Włącz edycję swojego profilu
dr hab. inż. Artur Jerzy Badyda
Profesor nadzwyczajny
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222345950
Pokój: 619
Konsultacje: środa 11.00-12.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID
Profil google scholar
Profil scopus
h-index*:8

Doktor hab. inżynier, specjalista ochrony środowiska w zarządzaniu. Maturę zdał w roku 1997. W roku 2002 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska PW z tytułem magistra inżyniera i tamże uzyskał stopień doktora nauk technicznych (2007). Stopień naukowy doktora hab. nauk technicznych uzyskał w roku 2014 na Politechnice Wrocławskiej. Od roku 2006 pracuje na macierzystym Wydziale (obecnie na stanowisku adiunkta), pełniąc również funkcję kierownika Laboratorium Badań Fizycznych Środowiska. Jego zainteresowania naukowe związane są ściśle z tematyką środowiskowych uwarunkowań zdrowia, w tym zwłaszcza z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na środowisko i zdrowie człowieka. Zainteresowania zawodowe skupione są wokół zagadnień związanych z zarządzaniem ochroną środowiska, szeroko pojętą ochroną środowiska, oddziaływaniem na środowisko dużych inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych, efektywnością energetyczną i rozwojem nowych w Polsce sektorów energetyki. Od 2005 r. zajmuje się również problematyką konsultacji społecznych w obszarze inwestycji infrastrukturalnych. Były doradca Ministra Środowiska, przewodniczący Głównej Komisji Młodzieży w NOT (2008-), red. nacz. czasopisma naukowego „Challenges of Modern Technology” (2010-) i red. statystyczny w czasopiśmie naukowym „Medycyna Sportowa” (2011-). Prezes Fundacji na rzecz Młodych Naukowców (2010-), czł. Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko (2010-), czł. Rady Naukowej czasopisma „Complementary and Alternative Medicine in Science” (2013-) oraz czasopisma „Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine” (2015-). Działa w towarzystwach naukowych i branżowych, będąc czł. European Respiratory Society (2011-), Polskiego Tow. Chorób Płuc (2012-), stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji (od 2012-), ekspertem ds. środowiskowych uwarunkowań zdrowia w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Choroby Alergiczne i POChP (2013-), Polskiego Tow. Medycyny Środowiskowej (2014-).
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.9 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka : 75.0 %; 3.4 nauki o zdrowiu : 25.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.