Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та розвиток магістерських програм у галузі знань «Державне управління»

Kazimierz Waćkowski , Larysa J. Gordiienko

Abstract

The paper: "Modernization of standards of higher education and master's degree programs for specialty public administration" discussed issues such as: analysis of the knowledge and qualifications of employees of municipal and county development policy; needs to educate the public administration personnel in management development; priorities issues of staff training in the management of the development; financial support courses and training by EU funds; objectives and tasks of the above, courses and training; model program of study; teaching trends (up-skilling) public employees; graduate profile; duration of study; the fee for the studies; lecturers.
Author Kazimierz Waćkowski (FPE / IOPS)
Kazimierz Waćkowski,,
- The Institute of Organization of Production Systems
, Larysa J. Gordiienko
Larysa J. Gordiienko,,
-
Pages123-124
Book Waćkowski Kazimierz, Gordiienko Larysa J. (eds.): щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 24-25 жовт. 2013 р.), 2013
Keywords in Polishadministracja publiczna; modelowy program nauczania; podwyższanie kwalifikacji, profil absolwenta
Keywords in Englishpublic administration; model of teaching program; increasing qualifications; graduate profile
Abstract in PolishW referacie pt.:"Modernizacja standardów szkolnictwa wyższego i programów na studiach magisterskich dla specjalności administracja publiczna" omówiono takie problemy, jak: analiza stanu wiedzy i kwalifikacji pracowników urzędów gminnych i powiatowych w zakresie polityki rozwoju w opinii respondentów; potrzeby kształcenia kadr administracji publicznej w zakresie zarządzania rozwojem; priorytety problematyki kształcenia kadr w zakresie zarządzania rozwojem; współfinansowanie ww. kursów i szkoleń przez fundusze UE; cele i zadania ww, kursów i szkoleń; modelowy program studiów; trendy nauczania (podnoszeniu kwalifikacji) pracowników administracji publicznej; sylwetka absolwenta; czas trwania studiów; opłaty za ww. studia; wykładowcy.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?