Informacja referencyjna dla planów zagospodarowania przestrzennego w systemach geoinformacyjnych

Joanna Jaroszewicz , Zenon Parzyński

Abstract

Provisions of the local Spatial Management Plan, and provisions resulting from separate legal acts, included in the plan, largely determine management possibilities of a property. The plan constitutes an act of the local law. Information on the planned spatial management, specified in local Spatial Management Plans can be, and it is increasingly disclosed by geo-information systems. It is important to determine the proper structure of this information in relation to reference information. Reference information plays a complex role in this case. On the one hand, it provides spatial reference, translating thematic information into spatial information, and permitting its visualisation on the background of other data. On the other hand, it supplements thematic information with required or helpful information recorded in various registers (source data, e.g. related to nature protection, environmental protection, infrastructure, etc.). The article attempts to determine the structure of reference information, sources of reference data, and methods of its acquisition.. Reference data in the electronic form and a defined structure in the form of a data model can be used for harmonising thematic data of spatial planning. The article presents an example solution of including reference data from the GESUT (utilities) database in the local plan.
Author Joanna Jaroszewicz (FGC / CSMES)
Joanna Jaroszewicz,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Zenon Parzyński (FGC / CGGA)
Zenon Parzyński,,
- Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy
Other language title versionsReference information for spatial management plans in geo-information systems
Journal seriesRoczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], ISSN 1731-5522, e-ISSN 2449-8963
Issue year2016
VolXIV
No3(73)
Pages331-342
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishplanowanie przestrzenne, plan miejscowy, dane referencyjne
Keywords in Englishspatial planning, local spatial development plan, reference data
Abstract in PolishUstalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych ujête w tym planie wp³ywaj¹ w sposób istotny na mo¿liwooeci zagospodarowania nieruchomooeci. Plan stanowi akt prawa miejscowego. Informacja o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym okreoelona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego mo¿e byæ udostêpniana poprzez systemy geoinformacyjne i coraz czêoeciej tak siê dzieje. Wa¿ne jest w tym przypadku okreoelenie w³aoeciwej struktury tej informacji w stosunku do informacji referencyjnej. Informacja referencyjna pe³ni z³o¿on¹ rolê. Z jednej strony, dodaje odniesienie przestrzenne, co tworzy z informacji tematycznej informacjê przestrzenn¹ oraz umo¿liwia zobrazowanie jej na tle innych danych. Z drugiej strony, uzupe³nia informacjê tematyczn¹ wymaganymi lub pomocnymi informacjami zapisanymi w ró¿nych rejestrach (dane Ÿród³owe, np. zwi¹zane z ochron¹ przyrody, ochron¹ oerodowiska, infrastruktur¹ itp.). W artykule podjêto próbê okreoelenia schematu struktury informacji referencyjnej, Ÿróde³ danych referencyjnych oraz sposobów ich pozyskiwania. Dane referencyjne, które s¹ w postaci elektronicznej i maj¹ zdefiniowan¹ strukturê w postaci modelu danych, mog¹ s³u¿yæ do harmonizacji danych tematycznych planowania przestrzennego. W artykule przedstawiono przyk³adowe rozwi¹zanie w³¹czenia do planu miejscowego danych referencyjnych z bazy danych GESUT.
Internal identifier98/2016
Languagepl polski
File
2016_Jaroszewicz_Parzyński_Informacja_referencyjna_dla_planów_98.pdf 469.69 KB
Additional file
2016_Oświadczenie_Jaroszewicz_Parzyński_Informacja_referencyjna_98.pdf 738.05 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?