Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Marian Rubik

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Języki komunikacji
    angielski,
    rosyjski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Doktor inżynier, specjalista chłodnictwa i ogrzewnictwa - autorytet w dziedzinie pomp ciepła. Po uzyskaniu matury w Liceum im. Gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie rozpoczął w 1957 roku studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową w PW rozpoczął 01 XI 1961 r. w Zakładzie Urządzeń Kotłowych i Gospodarki Cieplnej, będąc studentem V roku Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Studia z wynikiem bardzo dobrym ukończył w 1962 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera po wykonaniu pracy dyplomowej z dziedziny pomp ciepła - promotorem pracy był prof. Witold Kamler. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1973 r. w PW po obronie rozprawy pt. „Wymiana ciepła i masy w zmiennym polu ciśnienia” - promotorem pracy był prof. L. Kołodziejczyk. Od 1961 r. pracował w Zakładzie Urządzeń Kotłowych i Gospodarki Cieplnej, a od 1970 r. w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji PW kolejno, jako starszy technik, asystent, starszy asystent i adiunkt. Od chwili powołania IOW był członkiem Kolegium Instytutu, jako przewodniczący Związkowej Rady Instytutu (ZRI) ZNP. W latach 1981- 1996 był zastępcą dyrektora IOW ds. dydaktyki, a w latach 1996-2005 (do czasu przejścia na emeryturę) dyrektorem Instytutu. Głównym obszarem działalności dydaktycznej, naukowej i zawodowej dra M. Rubika jest technika chłodnicza w klimatyzacji, zastosowanie pomp ciepła w technice instalacyjnej, miernictwo cieplne, trójgeneracja (kogeneracja podwojona - wykorzystanie systemów ciepłowniczych w okresie letnim do zasilania urządzeń chłodniczych instalacji klimatyzacyjnych), niezawodność urządzeń chłodniczych, racjonalizacja wykorzystania ciepła, chłodu i energii elektrycznej, intensyfikacja procesów wymiany ciepła i masy w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej, niekonwencjonalne źródła ciepła i energii. Zagadnienia te stanowią tematykę wykładów prowadzonych od 1970 r. na studiach dziennych magisterskich, wieczorowych i zaocznych w Politechnice Warszawskiej (także w filii PW w Płocku), Politechnice Białostockiej (lata 1985-1990) oraz w Uniwersytecie Śląskim (w latach1968-1975). Oprócz tego dr Rubik wykładał na Studiach Podyplomowych Wydziałowych i Międzywydziałowych: Klimatyzacja i sterowanie w obiektach telekomunikacyjnych, Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja, Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo z auditingiem energetycznym, Inżynieria Gazownictwa, Klimatyzacja i Chłodnictwo, Mechaniczne Konstrukcje w Telekomunikacji (Instytut Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych – Wydział Mechaniki Precyzyjnej PW). Doktor Marian Rubik wykładał również na kursach organizowanych przez Narodową Agencję Poszanowania Energii, Centralny Ośrodek Badawczo- Projektowy Budownictwa Ogólnego, Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Przemysłowego BISTYP, Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Fundację Rozwoju Ciepłownictwa „Unia Ciepłownictwa”, Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Organizacyjno- Technicznego SIMP, Telekomunikację Polską S.A. (kurs dla głównych energetyków) i inne. Promotor ok. 300 prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich, autor lub współautor ok. 25 podręczników, książek i skryptów wyróżnionych nagrodami I, II i III stopnia Ministrów: Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Jest autorem ok.50 artykułów i referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Ważniejsze publikacje: podręcznik akademicki „Technika chłodnicza w klimatyzacji” (dwa wydania - współautor), skrypt centralny „Chłodnictwo” (PWN – dwa wydania 1980,1985), „Central supply of big urban agglomerations with heating and cooling energy” – Kongres Clima-2000, Milano, 3-5 marzo 1975; „Pompy ciepła. Poradnik” (Warszawa 1996, 1999, 2006), „Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej” (Multico, Warszawa 2011), „Inwestycje komunalne w ochronie środowiska. Poradnik inwestora. Część 4”; „Energetyczne i ekologiczne korzyści wykorzystania ciepła sieciowego do produkcji chłodu; Intensyfikacja procesów wymiany ciepła i masy w aparaturze ogrzewczo-wentylacyjnej” i inne. Doktor brał czynny udział w pracach organizacyjnych wydziału i uczelni: przez pięć kadencji był, jako przedstawiciel pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych - członkiem Rady Wydziału, członkiem wydziałowej komisji ds. nagród I odznaczeń oraz komisji programowej, a także członkiem Zespołu Inżynierii Środowiska Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Wyższych Studiów technicznych dla Pracujących w Gliwicach. W okresie swej pracy w kierownictwie IOW dr inż. M. Rubik wniósł znaczący wkład w rozwój bazy materialno-dydaktycznej instytutu dzięki współpracy z wieloma firmami zagranicznymi i polskimi. Za te osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany nagrodami JM Rektora PW.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-1225-4780https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-1225-4780http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-1225-4780%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-1225-4780

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT4c10e87ce3474224b8ae118ba9d07174/
URN
urn:pw-repo:WUT4c10e87ce3474224b8ae118ba9d07174

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek