Identyfikacja doświadczalna siły wymuszającej odrzut myśliwskiej broni gładkolufowej 12/70

Marcin Bajkowski , Marek Radomski , Janusz Kaniewski

Abstract

Results of investigations focused on determination of the force causing the recoil of 12/70 calibre smoothbore hunting firearm are pre-sented. Two types of ammunition were tested: ball type Big Game Palla B&P with Brenneke round and Mythos 40 Valle with the charge of shots. Following designing characteristics of the ammu-nition were experimentally determined: mass of the agreed equivalent of the round (round and the wad or shots and the basket wad), mass of powder charge, etc. Next a series of shots was fired from a ballistic pressure weapon for each type of car-tridges. The graphs of the pressure in function of time were registered during these tests and used to calculate the force enforcing the recoil of the fire-arm. The received results may be used in design-ing process for a recoil absorber or a mount for the tested weapon of 12/70 calibre, including prepara-tion of designing specifications for a controlled damper with magnetorheological fluid (MR).
Author Marcin Bajkowski (FPE / IMP)
Marcin Bajkowski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Marek Radomski (FPE / IMP)
Marek Radomski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Janusz Kaniewski (FPE / IMP)
Janusz Kaniewski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
Journal seriesProblemy Techniki Uzbrojenia, ISSN 1230-3801, (B 6 pkt)
Issue year2015
VolXLIV, Vol. 136
Pages93-104
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishbalistyka, broń gładkolufowa, siła odrzutu
Keywords in Englishsmoothbore firearm, recoil force
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki badań mających na celu wyznaczenie siły wymuszają-cej odrzut gładkolufowej broni myśliwskiej kal. 12/70. Badaniami objęto dwa typy amunicji: kulową Big Game Palla B&P, z pociskiem typu Brenneke i Mythos 40 Valle, z ładunkiem śrutu. Doświadczalnie wyznaczono cechy konstruk-cyjne amunicji, jak: masa pocisku umownego (pocisk i przybitka lub ładunek śrutu i koszy-czek), masa ładunku prochu itd. Następnie wy-konano dla każdego typu naboju po jednej serii strzelań z ciśnieniowej broni balistycznej. Zare-jestrowane podczas tych badań przebiegi ci-śnienia w funkcji czasu posłużyły do obliczenia siły wymuszającej odrzut broni. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystane w procesie pro-jektowania amortyzatora odrzutu lub podstawy dla badanej broni kal. 12/70, w tym do sformu-łowania założeń projektowych dla sterowanego tłumika z cieczą magnetoreologiczną (MR).
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-fbc9124f-1d29-4cbd-a608-4315fa6e27bc/c/Bajkowski_Identyfikacja_doswiadczalna.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back