Analiza możliwości zastosowania modelu IFC do opisania obiektów infrastrukturalnych na wybranych przykładach

Michał Wyszomirski , Andrzej Szymon Borkowski

Abstract

The standards used in Building Information Modelling are mature, but currently they do not include methods for modelling of infrastructural objects. It is expected that the IFC standard will be extended with new classes of objects representing infrastructural objects in the near future. However, before this happens, BIM models of infrastructural objects will appear that will use the currently available IFC classes. The analysis of BIM models available to the authors, including infrastructural objects, showed that the classes of elements of a building are used to build the model. When the BIM model is analysed, as well as when BIM and GIS data are integrated, attention should be paid to such cases when object classes will not reflect the reality. In addition, existing BIM models of infrastructural objects are unlikely to be rebuilt after the introduction of the extended IFC model, so the semantics of these models will be incorrect. Development of coherent spatial information systems including data from BIM models must therefore take into account the need to translate the classes used in these models to their respective counterparts.
Author Michał Wyszomirski (FGC / DC)
Michał Wyszomirski,,
- Department of Cartography
, Andrzej Szymon Borkowski (FGC / CSMES)
Andrzej Szymon Borkowski,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Other language title versionsAnalysis of the possibility of using the IFC model to describe infrastructural objects on selected examples
Journal seriesRoczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], ISSN 1731-5522, e-ISSN 2449-8963, (0 pkt)
Issue year2019
VolXVII
No1(84)
Pages87-99
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishtechnologia BIM, IFC, projekty infrastrukturalne
Keywords in EnglishBIM technology, IFC, infrastructure projects
Abstract in PolishStandardy wykorzystywane w modelowaniu budynków są dojrzałe, ale aktualnie nie obejmują metod modelowania obiektów infrastrukturalnych. Należy się zatem spodziewać rozszerzenia standardu IFC o nowe klasy obiektów reprezentujących obiekty infrastrukturalne w najbliższym czasie. Zanim jednak to nastąpi będą pojawiały się modele BIM obiektów infrastrukturalnych wykorzystujące dostępne obecnie klasy IFC. Analiza dostępnych autorom modeli BIM obejmujących obiekty infrastrukturalne wykazała, że do budowy modelu są wykorzystywane klasy obiektów stanowiących elementy budynku. W procesie analizy modelu BIM, jak również w procesie integracji danych BIM i GIS należy uwzględnić sytuację, w której klasy obiektów nie będą odzwierciedlały rzeczywistości. Ponadto istniejące już modele BIM obiektów infrastrukturalnych najprawdopodobniej nie zostaną przebudowane po wprowadzeniu rozszerzonego modelu IFC, zatem semantyka tych modeli będzie niepoprawna. Budowa spójnych systemów informacji przestrzennej obejmujących dane pochodzące z modeli BIM musi zatem uwzględniać konieczność translacji klas użytych w tych modelach do ich właściwych odpowiedników.
URL http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/1745/1755
Internal identifier12/2019
Languagepl polski
File
12_2019 Wyszomirski Borkowski Analiza mozliwosci.pdf 831.75 KB
Additional file
12_2019 Oswiadczenie Wyszomirski Borkowski Analiza mozliwosci.pdf 421.99 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?