Zespoły i obiekty poprzemysłowe - współczesne dziedzictwo architektury

Cezary Głuszek

Abstract

The issues of adaptation of architectural heritage objects are currently of particular interest to conservators, local authorities and investors alike. For a long time they were treated as a resource, mostly to be demolished, and the areas and places obtained were designated for the location of modern buildings. The enormous depletion of these resources was demonstrated by the fact, known to the conservation community, that the monuments are non-renewable and,once lost, do not “rebuild”. Post-industrial architecture, up to the 1990s, was not of any interest at all. The crisis of traditional industry, especially heavy industry, which intensified rapidly in the second half of the 20th century, resulted in the liquidation of many factories, desolation and degradation of former industrial areas. In this situation, the adaptation of historical post-industrial architecture from the turn of the 19th and 20th century became one of the most important sentences of conservators, local authorities, designers and investors. The article presents examples of analyses of adaptation processes of post-industrial complexes of Żyrardów and Konstancin-Jeziorna - on an urban and architectural scale. Analyses were made for the following problem groups: - short historical outline and characteristics of the complex; - conservation valorisation of the complex referring to the state before the transformations (the value of the object as a monument and cultural heritage); - identification of transformations and types of interventions; initial documentation and applied reconciliation procedures; - assessment of the impact of transformations on the value of the site as a monument and heritage. In the summary, conclusions were formulated concerning the criteria for the assessment of interdependence between adaptation and modernization interventions and changes in the value of the object - architectural heritage
Author Cezary Głuszek (FA / DPHBM)
Cezary Głuszek,,
- Department of Preservation of Historical Buildings and Monuments
Other language title versionsPost-industrial complexes and obiects - contemporary architectural heriatage
Pages17-39
Publication size in sheets1.1
Book Głuszek Cezary, Lewicka Maria, Dankiewicz Katarzyna (eds.): Dziedzictwo. Architektura historyczna współcześnie: studia, badania, wnioski: prace naukowe Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 2018, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki. Wydział Architektury, ISBN 978-83-7814-883-8, 181 p.
Keywords in Polishzabytki, rewaloryzacja, przemysł, urbanistyka, architektura
Keywords in Englishmonuments, restoration, industry, urban planning, architecture
Abstract in PolishZagadnienia adaptacji obiektów dziedzictwa architektonicznego są obecnie przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno konserwatorów, lokalnych władz jak i inwestorów. Przez długi okres traktowano je jako zasób w większości do wyburzenia, a uzyskane tereny i miejsca przeznaczano do lokalizacji współczesnej zabudowy. Ogromne uszczuplenie tych zasobów unaoczniło znany środowisku konserwatorskiemu fakt, że zabytki są nieodnawialne i raz stracone nie „odbudowują się”. Architekturą poprzemysłową, do lat 90. XX wieku, nie interesowano się w ogóle. Kryzys tradycyjnego przemysłu, zwłaszcza ciężkiego, nasilający się gwałtownie w drugiej połowie XX wieku, powodował likwidację wielu fabryk, pustoszenia i degradacji dawnych terenów przemysłowych. W zaistniałej sytuacji adaptacja historycznej architektury poprzemysłowej z przełomu XIX i XX wieku, stała się jednym najistotniejszych zdań konserwatorów, lokalnych władz, projektantów i inwestorów. W artykule zaprezentowano przykłady analiz procesów adaptowania zespołów poprzemysłowych Żyrardowa i Konstancina-Jeziorny - w skali urbanistycznej i architektonicznej. Analizy wykonano dla następujących grup problemowych: - krótki rys historyczny i charakterystyka zespołu; - waloryzacja konserwatorska zespołu odnosząca się do stanu przed przekształceniami (wartość obiektu jako zabytku i dziedzictwa kulturowego); - identyfikacja przekształceń i rodzajów ingerencji; dokumentacji wyjściowej i zastosowanych procedur uzgodnień; - ocena wpływu przekształceń na wartości obiektu jako zabytku i dziedzictwa. W podsumowaniu sformułowano wnioski dotyczące kryteriów oceny współzależności pomiędzy ingerencjami adaptacyjno - modernizacyjnymi, a zmianami wartości obiektu - dziedzictwa architektonicznego.
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 09-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?