Znaczenie czynników dotyczących pracy zespołowej w dzieleniu się wiedzą jawną

Helena Bulińska-Stangrecka , Dolot Anna

Abstract

Knowledge sharing is a key factor affecting current organiza-tions. An effective explicit knowledge transfer improves team activities and facilitates goals’ achievement. The main purpose of this paper is to an-alyse mechanisms enhancing explicit knowledge sharing in organisations. Based on the literature review the main assumption refers to the impact of team collaboration preferences on explicit knowledge sharing. Three me-diating variables have been established: work satisfaction, career devel-opment opportunities and participation in interesting projects. The quantitative research has been conducted on a sample of 111 respondents. The verifi cation of hypothesis confi rms that work satisfaction and participation in interesting projects mendiate the links between team collaboration and explicit knowledge sharing. The career development opportunities don’t infl uence this relationship.
Author Helena Bulińska-Stangrecka (FASS / DASMA)
Helena Bulińska-Stangrecka,,
- Department of Administration and Security Management in Administration
, Dolot Anna - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dolot Anna,,
-
Other language title versions
Pages79-93
Publication size in sheets3.95
Book Bulińska-Stangrecka Helena, Stacewicz Paweł (eds.): Od informacji do wiedzy. Aspekty teoretyczne i aplikacyjne, 2020, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-8156-109-9, 128 p.
Keywords in Polishdzielenie się wiedzą, wiedza jawna, współpraca, satys-fakcja z pracy, branża IT
Keywords in Englishknowledge sharing, explicit knowledge, cooperation, job satis-faction, IT sector
Abstract in PolishDzielenie się wiedzą jawną stanowi istotny element funk-cjonowania współczesnych organizacji. Efektywny transfer wiedzy jawnej usprawnia działania w zespole i przyśpiesza osiąganie celów. Celem ni-niejszego rozdziału jest analiza mechanizmów wzmacniających dzielenie się wiedzą jawną w organizacjach. W oparciu o analizę literatury przy-jęto założenie dotyczące wpływu preferencji współpracy na dzielenie sięwiedzą jawną oraz wyróżniono trzy zmienne mediujące tę relację: satys-fakcja z pracy, możliwość rozwoju kariery zawodowej oraz uczestnictwo w interesujących projektach. Na podstawie badań sondażowych na próbie 111 respondentów empirycznie zweryfi kowano sformułowane hipotezy. Wyniki wskazują, że satysfakcja z pracy oraz uczestnictwo w interesują-cych projektach wzmacniają związek preferencji dotyczących współpracy zespołowej z dzieleniem się wiedzą jawną. Natomiast możliwość rozwoju kariery zawodowej nie wpływa na tę relację.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 25-08-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?