Przegląd zadań jednostek samorządu terytorialnego pod względem możliwości ich wykonania z wykorzystaniem danych VGI pochodzących z projektu OpenStreetMap

Sylwia Krzysztofowicz

Abstract

Voluntereed geographic information (VGI) gains more and more applications every year. The main reason for this phenomenon is their free nature and very high timeliness, as well as unlimited thematic details. These features can not be attributed to professional spatial data included in the Spatial Information Infrastructure. The paper attempts to answer the question – can you use VGI data from OpenStreetMap, the largest project of this kind, to implement selected tasks of local government units? The tasks specified in the Act of 8 March 1990 on municipal local governments, Act of 5 June 1998 on district (powiat) government and the Act of 5 June 1998 on provincial (voivodship) government were analyzed. Next, the competences listed in local government laws, as well as the laws detailing them, were reviewed and information on whether spatial data was required for their implementation was assigned to each of them. Then, the possibilities of using OpenStreetMap data in the implementation of exemplary tasks of local government units were presented.
Author Sylwia Krzysztofowicz (FGC / DPTSIS)
Sylwia Krzysztofowicz,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
Other language title versionsOverview of the tasks of local government units in terms of their execution capabilities using VGI data from the OpenStreetMap project
Journal seriesRoczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], ISSN 1731-5522, e-ISSN 2449-8963
Issue year2019
VolXVII
No1(84)
Pages73-86
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishspo³ecznooeciowe dane przestrzenne, zadania samorz¹du terytorialnego, dane przestrzenne, OSM
Keywords in Englishgeographic information, tasks of local government units, spatial data, OSM
Abstract in PolishDane przestrzenne zbierane przez użytkowników Internetu (VGI) niebędących profesjonalistami w tym zakresie z roku na rok zyskują coraz więcej zastosowań. Główną przyczyną tego zjawiska jest ich darmowy charakter oraz bardzo wysoka aktualność, a także wręcz nieograniczona szczegółowość tematyczna. Cech tych nie można przypisać profesjonalnym danym przestrzennym wchodzącym w skład Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie – czy można wykorzystać dane VGI pochodzące z największego projektu tego rodzaju Open- StreetMap do realizacji wybranych zadań jednostek samorządu terytorialnego? Analizie poddano zadania wyszczególnione w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w odniesieniu do zadań gmin, ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w odniesieniu do zadań powiatów oraz ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w odniesieniu do zadań województw. Następnie dokonano przeglądu kompetencji wyszczególnionych w ustawach samorządowych, a tak¿e ustawach je uszczegóławiających i do ka¿dej z nich przypisano informację o tym czy do jego wykonania potrzebne są dane przestrzenne. Następnie przedstawiono możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap w realizacji przykładowych zadań jednostek samorządu terytorialnego.
URL http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2019-1-Krzysztofowicz
Internal identifier37/2019
Languagepl polski
File
2019_Krzysztofowicz_Przegląd_zadań_jednostek_37.pdf 347.08 KB
Additional file
2019_Oświadczenie_Krzysztofowicz_Przegląd_zadań_Jednostek_37.pdf 254.16 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 09-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?