Forma pisemna lub elektroniczna decyzji administracyjnej jako formy równoważne czy alternatywne? Glosa do wyroku NSA z dnia 18 kwietnia 2018 r., I OSK 2174/17

Robert Suwaj

Abstract

Przewidziana w art. 14 Kodeksu postępowania administracyjnego zasada pisemności postępowania administracyjnego przewiduje, że sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. W glosowanym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18.04.2018 r. (I OSK 2174/17) wyrażony został pogląd, że w ramach jednego postępowania ten sam organ może załatwić sprawę, wydając decyzję administracyjną w formie zarówno pisemnej, jak i dokumentu elektronicznego. Pogląd ten wydaje się mocno kontrowersyjny z uwagi na dominujące w doktrynie założenie, że sprawę administracyjną organ załatwia co do zasady poprzez wydanie decyzji  w formie albo pisemnej, albo elektronicznej. Wydanie decyzji w tej samej sprawie przy przyjęciu innej formy jej wydania stanowi zaś przesłankę stwierdzenia jej nieważności, o czym mowa w art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.
Author Robert Suwaj (FASS / DALPP)
Robert Suwaj,,
- Department of Administrative Law and Public Policy
Journal seriesOrzecznictwo w Sprawach Samorzadowych, [Case Law in Self-Government Cases], ISSN 1232-7107, e-ISSN
Issue year2020
No2
Pages128-132
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdecyzja administracyjna, forma pisemna, dokument elektroniczny
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 01-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?