Próba oszacowania kosztów wdrożenia konkluzji BAT dla dużych źródłeł spalania

Krzysztof Badyda , Grzegorz Niewiński , Andrzej Patrycy , Wojciech Orzeszek

Abstract

The goal of the study is to estimate the cost of adapting the Polish energy sector and its existing combustion plants to the requirements of BAT conclusions as required by the implementation of the Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (also known as the Industrial Emissions Directive or IED) and discuss possible methods for such adaptations. The Directive in addition to the introduction of new stringent emission standards require that within the Reference Documents on Best Available Techniques – BREF for the types of industrial activities listed in its Annex I conclusions BAT have been developed, defining requirements for best available techniques throughout the EU which will be the basis for integrated permitting by the competent environmental authorities. In the published draft BAT conclusions significant tightening of emission standards for power installations burning solid fuels in terms of the current provisions and IED are included.
Author Krzysztof Badyda (FPAE / IHE)
Krzysztof Badyda,,
- The Institute of Heat Engineering
, Grzegorz Niewiński (FPAE / IHE)
Grzegorz Niewiński,,
- The Institute of Heat Engineering
, Andrzej Patrycy
Andrzej Patrycy,,
-
, Wojciech Orzeszek
Wojciech Orzeszek,,
-
Journal seriesNierówności społeczne a wzrost gospodarczy, ISSN 1898-5084
Issue year2016
Vol2
No46
Pages315-333
Publication size in sheets0.9
Abstract in PolishCelem pracy jest próba oszacowania kosztów, jakie musi ponieść polski sektor elektroenergetyczny oraz omówienie możliwych wariantów dostosowania istniejących instalacji energetycznego spalania do wymogów konkluzji BAT na skutek wprowadzenia do prawa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych – zwanej Dyrektywą IED. Dyrektywa oprócz wprowadzenia nowych zaostrzonych standardów emisyjnych wymaga, aby w ramach dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik – BREF, dla rodzajów działalności przemysłowych wymienionych w jej aneksie I zostały opracowane konkluzje BAT, określające wymagania związane z najlepszymi dostępnymi technikami BAT na terenie całej Wspólnoty Europejskiej, które mają być m.in. podstawą do wydawania pozwoleń zintegrowanych przez właściwe organy ochrony środowiska. W opublikowanych projektach konkluzji BAT zawarto istotne zaostrzenia wymogów emisyjnych dla instalacji opalanych paliwami stałymi względem obecnie obowiązujących przepisów i dyrektywy IED.
DOIDOI:10.15584/nsawg.2016.18
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?