Częstość występowania wybranych triad w sieci połączeń między systemami autonomicznymi jako wskaźnik niektórych typów anomalii ruchu

Piotr Przemyslaw Arabas , Michał Karpowicz

Abstract

The work presents an attempt to construct and analyze autonomus system network basing on traffic information gathered on the single network node. So constructed graph reseambles in many aspects ego networks known from social media analysis. Analysis of basic graph properties confirms these similarities and suggests that some local topological features may be used to investigate traffic anomalies allowing to apply social network analysis tools to network security problems
Author Piotr Przemyslaw Arabas (FEIT / AK) - [Scientific and Academic Computer Network (NASK PIB)]
Piotr Przemyslaw Arabas,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
- Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
, Michał Karpowicz (FEIT / AK)
Michał Karpowicz,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
Journal seriesPrzegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, ISSN 1230-3496, e-ISSN 2449-7487
Issue year2016
No8-9 2016
Pages1179-1184
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSieci społeczne, analiza triad, systemy autonomiczne, anomalie ruchu
Keywords in EnglishSocial networks, triad census, autonomous system, traffic anomalies
Abstract in PolishW pracy przedstawiono prób˛e stworzenia grafu systemów autonomicznych na podstawie danych ruchowych zarejestrowanych na pojedynczym w˛e´zle sieci. Tak uzyskany graf, przypominaja˛cy sieci ego znane z zastosowan ´ zwia˛zanych z serwisami społecznos´ciowymi poddano analizie triad. Uzyskane wyniki s´wiadcza˛ o podobien´ stwach grafów wyste˛puja˛cych w obu przypadkach, pokazuja˛ takz˙e moz˙liwos´c´ obserwacji własnos´ci topologicznych be˛da˛cych odzwierciedleniem niektórych anomalii ruchu. Pozwala to zastosowa´c techniki analizy sieci społecznych do badania zagro ˙ze ´n informatycznych
DOIDOI:10.15199/59.2016.8-9.82
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-101935-cz%C4%99sto%C5%9B%C4%87-wyst%C4%99powania-wybranych-triad-w-sieci-po%C5%82acze%C5%84-mi%C4%99dzy-systemami-autonomicznymi-jako-wskaz%C2%B4nik-niekt%C3%B3rych-typ%C3%B3w-anomalii-ruchu-przeglad-telekomunikacyjny-2016-8-9.html
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 18-05-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 18-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?