URN
urn:pw-repo:WUT54633

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek