Modelowanie schładzania poubojowego półtusz wieprzowych

Artur Rusowicz , Iurii Koval

Abstract

In master thesis presents the modeling of cooling the post-mortem of half-carcasses of pork using programs Ansys Workbench, as shown solutions and the results. Calculations were made at two measurement points – ham and loin. Then, by changing the coefficients of heat transfer from the air in the cooling chamber to the surface of the half-carcasse performed simulations. The cooling time was of the pig half-carcasses 60000s, (about 17 hours), and the results of temperature changes in the entire area of 10 000s presented graphically. Order to compare changes in temperature from time received as a result of the calculation in the program Ansys Workbench, the experimental data obtained at the time of cooling pig carcasses in the cooling chamber, were made graphs. That show the differences between the experimental and numerical method. For different coefficients of heat transfer from the air 5, 5,5, 6 W/m2K for ham and pork, they were made calculations and present results in the form of drawings and diagrams. After the verification of the results, the application can do so that the best convergence of the numerical model and the experimental, as for ham so the loin, is the coefficient of heat transfer from the air 5.5 W/m2K.
Author Artur Rusowicz (FPAE / IHE)
Artur Rusowicz,,
- The Institute of Heat Engineering
, Iurii Koval (FPAE)
Iurii Koval,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Other language title versionsModeling of cooling post-mortem pork half-carcasses
Journal seriesChłodnictwo, ISSN 0009-4919, e-ISSN 2449-9390, (B 6 pkt)
Issue year2018
VolLIII
No1
Pages26-29
Publication size in sheets1.3
Keywords in Polishchłodzenie, półtusze wieprzowe, symulacje numeryczne
Keywords in Englishcooling, pork half-carcasses, numerical simulations
Abstract in PolishW pracy przedstawiono modelowanie procesów chłodzenia poubojowego półtusz wieprzowych za pomocą programu Ansys Workbench, pokazano sposób rozwiązania i przedstawiono wyniki. Obliczenia były robione w dwóch punktach pomiarowych – szynce oraz schabie. Następnie zmieniając współczynniki wnikania ciepła od powietrza w komorze chłodniczej do powierzchni półtuszy wykonano symulacje. Czas chłodzenia półtuszy wieprzowej wynosił 60 000 s (około 17 godzin), a wyniki zmiany temperatury w całym obszarze zaprezentowane co 10 000 s w sposób graficzny. Aby porównać zmiany temperatury od czasu otrzymanych w wyniku obliczeń w programie Ansys Workbench, z danymi eksperymentalnymi, otrzymanych podczas chłodzenia półtusz wieprzowych w komorze chłodniczej, były zrobione wykresy, które pokazują różnice między metodą numeryczną a eksperymentalną. Dla różnych współczynników wnikania ciepła od powietrza 5, 5,5 i 6 W/m2K dla szynki i schabu były zrobione obliczenia i zaprezentowane wyniki w postaci rysunków i wykresów. Po wykonaniu weryfikacji wyników wniosek można wyciągnąć taki, że najlepsza zbieżność modelu numerycznego i eksperymentalnego, jak dla szynki tak i dla schabu, jest dla współczynnika wnikania ciepła od powietrza 5,5 W/m2K.
DOIDOI:10.15199/8.2018.1.2
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back