Bilansowanie lokalne na rynku energii i możliwości jego wdrożenia w Polsce

Anna Wronka , Henryk Kaproń

Abstract

The study presents differences in the structure of Polish and Germany energy systems against three common political objectives, which are the basis of "Europe 2020" policies, adopted in 2008 and possibilities of using solutions, already proven by Germany, to local balancing of energy market in Polish National Energy System. Article presents the assumptions and the current course of the German Transformation - Energiewende, a concept which assumes changes, which will also affect power systems of all the neighboring countries. The processes of UE markets integration will also force the alterations in Poland in the near future. The author encourages to the debate having ultimately lead to the selection of the optimal solution of balancing energy in the power grid. The article describes mistakes and problems identified in the implementation of the method of local balancing in Germany. The report also contains the opinion of the PSE regarding the possibility of local balancing transposition to currently existing in the country "structured"energy system.
Author Anna Wronka (FPAE / IHE)
Anna Wronka,,
- The Institute of Heat Engineering
, Henryk Kaproń (FPAE / IHE)
Henryk Kaproń,,
- The Institute of Heat Engineering
Pages17-30
Publication size in sheets0.65
Book Kaproń Henryk (eds.): Zarządzanie Energią i Teleinformatyka 2016, Materiały i studia, 2016, ul. Bieszczadzka 6, 20-722 Lublin, Kaprint, ISBN 978-83-943382-0-6, 221 p.
Abstract in Polish"W opracowaniu przedstawione zostały różnice w budowie systemów energetycznych Polski i Niemiec na tle trzech wspólnych celów politycznych, które stanowią podstawę strategii „Europa 2020” przyjętej w 2008 roku i możliwości zastasowania już sprawdzonych przez Niemcy rozwiązań bilansowania lokalnego w KSE Polski. Artykuł przybliża założenia i obecny przebieg niemieckiej transformacji Energiewende, czyli konceptu zakładającego zmiany, które będą oddziaływać również na systemy energetyczne wszystkich krajów ościennych. Zachodzące procesy integracji rynków UE będą w najbliższej przyszłości wymuszały dokonywanie zmian również w Polsce. Autorka zachęca do podjęcia dyskusji mającej ostatecznie doprowadzić do wyboru optymalnego rozwiązania bilansowania energii w sieci energetycznej. Opisane zostały błędy i trudności wykryte przy wdrażaniu metody bilansowania lokalnego na terenie Niemiec. Opracowanie zawiera również stanowisko PSE dotyczące możliwości transpozycji zasad bilansowania lokalnego do aktualnie istniejącego w kraju „uporządkowanego” systemu energetycznego."
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?