Zmiany aktywności heterotrofi cznych i nitryfi kacyjnych bakterii tlenowych w osadzie zdezintegrowanym

Agnieszka Garlicka , Monika Żubrowska-Sudoł

Abstract

The aim of the study was to analyse the impact of hydrodynamic disintegration of thickened excess activated sludge, on the respiratory activity of aerobic microorganisms present in activated sludge flocs, including heterotrophic and nitrifying bacteria. Studies were carried out for samples of disintegrated excess sludge in a wide range of energy densities of 140÷700kJ/l (with a step of 140kJ/l) and for the raw sludge (not subjected to the disintegration process). As part of the experiment, three research series (S1, S2 and S3) were carried out, each using a different batch of sewage sludge. The studies showed that the activity of heterotrophic and nitrifying aerobic microorganisms was dependent on the energy density at which the disintegration process was carried out and on the sludge disintegration degree. The highest (72%) increase in activity was recorded for heterotrophic aerobic bacteria at ƐL =140kJ/l. However, for ƐL) >280kJ/l, over 80% inactivation of aerobic microorganisms present in activated sludge flocs was observed.
Autor Agnieszka Garlicka (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Agnieszka Garlicka
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Inne wersje tytułuChanges in the activity of heterotrophic and nitrifying aerobic bacteria in the disintegrated sludge
Tytuł czasopisma/seriiGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Rok wydania2018
Tom92
Nr4
Paginacja145-149
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimdezintegracja hydrodynamiczna, aktywność mikroorganizmów tlenowych, test szybkości poboru tlenu
Słowa kluczowe w języku angielskimhydrodynamic disintegration, activity of aerobic microorganisms, oxygen uptake rate test
Streszczenie w języku polskimCelem przeprowadzonych badań było określenie wpływu procesu hydrodynamicznej dezintegracji zagęszczonych osadów nadmiernych na aktywność oddechową mikroorganizmów obecnych w kłaczkach osadu czynnego, z uwzględnieniem bakterii heterotroficznych i nitryfikacyjnych. Badania prowadzono dla próbek zdezintegrowanych osadów nadmiernych w szerokim zakresie gęstości energii (ƐL) 140÷700kJ/l (z krokiem co 140kJ/l) oraz dla próby osadu surowego (nie poddanego procesowi dezintegracji). W ramach eksperymentu wykonano 3 serie badawcze (S1, S2 i S3), każdą z wykorzystaniem innej partii osadów ściekowych. W badaniach wykazano, że aktywność heterotroficznych i nitryfikacyjnych mikroorganizmów tlenowych uzależniona była od gęstości energii przy jakiej prowadzono proces dezintegracji oraz od stopnia dezintegracji osadów ściekowych. Najwyższy (72%) wzrost aktywności odnotowano dla heterotroficznych bakterii tlenowych przy ƐL=140kJ/l. Natomiast dla ƐL >280kJ/l obserwowano ponad 80% dezaktywację wszystkich mikrporganizmów tlenowych zasiedlających kłaczki osadu czynnego.
DOIDOI:10.15199/17.2018.4.5
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 17-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?