Skuteczność kontroli bezpieczeństwa osób przy użyciu WTMD w ujęciu praktycznym

Jacek Skorupski , Piotr Uchroński

Abstract

The airport operator is responsible for the effective security control of people and their baggage at the airport. Most of the requirements for this control was determined by the relevant regulations, but some issues still remain to decision of the airport security services. One of these is the selection of detection Norms applied in the walk through metal detectors (WTMD). The purpose of this work is the analysis that may assist the airport operator to make this difficult decision. It is necessary to balance between the effectiveness of control and the capacity of the airport and satisfaction of passengers. To achieve this goal experimental studies were carried out based on practical comparison of WTMD operating in accordance with the requirements of the Norms 2 and 3. Experiments were carried out under conditions of actual passenger traffic at the Katowice Airport. The results show that the actual conditions of WTMD work (electromagnetic background) are of great importance for the resulting sensitivity of WTMD. The analysis of the results shows that introduction of higher Norm of detection (eg. Norm 3) is worth considering even when it is not required by regulations. Under certain circumstances it can provide greater throughput and customer satisfaction than the seemingly lower Norm 2.
Author Jacek Skorupski (FT / DATE)
Jacek Skorupski,,
- Department of Air Transport Engineering
, Piotr Uchroński (FT / DATE)
Piotr Uchroński,,
- Department of Air Transport Engineering
Pages215-224
Publication size in sheets0.5
Book Skorupski Jacek (eds.): Wyzwania inżynierii ruchu lotniczego, 2016, Warszawa, Wydział Transportu PW, ISBN 978-83-7814-547-9, 244 p.
Wyzwania Inżynierii Ruchu Lotniczego.pdf / 9.38 MB / No licence information
Keywords in Polishnormy ochrony lotnictwa cywilengo, WTMD, kontrola bezpieczeństwa osób, bezpieczeństwo transportu lotniczego, port lotniczy
Keywords in Englishnorms of aviation security, WTMD, security screening of passengers, air transport safety and security, airport
Abstract in PolishZarządzający portem lotniczym jest odpowiedzialny za przeprowadzenie skutecznej kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w porcie lotniczym. Większość wymagań odnośnie tej kontroli zostało określonych przez odpowiednie przepisy, jednak pewne kwestie pozostają nadal do decyzji odpowiednich służb. Jedną z nich jest wybór Normy detekcji zastosowanej w bramkowych wykrywaczach metali WTMD. Celem tej pracy jest przeprowadzenie analizy mogącej wspomóc zarządzającego lotniskiem w podjęciu tej niełatwej decyzji. Konieczne jest bowiem wyważenie pomiędzy skutecznością kontroli a przepustowością portu lotniczego i zadowoleniem pasażerów. Dla osiągnięcia tego celu przeprowadzono badania eksperymentalne polegające na praktycznym porównaniu bramek działających zgodnie z wymaganiami Normy 2 i 3. Eksperymenty przeprowadzono w warunkach rzeczywistego ruchu pasażerów w Porcie Lotniczym Katowice. Uzyskane wyniki pokazują, że faktyczne warunki pracy bramek (tło elektromagnetyczne) mają ogromne znaczenie dla wynikowej czułości z jaką bramki wykrywają metalowe przedmioty. Przeprowadzona analiza wyników pokazuje, że warte rozważenia jest wprowadzenie wyższej Normy detekcji (np. Normy 3) nawet wówczas, gdy nie jest ona wymagana przepisami. W określonych warunkach może ona dawać większą przepustowość i za-dowolenie klientów niż pozornie łagodniejsza Norma 2.
Languagepl polski
File
Skuteczność kontroli bezpieczeństwa osób przy użyciu WTMD w ujęciu praktycznym.pdf 3.8 MB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?