Badanie powtarzalności pomiarów geometrycznych na tomografie komputerowym CT

Tomasz Kowaluk , Eugeniusz Ratajczyk , Michał Rak

Abstract

The results of tests of repeatability of geometric measurements on the example of the so-called "training cube" were presented. The paper presents short characteristics of the industrial computed tomography METROTOM 800. The software METROTOM OS in which measurement parameters are set and the CALYPSO for analysis obtained from the measurement of point clouds were discussed. The results of measurements of surfaces distance, holes diameters and distances between them were presented. Measurement strategy was based on the CAD model and the results of tomographic measurements in the form of point clouds were compared with the dimensions contained in the CAD model. Comparison refers to the nominal dimensions and to the tolerances field as a function of deviations. These results also allowed the evaluation of the accuracy of "printing" process in which the tested "training cube" was performed. Cube was printed from a available CAD model. The study compared the repeatability of the measurement of geometric elements and deviations from the nominal value of the cube. In order to calculate statistical parameters the cube was measured ten times. Summary of standard deviations and ranges indicates high repeatability of tomography measurements. Value of standard deviations amounted of 1 to 2.7 microns and the values of ranges amounted of 3.3 to 8 microns.
Author Tomasz Kowaluk (FM / IMBE)
Tomasz Kowaluk,,
- The Institute of Metrology and Biomedical Engineering
, Eugeniusz Ratajczyk (FM)
Eugeniusz Ratajczyk,,
- Faculty of Mechatronics
, Michał Rak (FM / IMBE)
Michał Rak,,
- The Institute of Metrology and Biomedical Engineering
Journal seriesMeasurement Automation Monitoring, [Pomiary Automatyka Kontrola], ISSN 2450-2855, [0032-4140]
Issue year2013
Vol59
No5
Pages459-461
Keywords in PolishTomografia komputerowa, powtarzalność pomiarów, drukarki 3D, model CAD
Keywords in EnglishComputer tomography, repeatability of measurements, 3D printer , CAD model
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki badań powtarzalności pomiarów geometrycznych na przykładzie tzw. "kostki szkoleniowej" poprzedzając krótką charakterystyką przemysłowego tomografu komputerowego MTROTOM 800 oraz oprogramowań. Programu METROTOM OS w którym ustawiane są parametry pomiarowe i wykonywane są pomiary oraz programu CALYPSO służącego do analizy uzyskanych z pomiaru chmur punktów. Przedstawiono wyniki pomiarów odległości płaszczyzn, średnic otworów oraz odległości między nimi. Strategia pomiarowa została oparta na modelu CAD a uzyskane wyniki z pomiarów tomograficznych w postaci chmury punktów zostały porównane z wymiarami zawartymi w modelu CAD. Porównanie odnosi się do wymiarów nominalnych jak i do pola tolerancji w funkcji odchyłek. Wyniki te pozwoliły również na ocenę dokładności "druku" w jakim to procesie wykonana została badana kostka. Kostka została wydrukowana z dostępnego modelu CAD. W badaniach porównano powtarzalność pomiarów elementów geometrycznych jak i odchyłki od wartości nominalnej kostki. W celu obliczenia parametrów statystycznych dokonano dziesięciokrotnego pomiaru kostki.
URL http://pak.info.pl/index.php?menu=artykulSzczegol&idArtykul=3729
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?