Stan planowania cywilnego w Polsce

Urszula Kąkol , Marek Kisilowski , Grzegorz Kunikowski , Anna Uklańska

Abstract

Civil planning is closely associated with the crisis management, which includes four phases: prevention, preparation, response and reconstruction. This applies organizational projects aimed at preparing the public administration to crisis management including cooperation with the armed forces. This raises the question of the practical realization of the law obligations, particularly in the preparation of administration to crisis management. Article attempts to answer the question about the condition of civil planning in Poland. Basing on the analysis of primary and secondary sources an assessment of the current situation in the SWOT analysis was presented, including assessment of internal strengths and weaknesses and external evaluation (opportunities and threats). As an important element of planning processes improvement possibility of using information technology was shown, especially as tools allowing rapid adaptation of plans to changing environment, enabling consistency of crisis management plans, and supporting operational plans. Conducted research revealed that traditional idea of planning based on the preparation of the required formal plans, is inadequate to do the changing environment. The paper presents the results of research conducted by a team of authors and is a derivative of the project: Highly specialized platform supporting civil emergency planning and rescue in the Polish public administration and units of the National Fire Fighting and Rescue System, implemented with the funds from the National Centre for Research and Development.
Author Urszula Kąkol (FoM / PMD)
Urszula Kąkol,,
- Production Management Department
, Marek Kisilowski (FASS / DPSSFT)
Marek Kisilowski,,
- Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology
, Grzegorz Kunikowski (FoM / BITD)
Grzegorz Kunikowski,,
- The Department of Business Informatics
, Anna Uklańska (FoM / PMD)
Anna Uklańska,,
- Production Management Department
Pages75-84
Publication size in sheets0.5
Book Ćwiklicki Marek, Jabłoński Marek, Mazur Stanisław (eds.): Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, 2016, Kraków, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ISBN 978-83-947017-2-7, 400 p.
Keywords in Polishzarządzanie kryzysowe, planowanie cywilne, plany zarządzania kryzysowego, dokumentacja zarządzania kryzysowego
Keywords in Englishcrisis management, civil emergency planning, crisis management plans, crisis management documentation
Abstract in PolishPlanowanie cywilne ściśle wiąże się z zarządzeniem kryzysowym, które obejmuje zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowę. Dotyczy przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu przygotowanie administracji publicznej do zarządzania kryzysowego w tym współpracy z Siłami Zbrojnymi. Nasuwa się pytanie o praktyczną realizację obowiązków zapisanych w prawie, szczególnie w zakresie przygotowania administracji do zarządzania kryzysowego. Rodział jest próbą odpowiedzi na pytanie o stan planowania cywilnego w Polsce. Na podstawie analizy źródeł pierwotnych i wtórnych sformułowano ocenę stanu obecnego w konwencji analizy SWOT, w przekrojach oceny wewnętrznej (słabych i mocnych stron) oraz oceny zewnętrznej (szans i zagrożeń). Jako ważny element poprawy procesów planistycznych wskazano możliwości zastosowania technologii informatycznych, szczególnie jako narzędzi umożliwiających szybkie dostosowywanie planów do zmieniającego się otoczenia oraz umożliwiające utrzymanie spójności planów zarządzania kryzysowego i wspomagających je planów operacyjnych. Opracowanie prezentuje rezultaty badań przeprowadzonych przez zespół autorów w opisanym zakresie i jest pochodną projektu „Wysokospecjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w jednostkach organizacyjnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” realizowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Umowa nr DOB-BIO7/11/02/2015).
URL http://koncepcje.uek.krakow.pl/index.php/rozdzial-5-2016/
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?