Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
mgr inż. Weronika Finke
Asystent
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki
email:
Inne adresy email:
Telefon: +48 22234-8442
Pokój: 18

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 7
h-index (Cytowania WoS)*: 5W 2004 roku rozpoczęłam studia dzienne na Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Na trzecim roku studiów wybrałam specjalność Inżynieria Fotoniczna i w latach 2008-2011, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kujawińskiej, brałam udział w realizacji międzynarodowego projektu "REAL 3D - Digital holography for 3D and 4D real-world objects' capture, processing, and display" finansowanego z 7 Programu Ramowego EU. W 2011 roku złożyłam pracę magisterską nt.„Optoelektroniczna rekonstrukcja hologramów cyfrowych obiektów rozpraszających z wykorzystaniem zestawu przestrzennych modulatorów światła", realizowaną pod kierunkiem prof. Małgorzaty Kujawińskiej i po zdaniu egzaminu magisterskiego otrzymałam tytuł magistra inżyniera z wynikiem bardzo dobrym. W lutym 2012 roku rozpoczęłam studia doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Tematem mojego przewodu doktorskiego jest "System barwnego, holograficznego wyświetlacza 3D o poszerzonym kącie pola widzenia".

Zainteresowania naukowe:

  • szerokokątne holograficzne wyświetlacze 3D;
  • rejestracja wysokorozdzielczych hologramów;
  • cyfrowa holografia barwna;
  • interferometria holograficzna;
  • zastosowania optyki i fotoniki.

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.2 automatyka, elektronika i elektrotechnika : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?