Ocena potencjału środowiska przyrodniczego i kierunków rozwoju jako element planowania przestrzennego gminy wiejskiej

Anna Bielska , Ilona Krupińska

Abstract

The process of space development in rural areas is determined among others by urban planning and development of the transportation network and agricultural production, as a consequence leading to a change in the function and value of land. The assessment of the potential of the natural environment permits the determination of the scope of activities ensuring multifunctional and sustainable development of rural areas. The objective of the study was to determine the potential of the natural environment for the purposes of rural development, and particularly the co-existence of the tourist and agricultural functions. The study applied methods of valorisation of the natural environment and agricultural space known from the literature. A modification was introduced aimed at the optimal determination of the environmental potential of the study area. The research was conducted in area Brwilno, commune Stara Biała, district Płocki, province Mazowieckie. The valorisations were performed by means of point bonitation, ascribing points to each of five elements in the assessment of both tourist and agricultural potential. The methods applied so far were modified by emphasising factors the most accurately characterising a given area. Point weights of particular parameters were also changed. According to the performed study, area Brwilno shows tourist and agricultural potential. It is also attractive for the development of detached- house and residential function, which may result in spatial conflicts.
Author Anna Bielska (FGC / CSMES)
Anna Bielska,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Ilona Krupińska (FGC / CSMES)
Ilona Krupińska,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Other language title versionsAssessment of the natural environment potential and directions of development as an element of spatial planning of a rural commune
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587
Issue year2016
NoII/1
Pages473-484
Publication size in sheets23.65
Keywords in Polishwaloryzacja środowiska, obszary wiejskie, planowanie przestrzenne
Keywords in Englishvalorisation of the natural environment, rural areas, spatial planning
Abstract in PolishProces kształtowania przestrzeni na obszarach wiejskich jest determinowany między innymi urbanizacją, rozwojem sieci komunikacyjnej i produkcji rolnej, w konsekwencji prowadząc do zmiany funkcji i wartości gruntu. Przeprowadzenie oceny potencjału środowiska przyrodniczego pozwala na ustalenie zakresu działań prowadzących do wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Celem badań było określenie potencjału środowiska przyrodniczego dla potrzeb rozwoju wsi, szczególnie współistnienia funkcji turystycznej, rolniczej. Wykorzystano znane z literatury metody waloryzacji środowiska przyrodniczego i przestrzeni rolniczej, wprowadzając modyfikację mającą na celu optymalne określenie potencjału przyrodniczego badanego obszaru. Badania przeprowadzono na obrębie Brwilno, gmina Stara Biała, powiat płocki, województwo mazowieckie. Waloryzacje wykonano metodą bonitacji punktowej, przypisując punkty każdemu z pięciu elementów zarówno przy ocenie potencjału turystycznego jak i rolniczego. Dotychczas stosowane metody zmodyfikowano wyróżniając czynniki, które w sposób najbardziej odpowiedni scharakteryzują badany teren. Zmieniono również wagi punktowe poszczególnych cech. Z przeprowadzonych badań wynika, że obręb Brwilno posiada potencjał turystyczny i rolniczy, jest również atrakcyjny dla rozwoju funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i rezydencjonalnej, co może wywoływać konflikty przestrzenne.
URL 10.14597/infraeco.2016.2.1.033
Internal identifier19/2016
Languagepl polski
File
2016_Bielska_Krupińska_ocena_potencjału_środowiska_19.pdf 787.61 KB
Additional file
2016_oswiadczenie_Bielska A, Krupinska I_Ocena potencjalu .pdf 17.66 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 28-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 3.0
Citation count*3 (2020-08-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?