Problemy pozyskania gruntów na cele inwestycyjne na obszarach wiejskich

Anna Bielska , Alina Maciejewska

Abstract

Current land use almost always constitutes a compromise between social, economic, spatial, and environmental needs. The objective of the study was the quantitative and qualitative presentation of land excluded from agricultural and forest production over the last decade in the Mazowieckie Voivodship, and the analysis of usefulness of land for building development based on the example of selected areas located in the Metropolitan Area of Warsaw. The research applied data concerning soil quality, the land and building register, and orthophotomap. It considered the procedure of exclusion of land from production resulting from the act on the protection of arable and forest land, land moisture and bearing capacity of soils, ownership structure, and shape of registered plots. The research shows that obtaining land for building development should be supported by analyses evaluating predispositions of land, and very often regulation of ownership relations.
Author Anna Bielska (FGC / CSMES)
Anna Bielska,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Alina Maciejewska (FGC / CSMES)
Alina Maciejewska,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Other language title versionsProblems of obtaining land for investment purposes in rural areas
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No504
Pages9-20
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishplanowanie przestrzenne, użytkowanie gruntów, suburbanizacja, Obszar Metropolitarny Warszawy
Keywords in Englishspatial planning, land use, suburbanization, Metropolitan Area of Warsaw
Abstract in Polish Aktualne użytkowanie gruntów prawie zawsze jest kompromisem pomiędzy społecznymi, gospodarczymi, przestrzennymi i środowiskowymi potrzebami. Celem badań było przedstawienie ilościowe i jakościowe gruntów wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej w ostatnich dziesięciu latach w województwie mazowieckim oraz analiza przydatności gruntów pod zabudowę na przykładzie wybranych obrębów zlokalizowanych na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Do badań wykorzystano dane dotyczące jakości gleb, ewidencję gruntów i budynków oraz ortofotomapy. Uwzględniono procedurę wyłączenia gruntów z produkcji wynikającą z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wilgotność, nośność gruntów, strukturę własności i kształt działek ewidencyjnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że pozyskanie terenów pod zabudowę powinno być wsparte analizami oceniającymi predyspozycje terenu oraz bardzo często regulacją stosunków własnościowych.
Internal identifier13/2018
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back