Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny oraz na moce przesyłowe gazu ziemnego przez segment elektroenergetyki gazowej w Polsce w perspektywie 2040 roku

Jacek Ciborski , Andrzej J. Osiadacz

Abstract

In the coming years a significant change in the structure of electricity generation sources in Poland is expected. The main reason for the changes is the energy policy of the European Union aimed at reducing greenhouse gas emissions, including carbon dioxide. In order to meet the criteria set for our country related to the reduction of emissions in the following years, there a significant change in the mix of electricity generation technologies is necessary. The Polish government in the document “Energy Policy of Poland until 2040” outlined the expected directions of change in the production structure, in which renewable energy sources such as solar farms or wind farms take a significant place. Natural gas as a fuel for the power industry will constitute, according to the Government document, fuel for units performing a regulatory function for the system, i.e. sources that will balance the market demand for electricity in the event of adverse weather conditions. Due to the large assumed share of renewable energy in the structure, the demand for energy from gas blocks will however grow, followed by the demand for gaseous fuel. What is more, the system’s regulatory function will force a lot of flexibility of the gas fired power plants, followed by a high flexibility of natural gas supplies during peak periods. This article addresses issues related to the impact of changes in technology in the area of electricity generation sources on the demand for gas fuel in the country as well as the demand for transmission capacity of the natural gas system. Based on the assumptions of the Energy Policy, authors estimated the demand for natural gas as well as the demand for peak transmission capacity for natural gas in the perspective of the year 2040.
Author Jacek Ciborski
Jacek Ciborski,,
-
, Andrzej J. Osiadacz (FEE / DPEGHS)
Andrzej J. Osiadacz,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
Other language title versionsForecast of natural gas demand and natural gas transmission capacity by the gas power industry segment in the perspective of 2040
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404, (0 pkt)
Issue year2019
Vol93
No4
Pages114-130
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishgaz ziemny, elektroenergetyka gazowa, zapotrzebowanie na gaz ziemny, zapotrzebowanie szczytowe
Keywords in Englishnatural gas, gas fired power plant, natural gas demand, peak demand for natural gas
Abstract in PolishW nadchodzących latach w Polsce nastąpi diametralna zmiana w strukturze źródeł wytwórczych energii elektrycznej. Główną przyczyną zmian będzie polityka energetyczna Unii Europejskiej zmierzająca w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w tym dwutlenku węgla. Aby wypełnić stawiane przez naszym krajem kryteria związane ze zmniejszenie emisji w kolejnych latach nastąpić musi istotna zmiana miksu technologii źródeł wytwórczych energii elektrycznej. Rząd Polski w dokumencie „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku” nakreślił oczekiwane kierunki zmiany struktury wytwórczej, w której istotne miejsce zajmują odnawialne źródła energii takie jak fotowoltaika czy farmy wiatrowe. Gaz ziemny jako paliwo dla elektroenergetyki stanowić będzie, zgodnie z dokumentem Rządowym, paliwo dla jednostek pełniących funkcję regulacyjną dla systemu, tj. źródeł które będą bilansować zapotrzebowane rynku na energię elektryczną w sytuacji niesprzyjających warunków atmosferycznych. Ze względu na duży zakładany udział OZE w strukturze, zapotrzebowanie na energię z bloków gazowych będzie jednak rosło a w ślad za nim zapotrzebowanie na paliwo gazowe. Co więcej funkcja regulacyjna systemu wymuszać będzie dużą elastyczność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, a w ślad za nim dużą elastyczność dostaw gazu ziemnego w okresach szczytowych. W niniejszym artykule poruszono kwestie związane z wpływem zmiany technologii w zakresie źródeł wytwórczych energii elektrycznej na zapotrzebowanie na paliwo gazowe w kraju jak również na zapotrzebowanie na moce przesyłowe systemu gazowniczego. Bazując na założeniach Polityki Energetycznej autorzy oszacowali zapotrzebowanie na gaz ziemny jak również zapotrzebowanie na szczytowe moce przesyłowe dla gazu ziemnego w perspektywie 2040 roku.
DOIDOI:10.15199/17.2019.4.1
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?