Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Krzysztof Malinowski - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 7397
  • Pokój
    517
  • Konsultacje
    poniedziałek, 10:00-11:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Krzysztof Malinowski urodził się 13 grudnia 1948 roku w Płocku. Od 1950 roku mieszka w Warszawie, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1966 roku podjął studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył je z wyróżnieniem w 1971 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektronika w specjalności Automatyka. Po trzyletnich studiach doktoranckich po wołany na stanowisko docenta. W 1989 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk technicznych i nominację na stanowisko profesora. W 1994 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Warszawskiej. Zainteresowania badawcze Krzysztofa Malinowskiego dotyczą sterowania systemami i podejmowania decyzji w warunkach niepewności oraz teorii i metod optymalizacji, zwłaszcza metod hierarchicznych z dekompozycją i koordynacją zadań cząstkowych. Zastosowania obejmują sterowanie i zarządzanie złożonymi obiektami i systemami technicznymi i środowiskowymi oraz wspomaganie decyzji dotyczących ustalania wielkości cen i innych czynników w działaniach marketingowych. Badania dotyczące metod optymalizacji hierarchicznej doprowadziły do uzyskania wyników przedstawionych w rozprawie doktorskiej i wielu publikacjach. Kolejne badania związane są z hierarchicznymi strukturami sterowania dla obiektów statycznych i dynamicznych, wykorzystującymi koordynację iteracyjną i periodyczną. Badania te wpisują się w szerszy wątek stale prowadzonych prac poświęconych strukturom i mechanizmom sterowania i zarządzania z powtarzaną optymalizacją decyzji w warunkach niepewności opisywanej przez różne modele. Wyniki tych prac, przedstawione w części w rozprawie habilitacyjnej, a następnie w innych publikacjach, wykorzystane zostały do budowy struktur sterowania dla systemów zbiorników retencyjnych, zwłaszcza w warunkach prze prowadzania fali powodziowej. Pod kierunkiem Krzysztofa Malinowskiego powstały pakiety programów do komputerowej analizy złożonych układów sterowania, w tym specjalizowane programy do wspomagania decyzji operatorskich w systemach zbiornikowych. Ważny obszar badań dotyczy stosowania obliczeń równoległych w symulacji i optymalizacji procesów i systemów. Rozproszone i hierarchiczne mechanizmy decyzyjne oraz narzędzia do komputerowej analizy symulacyjnej układów sterowania i zarządzania odgrywają ważną rolę w obecnie prowadzonych pracach badawczych dotyczących sterowania ruchem i bieżącą wyceną usług w sieciach komputerowych. Krzysztof Malinowski jest autorem lub współautorem kilku monografii, w tym książki Control and Coordination in Hierarchical Systems (J. Wiley&Sons, 1980), ponad stu pięćdziesięciu artykułów i opublikowanych referatów na konferencje, w tym ponad pięćdziesięciu artykułów w zagranicznych czasopismach i monografiach zbiorowych. Jest autorem licznych opracowań badawczych; w latach 1986–1990 był koordynatorem grupy tematycznej w CPBP 03.09, od 1991 roku kierował trzema dużymi projektami badawczymi Komitetu Badań Naukowych, był głównym wykonawcą kilku innych projektów. W latach 1994–1999 był kierownikiem uczelnianego priorytetowego Programu Automatyki, Technik Informacyjnych i Automatyzacji (PATIA), w którym uczestniczyły zespoły wywodzące się z sześciu wydziałów Politechniki Warszawskiej. W latach 2000 –2003 kierował, ze strony polskiej, pracami prowadzonymi w projekcie QoSIPS w 5. Programie Ramowym Unii Europejskiej; projekt ten poświęcony był m.in. opracowaniu metod służących do prawidłowej wyceny zróżnicowanych usług w sieci Internet. Za prace badawcze otrzymał szereg nagród, w tym jedną indywidualną i trzy zespołowe nagrody Ministra oraz nagrodę brytyjskiego IEE im. F.C. Williamsa w 1994 roku. Krzysztof Malinowski był promotorem w 20 ukończonych przewodach doktorskich, cztery z promowanych przez niego osób uzyskały następnie stopień doktora habilitowanego. Był także recenzentem w 25 przewodach doktorskich i w 18 przewodach habilitacyjnych, opiniował liczne wnioski o tytuł profesora oraz kilka krajowych i zagranicznych wniosków awansowych na stanowiska profesorskie. Przez wiele lat prowadził wykłady z „Podstaw automatyki” oraz do przedmiotów „Technika systemów automatyzacji” i „Podstaw sterowania systemami”. Obecnie wykłada „Podstawy automatyki”oraz „Metody syntezy reguł decyzyjnych. Był kierownikiem ponad czterdziestu prac magisterskich. Prowadził wykłady na studiach doktoranckich w PW oraz w University of Minnesota, ja ko visiting associate professor, w roku akademickim 1979/1980. W latach 1991–1994 był koordynatorem ze strony Politechniki Warszawskiej projektu w Programie TEMPUS, zaś w latach 1994–1997 kierował jednym z siedmiu obszarów tematycznych w dużym projekcie międzynarodowym w Programie TEMPUS II. Od 1991 roku jest członkiem Zespołu Nauk Technicznych Komisji Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest współautorem kilku artykułów i referatów poświęconych kształceniu inżynierów i organizacji studiów. W latach 1980–1984 pełnił funkcje zastępcy dyrektora Instytutu ds. nauczania, a następnie zastępcy dyrektora ds. nauki. W latach 1984–1996 był dyrektorem Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej (IAiIS). Jednocześnie, począwszy od 1990 roku do 2005 roku kierował Zespołem Sterowania Operacyjnego i Optymalizacji Złożonych Procesów, a od utworzenia Zakładu Sterowania Systemów Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej w 1996 roku jest kierownikiem tego zakładu. W kadencjach 1993–1996 oraz 1999–2001 był członkiem Senatu Politechniki Warszawskiej oraz przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Kadr. W latach 1996–1999 był dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Nauki. Od 2001 roku pracuje na stanowisku profesora w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), gdzie w latach 2000 –2009 kierował pionem naukowym tej jednostki, a w okresie lipiec– listopad 2009 roku pełnił funkcję kierownika NASK. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk (od 1998 roku) i członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Od 2007 roku jest przewodniczącym Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów (PIAP), członkiem IFAC Technical Committee on Optimization, członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1998–2001 był członkiem Rady Informatyki przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2000 –2010 był członkiem kilku zespołów specjalistycznych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Krzysztof Malinowski jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
automatyka i robotyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-7655-2050https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-7655-2050http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-7655-2050%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-7655-2050

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-e903d286-988b-48e2-9a2a-e11043585c29/
URN
urn:pw-repo:WEITI-e903d286-988b-48e2-9a2a-e11043585c29

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek