Rozwój samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej

Marek Jakubiak

Abstract

This paper concerns the organization and development of territorial self-government in interwar Poland. Referring to the described briefly administration of Polish territories from the period of the partitions, the focus was set on the difficulties that state authorities faced in developing local power structures after gaining independence. The main reason for these problems was the diversification of the level and form of territorial self-government in particular parts of divided country. The issue of Polish government’s actions for the reconstruction of self-government, maintaining proper relations between central administration and local government units, was raised. Emphasized was the fact that the factor significantly affecting the activity of authorities was initially lack of clearly defined state borders. This impeded the unification of entire administrative system of interwar Poland. Also the process of shaping the territorial self-government structure and changes in this area parallelly with political alterations were presented. This has been considered on the background of so called March Constitution and April Constitution and executive acts. Another important issue were responsibilities and tasks incumbent on local authorities and the principles of their financing. In the summary a synthetic evaluation of process of shaping the territorial self--governments in the Second Republic was presented.
Author Marek Jakubiak (FASS / DASMA)
Marek Jakubiak,,
- Department of Administration and Security Management in Administration
Pages281-301
Publication size in sheets1
Book Federczyk W. (eds.): Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, 2018, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ISBN 978-83-61713-07-4, 838 p.
Abstract in PolishNiniejsza praca dotyczy organizacji i rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce międzywojennej. Nawiązując do opisanych krótko systemów administracji lokalnej na ziemiach polskich z okresu rozbiorów, skoncentrowano się najpierw na trudnościach, jakie władze państwowe napotykały przy wypracowywaniu lokalnych struktur władzy po odzyskaniu niepodległości. Zasadniczą przyczyną problemów było zróżnicowanie poziomu i formy samorządności terytorialnej w poszczególnych zaborach. Poruszono kwestię działań rządu polskiego na rzecz odbudowy samorządności z zachowaniem właściwych relacji między administracją centralną a jednostkami samorządu terytorialnego. Zwrócono uwagę na fakt, że czynnikiem wpływającym w istotnym stopniu na działalność władz był początkowo brak jednoznacznie określonych granic państwowych. Utrudniało to unifikację całego systemu administracyjnego Polski międzywojennej. W pracy przedstawiono również proces kształtowania struktury samorządu terytorialnego oraz zmiany zachodzące w tym obszarze równolegle ze zmianami politycznymi. Zostało to ujęte na tle zapisów tzw. konstytucji marcowej i kwietniowej oraz przepisów wykonawczych. Istotnym zagadnieniem, które również zostało omówione, była kwestia obowiązków i zadań spoczywających na władzach lokalnych oraz zasad ich finansowania. W podsumowaniu przedstawiono syntetyczną ocenę procesu tworzenia samorządów terytorialnych w II Rzeczypospolitej.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 20-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?