Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Weronika Zaperty
Doktorantka
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Wydział Mechatroniki
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index*:6

W 2004 roku rozpoczęłam studia dzienne na Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Na trzecim roku studiów wybrałam specjalność Inżynieria Fotoniczna i w latach 2008-2011, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kujawińskiej, brałam udział w realizacji międzynarodowego projektu "REAL 3D - Digital holography for 3D and 4D real-world objects' capture, processing, and display" finansowanego z 7 Programu Ramowego EU. W 2011 roku złożyłam pracę magisterską nt.„Optoelektroniczna rekonstrukcja hologramów cyfrowych obiektów rozpraszających z wykorzystaniem zestawu przestrzennych modulatorów światła", realizowaną pod kierunkiem prof. Małgorzaty Kujawińskiej i po zdaniu egzaminu magisterskiego otrzymałam tytuł magistra inżyniera z wynikiem bardzo dobrym. W lutym 2012 roku rozpoczęłam studia doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Tematem mojego przewodu doktorskiego jest "System barwnego, holograficznego wyświetlacza 3D o poszerzonym kącie pola widzenia". Zainteresowania naukowe - szerokokątne holograficzne wyświetlacze 3D - rejestracja wysokorozdzielczych hologramów - cyfrowa holografia barwna - interferometria holograficzna - zastosowania optyki i fotoniki

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): budowa i eksploatacja maszyn (mechanical engineering)
Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu
msginfo.png


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.