Zarządzanie kryzysowe a planowanie cywilne

Urszula Kąkol , Marek Kisilowski , Grzegorz Kunikowski , Anna Uklańska

Abstract

Civil planning is a key element of crisis management, which enables to recognize and plan actions. According to the public governance concept, actions in the field of civil emergency planning should take into account the cooperation with local communities. The aim of the paper is to present practices used in local structures in the field of crisis management plans in relation to the defense tasks and planning. Article attempts to determine recommendations concerning the practice of civil planning and participation of relevant stakeholders in public governance. Analysis of primary documents of crisis management was the method used in the research. The research found that current methods of planning totally differ from the concept of public governance; the current way of cooperation is not sufficient. Stakeholders, according to the idea of public governance should actively participate and support creation of plans; their participation should be supported by innovative technological solutions.
Author Urszula Kąkol (FoM / PMD)
Urszula Kąkol,,
- Production Management Department
, Marek Kisilowski (FASS / DPSSFT)
Marek Kisilowski,,
- Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology
, Grzegorz Kunikowski (FoM / BITD)
Grzegorz Kunikowski,,
- The Department of Business Informatics
, Anna Uklańska (FoM / PMD)
Anna Uklańska,,
- Production Management Department
Pages65-73
Publication size in sheets0.5
Book Ćwiklicki Marek, Jabłoński Marek, Mazur Stanisław (eds.): Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, 2016, Kraków, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ISBN 978-83-947017-2-7, 400 p.
Keywords in Polishzarządzanie kryzysowe, planowanie cywilne, współzarządzanie publiczne, plany zarządzania kryzysowego
Keywords in Englishcrisis management, civil emergency planning, public governance, crisis management plans
Abstract in PolishPlanowanie cywilne jest jednym z kluczowych elementów zarządzania kryzysowego, umożliwiającym rozpoznanie i planowanie działań. Zgodnie z podejściem współzarządzania publicznego, działania z zakresu planowania cywilnego powinny uwzględniać współpracę społeczności lokalnych. Celem rozdziału jest przedstawienie praktyk stosowanych w samorządach lokalnych z zakresu planów zarządzania kryzysowego w odniesieniu do zadań obronnych. W tekście podjęto próbę określenia rekomendacji dotyczących praktyki planowania cywilnego oraz udziału interesariuszy właściwych dla koncepcji współzarządzania publicznego. W badaniach posłużono się metodą analizy pierwotnej dokumentów zarządzania kryzysowego. W wyniku badań stwierdzono, że obecnie stosowane metody planowania całkowicie odbiegają od koncepcji współzarządzania publicznego, a dotychczasowy sposób współpracy nie jest wystarczający. Interesariusze, zgodnie z ideą współzarządzania publicznego, powinni aktywnie uczestniczyć i wspierać tworzenie planów, a ich udział powinien być wspierany nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.
URL http://koncepcje.uek.krakow.pl/index.php/rozdzial-4-2016/
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?