Analiza porównawcza metod eksploatacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych

Grzegorz Serejko , Sławczo Denczew

Abstract

The aim of the article was to compare the currently existing methods of using fixed water firefighting equipment installed in large-format commercial buildings. Moreover, the aim was to find specific differences in existing methods that may affect the reliability of this equipment. Methods: In the article a comparative analysis was carried out of the methods of using fixed water firefighting equipment according to different guidelines. The tabulated ranges and timing of periodic technical inspections of selected elements of a sprinkler system allowed to compare the differences in the present methods and revealed subtle irregularities in the operation process. This analysis also points to the fact that it is necessary to develop new guidelines, which would more efficiently reflect Polish operating conditions of ffixed water firefighting equipment. In other words, the presented analysis is the basis for developing a concept of the operation method of operation this equipment, taking into account the impact of water quality supply in these devices. Results: Based on the presented tabular summaries it is easy to see the diversity in the applied operation methods. While comparing the ways to control elements of the fire protection sprinkler system, it is possible to observe certain similarities between the presented guidelines, but also many differences. Many elements of the sprinkler system, according to the guidelines contained in the Polish Standard and VdS 2212, has a common term and scope of control. However, presented VdS guidelines are much more detailed and include a wider range of more controllable elements, sometimes in a shorter period of time. Quite a different situation can be observed in the case of guidelines outlined in NFPA 25, 2014. It is the only method that involves checking the technical condition of the inner conductors every five years, including a check of cable capacity of the fixed water firefighting equipment. In addition, NFPA 25 guidelines include a much longer operation period for this type of protection. Conclusions: The presented operation methods of fixed water firefighting equipment might not provide proper maintenance of the technical state of a sprinkler system. Although in many respects the presented methods show a detailed scope of control of the elements, the most important from the point of view of operational reliability, unfortunately ignore the influence of the quality of water supply pipes and fittings for fixed water firefighting equipment. Therefore, it becomes necessary to develop a new method of operation of this type of fire protection equipment, where the operation will be as easy as possible, and at the same time it will take into account the variable quality of water supply for the sprinkler system and its impact on the technical condition of the pipes and fittings.
Author Grzegorz Serejko (FCEMP / ICEn)
Grzegorz Serejko,,
- Insitute of Civil Engineering
, Sławczo Denczew
Sławczo Denczew,,
-
Journal seriesBezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, ISSN 1895-8443
Issue year2016
Vol43
No3
Pages185-194
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinstalacja tryskaczowa, eksploatacja, metoda eksploatacji
Keywords in Englishsprinkler system, operation, method of operation
Abstract in PolishCelem artykułu było porównanie aktualnie istniejących metod eksploatacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych wbudowanych w wielkopowierzchniowe obiekty budowlane oraz wyszukanie między nimi różnic mogących wpływać na niezawodność działania tych urządzeń. Metody: W artykule dokonano analizy porównawczej istniejących metod eksploatacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych według różnych wytycznych. Przedstawione tabelarycznie zakresy i terminy okresowych kontroli stanu technicznego wybranych elementów instalacji tryskaczowych pozwoliły wykazać różnice w przedstawionych metodach oraz ujawniły nieznaczne nieprawidłowości w prowadzeniu procesu eksploatacyjnego. Przeprowadzona w ten sposób analiza wskazała potrzebę opracowania nowych wytycznych, lepiej wpisujących się w polskie warunki eksploatacyjne stałych urządzeń gaśniczych wodnych. Stanowi ona podstawę do opracowania koncepcji metody eksploatacji tych urządzeń z uwzględnieniem m.in. wpływu jakości wody zasilającej te urządzenia. Wyniki: Na podstawie zaprezentowanych tabelarycznych zestawień można łatwo zauważyć różnorodność stosowanych metod eksploatacji. Porównanie niektórych sposobów kontrolowania wybranych elementów systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego, jakim jest instalacja tryskaczowa, pozwala dostrzec zarówno podobieństwa pomiędzy zaprezentowanymi wytycznymi, jaki i wiele różnic. Kontrola wielu elementów instalacji tryskaczowej wg wytycznych zawartych w polskiej normie i wytycznych VdS 2212 realizowana jest w jednakowym zakresie i z taką samą częstotliwością. Jednakże wytyczne VdS są znacznie bardziej szczegółowe i szerszym zakresem obejmują większą liczbę kontrolowanych elementów, niekiedy w krótszym czasie. Całkiem odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku wytycznych przedstawionych w NFPA 25 z roku 2014. Jest to jedyna metoda, która zakłada sprawdzenie stanu technicznego przewodów stałego urządzenia gaśniczego wodnego co pięć lat, łącznie ze sprawdzeniem ich przepustowości. Ponadto wytyczne NFPA 25 uwzględniają znacznie dłuższy czas eksploatacji tego rodzaju zabezpieczenia. Wnioski: Zaprezentowane metody eksploatacji stałych wodnych urządzeń gaśniczych mogą nie zapewnić utrzymania właściwego stanu technicznego przewodów instalacji tryskaczowej. Mimo że w wielu aspektach wskazują szczegółowy zakres kontroli elementów, jak najbardziej istotnych z punktu widzenia niezawodności działania, to niestety pomijają wpływ jakości wody zasilającej na przewody i armaturę stałych urządzeń gaśniczych wodnych. W związku z tym niezbędne jest opracowanie nowej metody eksploatacji tego rodzaju urządzeń przeciwpożarowych, która będzie możliwie prosta, a jednocześnie będzie uwzględniała zmienną jakość wody zasilającej urządzenia tryskaczowe i jej wpływ na stan techniczny przewodów.
DOIDOI:10.12845/bitp.43.3.2016.10
URL http://bitp.cnbop.pl/wp-content/uploads/2016/01/BiTP_Vol_43_Issue_3_2016pp.105-116.pdf
Languagepl polski , en angielski , ru rosyjski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?