Konkluzje Najlepszych Dostępnych Technik dla przetwarzania odpadów komunalnych

Piotr Manczarski , Krystyna Lelicińska-Serafin , Anna Rolewicz-Kalińska

Abstract

August, 2018 European Commission published the Commission Implementing Decision (EU) 2018/1147 of 10 August 2018 establishing best available techniques (BAT) conclusions for waste treatment, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council. An extensive (53 page) document is the basis for BAT identification for waste treatment. Due to the importance of the document defining the BAT requirements in force in the EU (including directly in all EU Member States, i.e. Poland), the article presents the most important technological and organizational general requirements for municipal solid waste (MSW) treatment. These requirements should be applied to all waste treatment methods, including, of course, mechanical, biological and mechanical-biological treatment of MSW. The analysis of the requirements for MSW treatment presented in the BAT Conclusions (regarding: general requirements and mechanical, biological and mechanical-biological waste treatment) clearly indicates that the operation of installations requiring an integrated permit will require a number of technological and organizational changes (often technologically difficult and requiring significant expenditure), in particular, allowing to minimize the impact on the environment. Among the many introduced requirements, it is necessary to emphasize the need to minimize emissions, monitor and meet the requirements for reducing odour nuisance in MSW treatment processes (in particular biological and mechanical-biological). These requirements (due to the lack of appropriate national legal provisions) will pose a significant challenge for operators of installations.
Author Piotr Manczarski (FEE / CEP)
Piotr Manczarski,,
- Chair of Environmental Protection
, Krystyna Lelicińska-Serafin (FEE / CEP)
Krystyna Lelicińska-Serafin,,
- Chair of Environmental Protection
, Anna Rolewicz-Kalińska (FEE / CEP)
Anna Rolewicz-Kalińska,,
- Chair of Environmental Protection
Other language title versionsBest Available Techniques Conclusions for Waste Treatment – municipal solid waste treatment
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2019
Vol93
No1
Pages22-38
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishnajlepsze dostępne techniki, przetwarzanie odpadów komunalnych, ograniczenie oddziaływania na środowisko
Keywords in Englishbest available techniques (BAT), municipal solid waste treatment, reduction of the environmental impact
Abstract in PolishW sierpniu 2018 r. Komisja Europejska opublikowała Decyzję ustanawiającą Konkluzje Najlepszych Dostępnych Technik (NDT) dla przetwarzania odpadów. Obszerny (53 stronicowy) dokument stanowi podstawę do określani NDT dla przetwarzania odpadów. Z uwagi na znaczenie tego definiującego obowiązujące w UE (w tym bezpośrednio we wszystkich Krajach Członkowskich UE, czyli i w Polsce) wymagania NDT (BAT) dokumentu, w artykule przedstawiono najważniejsze dla przetwarzania odpadów komunalnych wymagania ogólne o charakterze technologiczno-organizacyjnym. Wymagania te powinny być stosowane do wszystkich metod przetwarzania odpadów, w tym oczywiście również do mechanicznego, biologicznego jak i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Analiza przedstawionych w Konkluzjach BAT wymagań stawianych przetwarzaniu odpadów komunalnych (dot.: wymagań ogólnych oraz mechanicznego, biologicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów) jednoznacznie wskazuje, że prowadzenie instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego będzie wymagało wprowadzenia szeregu (często trudnych technologicznie i wymagających poniesienia znacznych nakładów finansowych) zmian o charakterze technologiczno-organizacyjnym w szczególności pozwalających na minimalizację oddziaływania na środowisko. Wśród wielu wprowadzonych wymagań należy podkreślić konieczność minimalizowania emisji, monitorowania oraz spełnienia wymagań w zakresie ograniczania uciążliwości zapachowej w procesach (w szczególności biologicznego i mechaniczno-biologicznego) przetwarzania odpadów. Wymagania te (z uwagi na brak właściwych krajowych przepisów prawnych) stanowić będą istotne wyzwanie dla prowadzących instalacje.
DOIDOI:10.15199/17.2019.1.4
URL http://www.gazwoda.pl/index.php?option=content&task=view&id=7870
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?