O znaczeniu pojęć informatycznych dla filozofii na przykładzie rozróżnienia między cyfrowością i analogowością

Paweł Stacewicz

Abstract

In this paper we show how formal computer science concepts—such as encoding, algorithm or computability—can be interpreted philosophically, including ontologically and epistemologically. Such interpretations lead to questions and problems, the working solutions of which constitute some form of pre-philosophical worldview. In this work we focus on questions inspired by the IT distinction between digitality and analogicity, which has its mathematical origin in the mathematical distinction between discreteness and continuity. These include the following questions: 1) Is the deep structure of physical reality digital or analog, 2) does the human mind resemble a more digital or analog computational system, 3) does the answer to the second question give us a cognitively fruitful insight into the cognitive limitations of the mind? As a particularly important basis for the above questions, we consider the fact that the computational power (i.e., the range of solvable problems) of some types of analog computations is greater than that of digital computations.
Author Paweł Stacewicz (FASS / DPEA)
Paweł Stacewicz,,
- Department of Philosophy and Ethics in Administration
Other language title versionsOn the importance of computer science concepts for philosophy on the example of the distinction between digitality and analogicity
Journal seriesFilozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, [FILOZOFIA I NAUKA. STUDIA FILOZOFICZNE I INTERDYSCYPLINARNE], ISSN 2300-4711, e-ISSN
Issue year2020
Vol8, cz. 1
Pages213-233
Publication size in sheets1
Keywords in Polishinformacja, cyfrowość, analogowość, moc obliczeniowa, światopogląd informatyczny
Keywords in Englishinformation, digitality, analogicity, computing power, computational worldview
Abstract in PolishW niniejszej pracy pokazujemy, w jaki sposób formalne pojęcia informatyczne – takie, jak kodowanie, algorytm czy obliczalność – mogą być interpretowane filozoficznie, w tym ontologicznie i epistemologicznie. Interpretacje takie prowadzą do pytań i problemów, których robocze rozwiązania składają się na jakąś formę prefilozoficznego światopoglądu. W pracy kładziemy nacisk na pytania inspirowane informatycznym rozróżnieniem cyfrowości i analogowości, które ma swój matematyczny pierwowzór w matematycznym rozróżnieniu dyskretności i ciągłości. Między innymi są to następujące pytania: 1) czy głęboka struktura fizykalnej rzeczywistości ma charakter cyfrowy, czy analogowy, 2) czy ludzki umysł przypomina bardziej informatyczny system cyfrowy czy analogowy, 3) czy odpowiedź na pytanie drugie daje nam owocny poznawczo wgląd w ograniczenia poznawcze umysłu? Za szczególnie istotną podstawę powyższych pytań uznajemy fakt, że moc obliczeniowa (tj. zakres rozwiązywalnych problemów) niektórych typów obliczeń analogowych jest większa od mocy obliczeń cyfrowych.
DOIDOI:10.37240/FiN.2020.8.1.10
URL http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/category/artykuly/
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 05-08-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?