Ewolucja programu nauczania na studiach podyplomowych SIP w Politechnice Warszawskiej

Stanisław Białousz , Jerzy Chmiel , Krystyna Lady Drużycka , Anna Fijałkowska

Abstract

Postgraduate studies as a form of training at a higher level, fit well into the idea of lifelong learning which has been so important recently. Such studies offer, in a relatively short time give the ability to raise qualifications and supplement knowledge, which may often result in a better chance of a professional development. It is a form of education that relatively quickly responds to the changing needs of the labour market, and thus the expectations of people who want to increase their capabilities and opportunities to get better jobs. Studies in this form can also beneficially affect further independent learning in the thematic area. Besides the reflections on the current role of post-graduate studies, this paper presents a brief characteristics and discusses relevant stages of the evolution of curriculum for postgraduate studies for spatial information systems at the Faculty of Geodesy and Cartography of the Warsaw University of Technology. Selected experiences from more than ten years and continuation of these studies are also discussed. The importance of a proper understanding of the needs is highlighted, as well as the challenges of this kind of studies. Furthermore, the paper emphasizes the need to adapt the methods and the scope of the relevant education for specific groups of postgraduate students, while aiming to provide the best teaching staff, including the use of external experts.
Author Stanisław Białousz (FGC / DPTSIS)
Stanisław Białousz,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, Jerzy Chmiel (FGC / DPTSIS)
Jerzy Chmiel,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, Krystyna Lady Drużycka (FGC / DPTSIS)
Krystyna Lady Drużycka,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, Anna Fijałkowska (FGC / DPTSIS)
Anna Fijałkowska,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
Journal seriesRoczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], ISSN 1731-5522, e-ISSN 2449-8963, (B 10 pkt)
Issue year2015
VolXIII
Noz. 2(68)
Pages83-98
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishstudia podyplomowe; SIP; kształcenie ustawiczne
Keywords in Englishpostgraduate studies, GIS, lifelong learning
Abstract in PolishStudia podyplomowe będące formą kształcenia na poziomie wyższym dobrze wpisują się w tak ważną dziś idę ustawiczności kształcenia. Studia takie w relatywnie krótkim czasie dają możliwość podniesienia kwalifikacji i uzupełnienia wiedzy, co przekłada się na większe szanse w uzyskaniu awansu zawodowego. Jest to forma kształcenia, która szybko reaguje na zmieniające się potrzeby rynku pracy, a tym samym na oczekiwania osób chcących podnieść swoje możliwości i szanse zdobycia lepszej pracy. Studia w tej formie mogą też korzystanie wpłynąć na dalsze już bardziej samodzielne kształcenie się w danym obszarze tematycznym. W artykule, poza rozważaniami na temat aktualnej roli studiów podyplomowych, przedstawiono krótką charakterystykę oraz istotne etapy ewolucji programu nauczania na studiach podyplomowych Systemy Informacji Przestrzennej prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Omówiono również wybrane doświadczenia z ponad dziesięcioletniego i nieprzerwanego okresu realizacji tych studiów. W rozważaniach podkreślono także wagę właściwego rozumienia potrzeb, ale też wyzwań stawianych tego rodzaju studiom. Ponadto, zaakcentowano konieczność dostosowywania metod i zakresu kształcenia odpowiednich dla określonych grup słuchaczy studiów podyplomowych, przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia jak najlepszej kadry prowadzącej zajęcia, łącznie z wykorzystaniem ekspertów spoza uczelni.
URL http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2015-2-BialouszChmielLady-DruzyckaFijalkowska
Internal identifier95/2015
Languagepl polski
File
2015_Bialousz_Chmiel_i_inni_Ewolucja_programu_nauczania_95.pdf 143.15 KB
Additional file
2015_Oswiadczenie_Bialousz_Chmiel_i_inni_Ewolucja_programu_nauczania_95.pdf 769.34 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back