The management of soil resourcesin spatial planning of suburban areas

Anna Bielska , P. Skłodowski

Abstract

The purpose of the research was the analysis of soil conditions for the purposes of local spatial planning, in particular designation of lands in rural areas for development. The purpose of the research was the analysis of soil conditions for the purposes of local spatial planning, in particular designation of lands in rural areas for development. It should be emphasized that at present GIS technology is used in Poland in the process of drafting planning documents, mainly as tool used to collect and present input spatial data and the results of processing such data. Some phases of planning works can thus be performed automatically. Furthermore, the results derived from spatial analysis may support the process of decision making. The said results also provide general information on areas that are necessary for satisfying housing needs of future residents. They also facilitate such planning of development activities, which will avoid or limit contingent conflicts with agriculture and forests. They should be used in order to determine the influence of certain elements of geographic environment on the manner, in which the terrain is used, as well as to determine the effects of application of a draft plan in the following scope: surface formations, water conditions, geologic conditions (in particular soil-water conditions), local climate and agroclimate, biocoenose of plant habitats. The research area is a typical example of an area „left to itself”, which results in chaos and has negative impact on natural environment
Author Anna Bielska (FGC / CSMES)
Anna Bielska,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, P. Skłodowski
P. Skłodowski,,
-
Journal seriesZeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, ISSN 1897-2500
Issue year2016
No4(54)/2016
Pages19-30
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishobszary podmiejskie, warunki glebowe, planowanie przestrzenne
Keywords in Englishsuburban areas, soil condition, spatial planning
Abstract in PolishCelem badań była analiza warunków glebowych dla potrzeb lokalnego planowania przestrzennego, w szczególności wyznaczenia terenów na obszarach wiejskich na rzecz ich rozwoju. Należy podkreślić, że obecnie w Polsce w procesie tworzenia dokumentacji planistycznej wykorzystywana jest technologia GIS głównie jako narzędzie do gromadzenia i prezentacji wejściowych danych przestrzennych oraz wyników ich przetworzeń, co pozwala na automatyzację pewnych etapów prac planistycznych. Ponadto wyniki uzyskane z przeprowadzanych analiz przestrzennych mogą wspomagać podejmowanie decyzji planistycznych. Dostarczają ogólnej informacji o obszarach niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przyszłych mieszkańców. Pozwalają planować rozwój zabudowy zmniejszający możliwość pojawienia sie konfliktu między innymi z rolnictwem i lasem/zalesieniem. Powinny być one wykorzystane zwłaszcza do dokładniejszego stwierdzenia wpływu poszczególnych elementów środowiska geograficznego na sposób wykorzystania terenu oraz ustalenia poglądu na skutki realizacji projektu planu w zakresie: ukształtowania powierzchni, stosunków wodnych, warunków geologicznych, zwłaszcza gruntowo-wodnych, warunków klimatu lokalnego i agroklimatu, biocenozy siedlisk roślinnych. Badany obszar jest przykładem przestrzeni pozostawionej „samej sobie”, co skutkuje chaosem i ma niekorzystny wpływ na środowisko.
Internal identifier103/2016
Languageen angielski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?