Zaawansowane Systemy Elektroniczne – WILGA zima 2016

Ryszard Romaniuk

Abstract

Since twenty years, young researchers form the Institute of Elec- tronic  Systems,  Warsaw  University  of  Technology,  organize  two  times a year, under only a marginal supervision of the senior facul- ty members, under the patronage of WEiTI PW, KEiT PAN, SPIE,  IEEE, PKOpto SEP and PSF, the WILGA Symposium on advan- ced,  integrated  functional  electronic,  photonic  and  mechatronic  systems. All aspects are considered like: research and develop- ment,  theory  and  design,  technology-material  and  construction,  software and hardware, commissioning and tests, as well as pilot  and practical applications. The applications concern mostly, which  turned after several years to be a proud specialization of the WIL- GA Symposium, Internet engineering, high energy physics expe- riments,  new  power  industry  including  fusion,  nuclear  industry,  space and satellite technologies, telecommunications, smart mu- nicipal environment, as well as biology and medicine. XXXVII WIL- GA Symposium was held on 29–31 January 2016 and gathered  a few tens of young researchers active in the mentioned research  areas. There were presented a few tens of technical papers which  will be published in Proc.SPIE together with the accepted articles  from the Summer Edition of the WILGA Symposium scheduled for  30.05-07.06.2016. This article is a digest of chosen presentations  from WILGA Symposium 2016 Winter Edition. The survey is nar- rowed  to  a  few  chosen  and  main  topical  tracks,  like  electronics  and photonics design using industrial standards like MTCA, also  particular designs of functional systems using industrial standards.   The paper, summarizing traditionally since many years the accom- plished WILGA Symposium organized by young researchers from  Warsaw  University  of  Technology,  is  also  the  following    part  of  a cycle of papers concerning their participation in design of new  generations of electronic systems used in discovery experiments  in Poland and in leading research laboratories of the world. 
Author Ryszard Romaniuk (FEIT / PE)
Ryszard Romaniuk,,
- The Institute of Electronic Systems
Other language title versionsAdvanced Electronic Systems – WILGA Winter 2016
Journal seriesElektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, [Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki], ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528
Issue year2016
No5
Pages35-39
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishelektronika, fotonika, mechatronika, integracja  systemowa, wielkie systemy pomiarowe, standard MTCA, ATCA,  PCB, AFCK, Sympozjum WILGA
Keywords in English electronics, photonics, mechatronics, system commis- sioning and integration, large measurement systems, MTCA indu- strial standard, ATCA, PCB, AFCK, WILGA Symposium
Abstract in PolishOd  dwudziestu  lat  młodzi  uczeni  z  Instytutu  Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej organizują dwa razy do roku, jedynie  pod  niewielką  opieką  kadry  akademickiej,  wspomagani patronatem organizacji WEiTI PW, KEiT PAN, SPIE, IEEE, PKOp-to  SEP,  PSF,  Sympozjum  WILGA  na  temat  zaawansowanych, zintegrowanych,  funkcjonalnych  systemów  elektronicznych,  fotonicznych i mechatronicznych, w aspektach badawczych i rozwojowych, teoretycznych i projektowych, technologiczno-materiałowych  i konstrukcyjnych, programistycznych i sprzętowych, uruchamiania  i testów, oraz aplikacji pilotowych i praktycznych. Aplikacje dotyczą  najczęściej, co stało się specjalnością Sympozjum WILGA, inży- nierii Internetu, eksperymentów fizyki wielkich energii i astrofizyki,  nowej energetyki – w tym fuzji, atomistyki, techniki kosmicznej i sa- telitarnej, a także telekomunikacji, inteligentnego środowiska mu- nicypalnego, oraz biologii i medycyny. XXXVII Sympozjum WILGA  było zorganizowane w dniach 29–31 stycznia 2016 r. i zgromadziło  kilkudziesięciu młodych uczonych, głownie magistrantów i dokto- rantów z wymienionych obszarów badawczych. Zaprezentowano  kilkadziesiąt  referatów  technicznych,  które  będą  opublikowane  w serii Proc. SPIE łącznie z letnią XXXVIII edycją Sympozjum WIL- GA, planowaną na dni 30.05–7.06. 2016 r.  W artykule omówiono  niektóre  nurty  tematyczne  poruszane  w  czasie  sesji  sympozjal- nych, takie jak projektowanie elektroniki w standardzie przemysło- wym  MTCA,    oraz  niektóre  przykłady  zastosowań  w  ten  sposób  projektowanej  elektroniki.  Artykuł,  podsumowując  tradycyjnie  od  wielu  lat  kolejne  znakomite  Sympozjum  WILGA  zorganizowane  przez  młodych  uczonych  z  Politechniki  Warszawskiej,  jest  także  kolejną częścią cyklu prac dotyczących ich udziału w nowatorskich  opracowaniach  systemów  elektronicznych  używanych  w  ekspe- rymentach klasy odkrywczej w kraju i w czołowych laboratoriach  badawczych na świecie
DOIDOI:10.15199/13.2016.5.7
Languagepl polski
File
Elka201605p35-39-1.pdf 280.51 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?