Oprogramowanie do badania właściwości dynamicznych sieci gazowych

Andrzej J. Osiadacz , Maciej Chaczykowski , Łukasz Kotyński

Abstract

Establishment of transmission system operators, distribution system operators, or operators of combined systems, and implementation of the TPA principle, significantly increased the role of the processes of modeling and simulation of the gas flow in pipeline networks. Operators responsible for pipeline transportation services should have an in-depth knowledge of the hydraulic properties of their networks. The main objective of using the simulation program is to study the behavior of the gas network under certain operating conditions. The solution of the system of algebraic or differential equations describing the network, for given supply and load profiles, will give the answer to questions about the pressure and flow rate values at selected nodes and edges of the network. Thanks to simulation algorithms we can significantly reduce the expenses on measurement equipment in gas networks, and, assuming the correctness of the models, obtain the complete and accurate information about the system. For the gas distribution systems with operating pressures up to 0.5 MPa only the steady-state simulation algorithms are being considered, while for the transmission networks mainly the transient simulation algorithms are used. In this article, the software package for simulation of the gas networks under transient conditions is presented. Verification of the program based on real pipeline measurement data confirmed the correctness of the algorithm.
Author Andrzej J. Osiadacz (FEE / DPEGHS)
Andrzej J. Osiadacz,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
, Maciej Chaczykowski (FEE / DPEGHS)
Maciej Chaczykowski,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
, Łukasz Kotyński (FEE / DPEGHS)
Łukasz Kotyński,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960
Issue year2013
No2
Pages104-109
Keywords in Polishsieci gazowe, prowadzenie ruchu sieci, symulator sieci gazowej, symulacja dynamiczna
Keywords in Englishgas networks, gas network operation, gas network simulator, dynamic simulation
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Abstract in PolishWyznaczenie operatorów systemów przesyłowych, operatorów systemów dystrybucyjnych lub operatorów systemów połączonych oraz stosowanie zasady TPA powodują, że znacznie wzrasta rola procesów modelowania przepływu gazu w sieciach. Operatorzy odpowiedzialni za realizację usługi przesyłowej powinni mieć pełną wiedzę o właściwościach hydraulicznych sieci którą użytkują. Głównym celem stosowania programów symulacyjnych jest badanie zachowania się sieci gazowych w określonych warunkach. Rozwiązanie określonego układu równań algebraicznych lub różniczkowych opisujących sieć, dla założonych obciążeń i zasileń sieci da odpowiedź na pytania dotyczące wartości ciśnień lub przepływów w wybranych punktach lub fragmentach sieci. Dzięki algorytmom symulacji możemy znacznie zmniejszyć nakłady na wyposażenie pomiarowe systemów gazowniczych, a także, zakładając poprawność modeli, uzyskiwać pełną i dokładną informację o systemie. W sieciach o ciśnieniu do 0,5 MPa stosujemy wyłącznie algorytmy symulacji statycznej. Z kolei w sieciach przesyłowych stosowane są przede wszystkim algorytmy symulacji dynamicznej. W artykule został przedstawiony pakiet do symulacji sieci w stanach nieustalonych. Weryfikacja na zbiorze danych rzeczywistych potwierdziła poprawność działania algorytmu.
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.569; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*1 (2020-08-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?