Zmiany aktywności heterotrofi cznych i nitryfi kacyjnych bakterii tlenowych w osadzie zdezintegrowanym

Agnieszka Garlicka , Monika Żubrowska-Sudoł

Abstract

The aim of the study was to analyse the impact of hydrodynamic disintegration of thickened excess activated sludge, on the respiratory activity of aerobic microorganisms present in activated sludge flocs, including heterotrophic and nitrifying bacteria. Studies were carried out for samples of disintegrated excess sludge in a wide range of energy densities of 140÷700kJ/l (with a step of 140kJ/l) and for the raw sludge (not subjected to the disintegration process). As part of the experiment, three research series (S1, S2 and S3) were carried out, each using a different batch of sewage sludge. The studies showed that the activity of heterotrophic and nitrifying aerobic microorganisms was dependent on the energy density at which the disintegration process was carried out and on the sludge disintegration degree. The highest (72%) increase in activity was recorded for heterotrophic aerobic bacteria at ƐL =140kJ/l. However, for ƐL) >280kJ/l, over 80% inactivation of aerobic microorganisms present in activated sludge flocs was observed.
Author Agnieszka Garlicka (FEE / DWSWT)
Agnieszka Garlicka,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Monika Żubrowska-Sudoł (FEE / DWSWT)
Monika Żubrowska-Sudoł,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
Other language title versionsChanges in the activity of heterotrophic and nitrifying aerobic bacteria in the disintegrated sludge
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2018
Vol92
No4
Pages145-149
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdezintegracja hydrodynamiczna, aktywność mikroorganizmów tlenowych, test szybkości poboru tlenu
Keywords in Englishhydrodynamic disintegration, activity of aerobic microorganisms, oxygen uptake rate test
Abstract in PolishCelem przeprowadzonych badań było określenie wpływu procesu hydrodynamicznej dezintegracji zagęszczonych osadów nadmiernych na aktywność oddechową mikroorganizmów obecnych w kłaczkach osadu czynnego, z uwzględnieniem bakterii heterotroficznych i nitryfikacyjnych. Badania prowadzono dla próbek zdezintegrowanych osadów nadmiernych w szerokim zakresie gęstości energii (ƐL) 140÷700kJ/l (z krokiem co 140kJ/l) oraz dla próby osadu surowego (nie poddanego procesowi dezintegracji). W ramach eksperymentu wykonano 3 serie badawcze (S1, S2 i S3), każdą z wykorzystaniem innej partii osadów ściekowych. W badaniach wykazano, że aktywność heterotroficznych i nitryfikacyjnych mikroorganizmów tlenowych uzależniona była od gęstości energii przy jakiej prowadzono proces dezintegracji oraz od stopnia dezintegracji osadów ściekowych. Najwyższy (72%) wzrost aktywności odnotowano dla heterotroficznych bakterii tlenowych przy ƐL=140kJ/l. Natomiast dla ƐL >280kJ/l obserwowano ponad 80% dezaktywację wszystkich mikrporganizmów tlenowych zasiedlających kłaczki osadu czynnego.
DOIDOI:10.15199/17.2018.4.5
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 17-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?