Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
Profesor zwyczajny
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222345429
Pokój: 545
Konsultacje: czwartek 10.15-11.00 ; sobota zjazdowa 15.15-16.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowah-index*:5

Absolwent studiów na Wydziale ISiW Politechniki Warszawskiej, z dyplomem mgra inż. w specjalności zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków, który uzyskał w 1972 i również w tym roku rozpoczął swoją pracę naukowo-dydaktyczną najpierw w Instytucie Matematyki Politechniki Warszawskiej, a od 1978 w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej osiągając kolejne tytuły i stopnie naukowe: doktora nauk technicznych (1978), doktora hab. nauk technicznych i inżynierii środowiska (1988), docenta (1989), tytuł profesora (1996), profesora nadzwyczajnego (1997) i profesora zwyczajnego (2003). Ponadto był Kierownikiem Pracowni Zastosowań Techniki Komputerowej w Instytucie ZWiB PW (2004 – 2007), pełniący obowiązki Kierownika Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (2009-2010), Kierownika Katedry Wodociągów i Kanalizacji Politechniki Białostockiej (1999-2000) oraz pełnił liczne funkcje jako profesor zwyczajny Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: kierownika Zakładu Zarządzania Ryzykiem (2000-2002); kierownika Katedry Programowania i Zarządzania Bezpieczeństwem (2002-2010), czł. Senatu SGSP (2001-2012); dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (2010-2012). Był koordynatorem Grupy Tematycznej w Centralnym Programie Badań Podstawowych 02.20 pt.: „Aparatura kontrolno-pomiarowa dla potrzeb ochrony środowiska" (1989- 1991) oraz pracował w instytucjach gospodarczych na stanowiskach: wiceprezesa Zarządu ds. badawczo-rozwojowych w Przedsiębiorstwie Ochrony Zasobów Naturalnych i Zagospodarowywania Odpadów „Ekosystem” Co. Ltd. (1989-1990) i dyrektora Zespołu Aparatury i Systemów Informatycznych Ochrony środowiska w Polsko-Szwedzkim Przedsiębiorstwie Mazur Trading Environment Co. Ltd. (1990- 1992). Jest twórcą prac naukowych i inżynierskich w zakresie m.in. metod obliczeń numerycznych i programów komputerowych dających możliwość projektowania i analizy różnych systemów w zakresie inżynierii środowiska i inżynierii bezpieczeństwa; promotorem bądź recenzentem kilkudziesięciu przewodów doktorskich, habilitacyjnych, wniosków profesorskich; promotorem ponad trzystu prac dyplomowych; kierownikiem i autorem grantów naukowych Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor i współautor ponad dwustu publikacji naukowych w tym ponad 40 zagranicznych, kilkunastu monografii i podręczników, m.in.: Metody optymalizacyjne w wodociągach i kanalizacji (1993), Metody informatyczne w wodociągach i kanalizacji (1998), Optymalizacja gospodarką odpadami komunalnymi w skali mikro- i makroregionalnej (2003), Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w skali mikro- i makroregionalnej (2003), Bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania układów wodociągowych (2004). Członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (2012- nadal) oraz wielu organizacji, stowarzyszeń zawodowych i naukowych w kraju i zagranicą.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.